23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 095-293522
Offentliggjort
17.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Vindere

UNICEF Campus 4 - MHE-Bygherrerådgivning

(20.10.2023)
Logio Consulting A/S
Grusbakken 6-8
2820 Gentofte

UNICEF Campus 4 - MHE-Bygherrerådgivning


Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
CVR-nummer: 3083702
Postadresse: Nordre Toldbod 7
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1259
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Helvind
E-mail: chn@emcon.dk
Telefon: +45 21483729
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.byoghavn.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-22738
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Byudvikling

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

UNICEF Campus 4 - MHE-Bygherrerådgivning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aftale om MHE-bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af UNICEF Campus 4 på Ydre Nordhavn. By & Havn opfører som Bygherre faciliteten for Lejer; Udenrigsministeriet og dennes Bruger; UNICEF.

Ordregiver ønsker med udbuddet at finde en bygherrerådgiver, som i et konstruktivt og værdiskabende samarbejde med Ordregivers øvrige centrale aktører, kan varetage bygherrerådgivning.

Projektet omfatter opførelsen af et nyt distributionscenter, der skal erstatte UNICEFs eksisterende faciliteter på Oceanvej i Københavns Nordhavn.

UNICEF Campus 4 består overordnet af følgende faciliteter; administrationsbygning (domicil), to højlagre og et lavlager med automatisk lagersystem, tilhørende velfærdsfaciliteter til lavlager, forbindelsesbygning (backbone) og sprinklercentraler samt tilhørende udearealer.

Udbuddet omfatter bygherrerådgivning vedrørende automatisk lagersystem, Material Handling Equipment (MHE). Opgave- og ydelsesbeskrivelse er baseret på YBB 2019 og fremgår af Bilag 3.1.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71248000 Projektledelse og –dokumentation
72110000 Konsulentvirksomhed vedrørende valg af maskinel
72140000 Konsulentvirksomhed vedrørende leveranceprøvning af maskinel
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72222200 Planlægning af informationssystemer eller -teknologi
72228000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af maskinel
79421100 Tilsyn med projekter, undtagen bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 10 af 6. januar 2023) §§ 56-57. Det betyder, at alle interesserede økonomiske aktører kan afgive tilbud som svar på udbudsbekendtgørelsen.

Ordregiver kan alene tildele kontrakten til aktører, der opfylder de i udbuddet fastsatte egnethedskrav og som ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde.

Den udbudte kontrakt vil blive tildelt til én tilbudsgiver. Kontrakten med den vindende tilbudsgiver vil blive indgået på de vilkår og betingelser, der fremgår af udbudsmaterialets udkast til Rådgiveraftale med bilag samt eventuelle tilpasninger som følge af spørgsmål/svar og rettelsesblade.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 02/10/2023
Slut: 30/06/2028
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Såfremt Bygherre vælger at anvende FIDIC kontrakt-formatet som grundlag for udbud af MHE-leverancen vil dette forudsætte, at projektet tilknyttes en ’Engineer’, som iht. FIDIC-kontrakten vil have prokura efter nærmere aftale til at repræsentere Bygherren overfor MHE-leverandøren omkring ændringsaftaler, godkendelser mv.

Det forudsættes, at ydelsen som ’Engineer’ kan varetages af MHE-rådgiveren, og at denne ydelse i givet fald udgør en i option i Aftale om MHE-bygherrerådgivning.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgivere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens §§134a, 135 og 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde) og §137, stk. 1, nr. 2 (frivillig udelukkelsesgrund) er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgivers pålidelighed, jf. udbudslovens §138. Hvis tilbudsgiver ønsker at reglen om self-cleaning i Udbudslovens §138 bør tilbuddet endvidere vedlægges den relevante

dokumentation for at tilbudsgiver er pålidelig.

Oplysning herom gives ved at besvare felterne i ESPD del III, afsnit A, B og C.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, vil Ordregiver indhente følgende dokumentation:

Virksomheder, der er etableret i Danmark, kan anvende en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, som dokumentation for, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Det gælder også, hvis virksomheden har udenlandske ledelsesmedlemmer.

Virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, kan fremlægge følgende dokumentation for, at virksomheden ikke er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde (i prioriteret rækkefølge):

- Uddrag fra relevante registre eller tilsvarende dokumenter udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed samt certifikater udstedt af de kompetente myndigheder.

- Erklæringer under ed.

- Erklæringer på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor virksomheden er etableret.

