23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 093-286809
Offentliggjort
15.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Anskaffelse af Crash Tender og Simulator


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Erik Holstein
E-mail: fmi-sd-aam13@mil.dk
Telefon: +45 72814223
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/29561569-aae8-48f1-8980-a1e50f966c4e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/29561569-aae8-48f1-8980-a1e50f966c4e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/29561569-aae8-48f1-8980-a1e50f966c4e/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af Crash Tender og Simulator

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører anskaffelse til det Danske Luft Forsvar af Crash Tendere, en Crash Tender simulator og tilhørende drifts- og vedligeholdelsesaftale med reservedele. Crash Tenderne skal operere i de danske militære lufthavne i Danmark. og evt. Færøerne og Grønland. FMI forventer anskaffelse af ca. 14 køretøjer med en option på anskaffelse af cirka 10 yderligere køretøjer. Det angivne antal af køretøjer er fastsat uden forpligtigelse for FMI.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører anskaffelse til det Danske Luft Forsvar af Crash Tender, en Crash Tender simulator og tilhørende drifts- og vedligeholdelsesaftale med reservedele. Crash Tenderne skal operere i de danske militære lufthavne i Danmark, og evt. Færøerne og Grønland. FMI forventer anskaffelse af ca. 14 køretøjer med en option på anskaffelse af ca. 10 yderligere køretøjer. Det angivne antal af køretøjer er fastsat uden forpligtigelse for FMI.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 144
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Anskaffelse af cirka10 yderligere Crash Tendere.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser. Udbuddet foregår på dansk jf. punkt IV.2.4), men teknisk dokumentation må godt foreligge på engelsk.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD) med angivelse af de i punkt III.1.3) angivne oplysninger. Det bemærkes, at ,tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), uanset den juridiske karakter af relationen mellem ,tilbudsgiveren og de(n) enhed/enheder, som ,tilbudsgiveren baserer sig på. I så fald skal ,tilbudsgiver sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som ,tilbudsgiver baserer sig på, fremsendes sammen med,tilbudsgivers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger, som anført ovenfor.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ikke relevant

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ikke relevant

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD’et: En liste over de betydeligste sammenlignelige leverancer (referencer), jf. pkt. II.1.4) og II.2.4), vedrørende den/de delaftale(r), for hvilken ,tilbudsgiver ,har afgivet tilbud,, udført inden for de seneste 3 (tre) år før udløbet af ,tilbudsfristen, jf. Del IV, pkt. C.

Listen bør indeholde en kort beskrivelse af hver leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en tydelig angivelse af, hvilke konkrete dele af leverancerne der ligner de ,produkter,, der er beskrevet i pkt. II.1.4 og II.2.4), i forhold til den/de delaftale(r), som ,tilbudsgiver ,har afgivet tilbud vedrørende. Beskrivelsen bør også indeholde en beskrivelse af ,tilbudsgivers deltagelse/rolle i forbindelse med udførelsen af leverancerne. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger om dato for leverancerne, leverancernes størrelse/mængde/omfang og værdi samt modtagerne af leverancerne (konkrete navne/lande foretrækkes, men er ikke nødvendige; hvis der ikke anføres lande-specifikke oplysninger, bedes tilbudsgiver angive så mange generiske oplysninger som muligt om leverancen) [og evt. andre forhold, som man gerne ser omtalt på reference-listen]. Ved angivelse af dato for leverancerne, bedes , tilbudsgiver anføre dato for leverancernes start- og sluttidspunkt. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi den pågældende leverance er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bør det anføres i beskrivelsen af leverancen, hvordan datoen er angivet. Kun de leverancer (referencer), der er udført på tidspunktet for ,tilbudsfristens udløb, vil indgå i vurderingen af, om det nedennævnte minimumskrav til egnethed er opfyldt / hvilken ansøger, der har dokumenteret de mest relevante tidligere leverancer, jf. pkt. IV.2.9). Hvis den pågældende leverance udføres løbende, er det kun den del af ,produkterne,, der er udført inden for de seneste 3 (tre) år og afsluttet ved ,tilbudsfristens udløb, der indgår i vurderingen af leverancen (referencen). Hvis en del af ,produkterne, ikke er udført inden for de seneste 3 (tre) år, eller hvis en del af ,produkterne, ikke er afsluttet ved ,tilbudsfristens udløb, vil denne del derfor ikke indgå i vurderingen af leverancen (referencen). Det er derfor vigtigt, at ,tilbudsgiver tydeligt angiver, hvilken del (f.eks. i forhold til størrelse, værdi, mængde eller omfang osv.) af en løbende leverance (reference), der er udført inden for de seneste 3 (tre) år. Listen må maksimalt indeholde 5 (fem) tidligere leverancer (referencer) , uanset om tilbudsgiver er en enhed, udgør en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium),herunder midlertidige joint ventures, eller baserer sig på andre enheders tekniske formåen. Hvis listen indeholder flere end 5 (fem), vil FMI kun tage de første 5 (fem) leverancer på listen i betragtning. Leverancer derudover vil ikke indgå i vurderingen. Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af relationen mellem, tilbudsgiveren og de(n) enhed/enheder, som ,tilbudsgiveren baserer sig på. I så fald skal ,tilbudsgiver sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som ,tilbudsgiver baserer sig på, fremsendes sammen med ,tilbudsgivers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger som anført ovenfor. ,Tilbudsgiver behøver ikke indsende yderligere dokumentation for teknisk og faglig formåen (dvs. de oplysninger, der fremgår af ESPD, anses for tilstrækkelige). FMI forbeholder sig imidlertid ret til at kontakte ,tilbudsgiver og/eller modtagerne af leverancerne for at verificere oplysningerne i Del IV, pkt. C i ESPD, herunder de deri anførte datoer for udførelse af leverancerne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ingen mindstekrav

