23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 095-294233
Offentliggjort
17.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://rib-software.dk/udbudsportal

Udbyder

Aarhus Kommune

EU-udbud vedr. indkøb af ladeinfrastruktur til el-busser


Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7 - D1.131
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Youssef Hassan
E-mail: hyo@aarhus.dk
Telefon: +45 24949379
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud vedr. indkøb af ladeinfrastruktur til el-busser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31681500 Opladere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører indkøb af ladeinfrastruktur til elbusser, jf. kravspecifikation (bilag 1). Der skal tilbydes en ladestander med 2 udtag, hvorfor der skal leveres én ladestander til 2 busser. Udover ladeinfrastrukturen skal Tilbudsgiver yde en til ladeinfrastrukturen hørende kontrakt for service, drift og vedligeholdelse af ladeinfrastrukturen – (Service Level Agreement ”SLA”).

Det estimerede antal ladestandere, der anskaffes i etape 3, fremgår af hovedtidsplanen (bilag 11). Ordregiver forbeholder sig retten til at indkøbe flere eller færre ladestandere, hvorfor antallet af ladestandere dermed kan ændre sig i opadgående- eller nedadgående retning. AarBus får løbende leveret elbusserne fra august 2024 frem til år 2027. Der henvises til udkast til Kontrakt (bilag 6) for en beskrivelse af tidsplan og termin/frist for levering, samt til Hovedtidsplan (bilag 11).

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på RIB Software (Byggeweb) med udbudsnummer: TN094722

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
31600000 Eludstyr
31610000 Elektrisk udstyr til motorer og køretøjer
31680000 Elartikler og tilbehør
31681000 Elektrisk tilbehør
50100000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende køretøjer og beslægtet udstyr
50532000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske maskiner, apparater og tilhørende udstyr
50800000 Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester
51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
51110000 Installation af elektrisk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Infrastrukturen skal etableres på Ordregivers depoter på følgende tre lokationer:

• Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager, Danmark

• Munkevejen 4, 8381 Tilst, Danmark

• Stokagervej 15, 8240 Risskov, Danmar

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører indkøb af ladeinfrastruktur til elbusser, jf. kravspecifikation (bilag 1). Der skal tilbydes en ladestander med 2 udtag, hvorfor der skal leveres én ladestander til 2 busser. Udover ladeinfrastrukturen skal Tilbudsgiver yde en til ladeinfrastrukturen hørende kontrakt for service, drift og vedligeholdelse af ladeinfrastrukturen – (Service Level Agreement ”SLA”).

I 2020 var 1 etape af indkøb af ladeinfrastruktur til elbusser udbudt, herunder var etape 2 udbudt som option. Nærværende udbud omhandler således 3. etape af indkøb af ladeinfrastrukturen til Aarhus Kommune. Yderligere udbydes etape 4 som option i nærværende udbud. Der er i forbindelse med etape 1 og 2 allerede opsat ladeinfrastruktur på Munkevejen 4, Jegstrupvej 5 og Stokagervej 15.

Det estimerede antal ladestandere, der anskaffes i etape 3, fremgår af hovedtidsplanen (bilag 11). Ordregiver forbeholder sig retten til at indkøbe flere eller færre ladestandere, hvorfor antallet af ladestandere dermed kan ændre sig i opadgående- eller nedadgående retning. AarBus får løbende leveret elbusserne fra august 2024 frem til år 2027. Der henvises til udkast til Kontrakt (bilag 6) for en beskrivelse af tidsplan og termin/frist for levering, samt til Hovedtidsplanen (bilag 11).

Infrastrukturen skal etableres på Ordregivers depoter på følgende tre lokationer:

• Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager, Danmark

• Munkevejen 4, 8381 Tilst, Danmark

• Stokagervej 15, 8240 Risskov, Danmark

Tilbuddet skal omfatte laderstandere (hardware med tilhørende software), fragt, alle omkostninger til installation mv. (grave-, opstillings- og oprydningsarbejde mv.).

Betegnelserne ”ladestander” og ”ladeinfrastruktur” bruges synonymt i udbudsmaterialet, og er en betegnelse for ladestander.

Kravene til ydelsen er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - Service Level Agreement (SLA) / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Æstetik / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er mulighed for en kommende udvidelse af porteføljen af elbusser hos ordregiver.