Dokumentationen må ikke være udstedt tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysningerne om tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen skal udfyldes i ESPD del IV, afsnit B, under:

- Finansielle nøgletal. Her skal tilbudsgiver oplyse soliditetsgraden for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår i boksen »Nøgletal«. I boksen »Beskrivelse« skal tilbudsgiver oplyse både egenkapital samt værdien af de samlede aktiver, således at Ordregiver kan se soliditetsgradens beregningsgrundlag.

- Gennemsnitlig årsomsætning. Her skal tilbudsgiver angive sin gennemsnitlige årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de 3 seneste afsluttede og reviderede regnskabsår afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen, og ovenstående beregnes som virksomhedernes samlede, gennemsnitlige økonomi i de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet som procent, og omsætningen udregnes som virksomhedernes samlede omsætning.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og tekniske formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), så skal oplysningerne i de 3 seneste afsluttede og reviderede regnskabsår angives for disse enheder, og ovenstående beregnes som tilbudsgiver og disse andre enheders samlede, gennemsnitlige økonomi i de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, og omsætningen udregnes som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede omsætning.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder de angivne krav til økonomisk og finansiel formåen, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge:

- De seneste 3 afsluttede og reviderede årsregnskaber.

Tilbudsgiver kan dokumentere sin opfyldelse af krav til økonomisk og finansiel formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende krav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen i de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår:

• Gennemsnitlig omsætning på minimum DKK 10 mio. ekskl. moms

• Gennemsnitlig soliditetsgrad på minimum 20%

(Soliditetsgrad = (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om tilbudsgivers tekniske og faglige formået i ESPD del IV, afsnit C, under: For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type. Her skal tilbudsgiver oplyse en liste over de betydeligste leveringer af tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 5 år (dvs. at ydelsen ikke må være leveret før 12. maj 2018).

En reference kan anvendes til hel- eller delvis opfyldelse af en kategori og en reference kan anvendes til flere ydelseskategorier. Kun referencer, der vedrører ydelser, der er udført inden tilbudsfristen, vil blive tillagt betydning. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det

således alene den del af ydelser, der allerede er udført inden tilbudsfristen, der vil indgå i vurderingen af referencen.

Referencerne bør omfatte følgende oplysninger:

•Perioden for opgavens udførelse, herunder om opgaven er igangværende og i så fald, hvor langt opgaven er

•Opgavens udførelsessted

•En kort beskrivelse af rådgivningsopgaven, herunder angivelse af lagerkapacitet og -system og projektets økonomiske størrelse

•Tilbudsgivers rolle i projektet

•Beskrivelse af på hvilken måde referencen udgør relevant erfaring for den udbudte opgave

•Angivelse af hvilket egnethedskrav a-f, som referencen tilsigter at opfylde.

•Tilbudsgivers honorar.

•Kundens navn og kontaktperson.

Det accepteres, at referencerne afleveres i et separat dokument frem for i ESPD’et.

Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider. Hvis referencen overstiger 2 A4-sider, vil Ordregiver kun tage de første 2 A4-sider i betragtning.

Tilbudsgiver kan højest fremlægge 6 referencer. Fremlægger tilbudsgiver flere end 6 referencer, kan tilbudsgiver alene forvente, at de 6 førstnævnte referencer vil blive tillagt vægt i egnethedsvurderingen. Dette gælder også, hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører og/eller hvis tilbudsgiver har baseret sit tilbud på en eller flere andre enheders tekniske og faglige formåen.

Tilbudsgiver opfordres til at vedlægge et kryds-referenceskema med angivelse af hvilket af egnethedskravene a-f), som den enkelte reference vedrører.

Vurderingen af egnethed sker alene på baggrund af tilbudsgivers beskrivelse af referencer. Det kan derfor være fordelagtigt for tilbudsgiver at beskrive omfanget og indholdet af sine referencer udførligt.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, og/eller hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, er det tilbudsgiverens og enhedernes samlede formåen, der skal opfylde kravene til egnethed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende krav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen. At tilbudsgiver har mindst een referende, der dokumenterer:

a)Erfaring med rådgivning vedrørende udarbejdelse af kravspecifikationer og performancespecifikationer for automatiske lagersystemer med kapacitet større end 20.000 paller og med tilhørende faciliteter for modtagelse, ompakning og afsendelse af varer.

b)Erfaring med rådgivning vedrørende udarbejdelse af specifikationer for lagerstyringssystemer (WMS systemer) i forbindelse med anskaffelse af automatiske lagersystemer.

c)Erfaring med rådgivning vedrørende systemintegration af lagerstyringssystemer (WMS systemer) med kundens/brugerens eksisterende IT-systemer.

d)Erfaring med udarbejdelse af grundlag for og gennemførelse af internationalt udbud af automatiske lagersystemer.

e)Erfaring med styring af totalentreprisekontakt/design-build contract for automatiske lagersystemer.

f)Erfaring med rådgivning i forbindelse med commissioning, ramp-up og performance-tests som grundlag for aflevering af automatiske lagersystemer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/07/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/07/2023
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver kan ikke overvære åbning af tilbud.