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Hvis der sker forskudsbetaling, skal der stilles en anfordringsgaranti fra en anerkendt finansiel institution. Den finansielle institution skal godkendes af FMI. Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lovbkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering.

De nærmere betingelser vil fremgå af kontrakten. Der kræves ingen særlig retlig form. Kontrakten indeholder forpligtelser vedrørende arbejdsklausul, CSR forpligtelser og internationale sanktioner samt bestemmelser om risikovurdering og opfølgning herpå; der henvises til anneks F "CSR forpligtelser" og anneks F.1 "CSR-opfølgningstiltag". Ved udbud af Kontrakten er risikoprofilen fastsat til følgende opfølgningstiltag (risiko niveau): C. Se pkt. VI.3 og ”Supplerende oplysninger” for yderligere information.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/06/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/06/2023
Tidspunkt: 13:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke mulighed for at deltage i åbningen af tilbuddene ud over relevante FMI medarbejdere.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

FMI stiller krav om, at tilbudsgiver og hver af de juridiske enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen. Kontrakten indeholder forpligtelser vedrørende arbejdsklausul, CSR og internationale sanktioner samt bestemmelser om risikovurdering og opfølgning herpå. Ved afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver indsende en egenerklæring om efterlevelse af arbejdsklausul, CSR-forpligtelser og internationale sanktioner, jf. nærmere herom i dokumentet ”Supplerende oplysninger”. Såfremt tilbudsgiver ikke kunne komme i betragtning til Kontrakten, og vil blive uddelukket fra udbudsprocessen. FMI har udarbejdet en skabelon (tilgængelig i ETHICS-webportalen), der skal anvendes som erklæring. Se yderligere oplysninger herom i dokumentet "Supplerende oplysninger", som er tilgængeligt på ETHICS-webportalen, jf. Pkt. I.3.Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Tilbudsgiver, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig på ETHICS-webportalen. ESPD’et skal udfyldes og indgives via ETHICS-webportalen i overensstemmelse med de instrukser, der følger af ETHICS. ESPD’et skal være underskrevet af den støttende enhed. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning (konsortier), skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den deltager, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens §§ 151-155. Se yderligere oplysninger herom i dokumentet "Supplerende oplysninger", som er tilgængeligt på ETHICS-webportalen, jf. pkt. I.3). Kontrakten er ikke opdelt i delaftaler. Se begrundelse herfor i dokumentet "Supplerende oplysninger", som er tilgængeligt på ETHICS-webportalen, jf. pkt. I.3.For yderligere oplysninger om denne udbudsforretning henvises til dokumentet ”Supplerende oplysninger”, som er at finde på ETHICS-webportalen, jf. pkt. I.3). FMI yder ikke honorar til deltagerne i udbuddet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk, skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister : Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af Kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor be-kendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2023

Send til en kollega

0.048