23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 090-278192
Offentliggjort
10.05.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Aarhus Kommune

Udbud af kontrakt vedrørende system til elektronisk børnejournal


Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Grøndalsvej 2
By: Viby J
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirstine Weinholt Jensen
E-mail: mekwej@aarhus.dk
Telefon: +45 29253468
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/aarhus-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=137267
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt vedrørende system til elektronisk børnejournal

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aarhus Kommune, Børn og Unge (Ordregiver) anvender i dag TM Sund som deres primære fag- og børnejournalsystem (”EBJ-systemet”) til understøttelse af Sundhedsplejens arbejde (og nært relaterede arbejde). Ordregivers ønsker i forbindelse med udbuddet, er et EBJ-system, der kan imødekomme nye skærpede krav til et tidssvarende børnejournalsystem. Kontrakten udbydes for en periode på op til 8 år fra kontraktunderskrift. Der henvises til Bilag 2 - Kravspecifikation for en uddybende beskrivelse af Ordregivers behovsopgørelse. Ordregiver indgår Kontrakt med én leverandør om levering af EBJ-systemet. Kontrakten skal indgås på grundlag af det udkast til Kontrakt, der er vedlagt udbudsmaterialet. 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72300000 Datatjenester
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se beskrivelsen i pkt. II.1.4.<br>

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 20 %
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 80 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 gange 12 måneder og har således en samlet maksimal varighed på 96 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede Tilbudsgivere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af Tilbudsgivers økonomiske kvalifikationer og Tilbudsgivers referencer vedrørende anskaffelse, drift, vedligeholdelse og support af en elektronisk børnejournal, der svarer til den udbudte Kontrakt, med hovedvægten på Tilbudsgivers referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten udbydes med følgende obligatoriske optioner: •Tilkøb af licenser til superbrugere og brugere• Aflevering af data til arkiv• Kontraktforlængelse på 2 x 12 måneder

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis et af følgende forhold i ESPD del III afsnit A og B er til stede.1) Tilbudsgiver er ved endelig dom dømt for:— Kriminel organisation— Bestikkelse— EU-svig— Terrorhandlinger— Hvidvaskning af penge— Børnearbejde eller menneskehandel.2) Tilbudsgiver har personer i ledelsen, der er dømt for nogle af ovenstående forhold.3) Tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på 100 000 DKK eller derover, med mindre, der er indgået en afviklingsordning vedrørende gælden.4) Tilbudsgiver har interessekonflikter med Ordregiver, der ikke kan afhjælpes.5) Tilbudsgiver har foretaget konkurrencefordrejende handlinger som følge af en forudgående inddragelse i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud, som ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger.6) Tilbudsgiver har givet groft urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger omkring visse af ovenstående oplysninger.7) Tilbudsgiver har i forbindelse med udøvelse af sit erhverv begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om Tilbudsgivers integritet.Herudover er deltagelse i udbudsproceduren udelukket, hvis Tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler omhandlende et åbent marked for offentlige kontrakter.Deltagelse i udbudsprocessen er endvidere udelukket, hvis et af følgende forhold i ESPD del III afsnit C er til stede.1) Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis Tilbudsgivers aktiviteter administreres af en kurator eller af retten, hvis Tilbudsgiver er under tvangsakkord, hvis Tilbudsgivers erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiver er hjemhørende.2) Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at Tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning.3) Ordregiveren kan påvise, at Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion.Dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD’et for så vidt angår udelukkelsesgrundene, kan dokumenteres ved fremsendelse af serviceattest. Ordregiver accepterer en serviceattest, der ikke er ældre end 6 måneder. Der er ikke mulighed for at afgive deltilbud. Der skal således afgives tilbud på den samlede Kontrakt. Den udbudte Kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter pga. Kontraktens omfang, samt det forhold, at det er Ordregivers vurdering, at der opnås tilbud med det bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvis Kontrakten udføres af én leverandør. Tilbudsgiver skal desuden afgive erklæring på tro- og love vedrørende russisk etablering og ejerskab.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse følgende nøgletal for hvert af de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV afsnit B: Egenkapital. Såfremt Tilbudsgiver har eksisteret i under 3 år, udfyldes ESPD del IV afsnit B, nr. 3. Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder- eller søsterselskab, en underleverandør eller en anden enhed), uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af Kontrakten, fx ved at fremlægge støtteerklæring for disse enheders juridiske enheders forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, skal sikre, at Ordregiver modtager Tilbudsgivers eget ESPD sammen med et separat ESPD fra den/de støttende enhed(er), hvori der meddeles relevante oplysninger for hver af de enheder, som Tilbudsgiver baserer sig på. Når grupper af økonomiske aktører (fx et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen, skal der endvidere, for hver af de deltagende økonomiske aktører, udfyldes et særskilt ESPD.<br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver i hvert af de seneste 3 regnskabsår har haft følgende økonomiske nøgletal: Positiv egenkapital. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som Tilbudsgiver og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste regnskabsår (Nettoopgørelse). Undtaget hertil er, hvis Tilbudsgiver baserer sig på anden enhed i form af Tilbudsgiverens moderselskab, da Tilbudsgiverens egenkapital allerede er en del af moderselskabets regnskabstal. I så tilfælde lægges moderselskabets regnskabstal til grund alene.Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedens samlede egenkapital i det seneste regnskabsår (Nettoopgørelse).<br>

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal beskrive de væsentligste referencer vedrørende anskaffelse, drift, support og vedligeholdelse af en elektronisk børnejournal. Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab, en underleverandør eller en anden enhed), uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem Tilbudsgiver og disse andre. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af Kontrakten, fx ved at fremlægge støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, skal sikre, at Ordregiver modtager Tilbudsgivers eget ESPD sammen med et separat ESPD fra den støttende enhed, hvori der meddeles relevante oplysninger for hver af de enheder, som Tilbudsgiver baserer sig på. Når grupper af økonomiske aktører (fx et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen, skal der endvidere, for hver af de deltagende økonomiske aktører, udfyldes et særskilt ESPD. <br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år kunne dokumentere minimum to (2) referencer, som svarer til den udbudte Kontrakt. Hvis Tilbudsgiver angiver mere end to referencer, vil de første to referencer, som er anført på referencelisten i ESPD'et, indgå i vurderingen af Tilbudsgivers egnethed. Referencen skal indeholde oplysninger om følgende: • Opgavens art • Kontraktsum (hvis muligt) • Tidspunkt for opgavens udførelse • Hvem arbejdet er udført for. Ved referencer, der svarer til den udbudte Kontrakt forstås tilsvarende leverancer til kommuner, regioner, andre offentlige kunder, og som omfatter leverancer vedrørende anskaffelse, drift, support og vedligeholdelse af en elektronisk børnejournal.Der må gerne oplyses referencer på leverancer, der er startet tidligere end de seneste 3 år og/eller ikke er afsluttet endnu, så længe dele af referencen ligger inden for de seneste 3 år forud for ansøgningsfristen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/06/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/06/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov nr. 492 af 5.10.2010 om Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter Ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal Klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal Klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside http://klfu.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/05/2023

Send til en kollega

0.078