Ordregiver vil i umiddelbar forlængelse af tilbudsfristen - samme dag - udsende en oversigt indeholdende budsummer og evt. forbehold til alle tilbudsgivere.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere, der ønsker at afgive tilbud, skal aflevere en udfyldt Standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD).

Det afleverede ESPD er tilbudsgivers egen tilkendegivelse af egnethed, og foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de for udbuddet gældende udelukkelsesgrunde.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at det alene er tilbudsgivers ansvar, at ESPD'et er komplet og overholder alle krav.

Udfyldt ESPD indgives via Dalux. ESPD er dannet af Ordregiver specifikt for nærværende udbud og indeholder en række felter, som skal udfyldes af tilbudsgiver.

Hvis tilbudsgivers forhold kræver at flere ESPD’er udfyldes, fx at flere aktører tilbyder at byde i forening eller at tilbudsgiver benytter støttende tredjemand, bør ESPD for disse vedhæftes som udskrift i en samlet pdf-fil.

Tilbudsgiver skal i ESPD del II, afsnit A, oplyse, om tilbudsgiver deltager i udbudsprocessen sammen med andre, dvs. om ansøgningen afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium).

Såfremt spørgsmålet besvares ”ja”, skal tilbuddet omfatte et særskilt ESPD for hver af de økonomiske aktører i sammenslutningen. Derudover skal sammenslutningen vedlægge en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring, hvori deltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse, og hvori de udpeger en deltager, som har bemyndigelse til at handle på sammenslutningens vegne overfor Ordregiver.

Sammenslutningen bedes her anvende den af Ordregiver udarbejdede skabelon til konsortieerklæring, der indgår i udbudsmaterialet som bilag C.1.

Tilbudsgiver skal i ESPD del II, afsnit C, oplyse, hvorvidt tilbudsgiver baserer sig på en eller flere andre enheders (f.eks. underleverandørers eller koncernforbundne selskabers) økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen. Dette kan være aktuelt i situationer, hvor tilbudsgiver ikke ønsker at byde ind som en sammenslutning af økonomiske aktører, men hvor ansøger ikke på egen hånd kan opfylde de af Ordregiver stillede krav til økonomisk og finansiel formåen og/eller teknisk og faglig formåen.

Såfremt spørgsmålet besvares med ”ja”, skal der for den støttende enhed afleveres et særskilt ESPD udfyldt afhver støttende enhed med de oplysninger, der anmodes om i ESPD del II, afsnit A og B, del III, del IV samt del VI.

Derudover skal tilbudsgiver vedlægge en udfyldt og underskrevet støtteerklæring fra den støttende virksomhed om, at den stiller sin økonomiske og finansielle formåen og/eller sin tekniske og faglige formåen til rådighed for ansøger ved dennes opfyldelse af kontrakten.

Den af Ordregiver udarbejdede ’Skabelon til støtteerklæring’, der indgår i udbudsmaterialet som bilag C.2 bedes her benyttet. For så vidt angår økonomisk og finansiel formåen indebærer støtteerklæringen, at støtteenheden erklærer at hæfte solidarisk med tilbudsgiver

for kontraktens gennemførelse. I relation til teknisk og finansiel formåen indebærer støtteerklæringen, at støtteenheden erklærer at ville stille de nødvendige ressourcer til opfyldelse af kontrakten til rådighed for tilbudsgiver i kontraktperioden.

Ordregiver vil i forbindelse med aftaleindgåelse anmode tilbudsgivere om at fremsende dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD.

Består tilbudsgiver af en sammenslutning af virksomheder, skal dokumentation i forhold til både udelukkelsesgrunde og egnethed fremlægges for hver af virksomhederne i sammenslutningen.

Baserer tilbudsgiver sig på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen, skal dokumentation for udelukkelsesgrunde samt relevant dokumentation for egnethed tillige

vedlægges for støttevirksomheden eller støttevirksomhederne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til bekendtgørelse nr. 593 af den 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud skal en klage over forhold, fx over ikke at være blevet tildelt kontrakten, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregivers offentliggørelse af bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klager skal være opmærksom på, at samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klager underrette indklagede (Ordregiver) skriftligt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2023

Send til en kollega

0.031