På baggrund heraf, er der i udkast til Kontrakt (bilag 6) indarbejdet en option på levering og etablering af yderligere ladeinfrastruktur.

Det estimeres, at der er behov for at indkøbe ladestandere i etape 4, jf. Hovedtidsplanen (bilag 11). Ordregiver forbeholder sig retten til at indkøbe flere eller færre ladestandere, hvorfor antallet af ladestandere dermed kan ændre sig i opadgående- eller nedadgående retning.

Tilbudsgiver skal afgive pris på option for levering og etablering af yderligere ladeinfrastruktur (180 kW). Ordregiver ønsker yderligere, at Tilbudsgiver afgiver optionspris på ændring af ladeinfrastruktur fra 180 kW til 240 kW, da ordregiver kan have et ønske om at opsætte et antal ladestandere med 240 kW i stedet for 180 kW i etape 4.

Optionen omfatter også en tilsvarende levering af service, drift og vedligehold af den af optionerne omfattede ladeinfrastruktur, til samme vilkår som i SLA-aftalen (bilag 7). Det er obligatorisk for tilbudsgiver at prissætte optionerne samt tilhørende SLA på tilbudslisten (bilag 2), og disse indgår som en del af evalueringen.

Det er frivilligt for ordregiver at gøre brug af optionerne.

Udnytter Ordregiver en eller flere af optionerne, gælder betingelserne i Kontrakten tilsvarende, idet leveringstidspunktet for de i optionen indeholdte ydelser aftales mellem Parterne ved udnyttelse af optionen. Optionen omfatter de præcis samme ladere, inkl. de samme ydelser, som nærværende udbud omfatter.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I forhold til frivillige udelukkelsesgrunde stilles der krav om, at Tilbudsgiver ikke befinder sig i udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og 6.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

o Årsomsætning:

o Mindstekrav: Tilbudsgivers årsomsætning skal være på minimum 15 mio. kr. i hvert af de seneste to tilgængelige og afsluttede regnskabsår,

o Egenkapital:

o Mindstekrav: Tilbudsgivers egenkapital skal være på minimum 5 mio. i hvert af de seneste to tilgængelige og afsluttede regnskabsår, og

o Soliditetsgrad:

o Mindstekrav: Tilbudsgivers soliditetsgrad skal være på minimum 10 % i hvert af de seneste to tilgængelige og afsluttede regnskabsår.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal både tilbudsgivers og de støttende enheders egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen af soliditetsgraden. Er tilbudsgiver en sammenslutning (konsortium), skal samtlige deltageres egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen.

Med ”det seneste afsluttede regnskabsår” forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.

I ESPD’et bør tilbudsgiver derfor give oplysninger om følgende:

- Tilbudsgivers årsomsætning i DKK

- Tilbudsgivers egenkapital i DKK

- Tilbudsgivers soliditetsgrad i procent.

For tilbudsgiver, der af gyldige grunde eksempelvis som nystartet virksomhed, ikke råder over de ovenfor beskrevne økonomiske nøgletal knyttet til den finansielle og økonomiske formåen, har tilbudsgiver mulighed for ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, at godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen. Dette vil efter omstændighederne kunne ske ved fremlæggelse af budget, revisorerklæringer og/eller tilgængelige regnskaber. Nystartede virksomheder, som endnu ikke har afsluttet 2 regnskabsår, vil derfor efter omstændighederne kunne godtgøre tilsvarende økonomiske og finansielle formåen på anden vis.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

o Tilbudsgiver skal have udført mindst to (2) tilsvarende opgaver vedrørende levering og etablering, samt service og vedligeholdelse af ladeinfrastruktur med en værdi på minimum 5 mio. kr. pr. reference inden for de seneste tre (3) år.

Med ”tilsvarende opgaver” forstås opgaver, som vedrører levering og etablering, samt service og vedligeholdelse af ladeinfrastruktur af nogenlunde tilsvarende størrelse og kompleksitet som nærværende udbud.

Med ”udført” forstås, at opgaven enten er igangværende eller afsluttet inden for de seneste tre (3) år forud for tilbudsfristen.

Med ”værdi på minimum 5 mio. kr. pr reference” forstås et samlet beløb for levering og etablering af ladeinfrastruktur og værdien af serviceaftalen (SLA).

Tilbudsgiver, inklusive dennes eventuelle støttende enheder, må maksimalt vedlægge fire (4) referencer. Hvis tilbudsgiver vedlægger flere referencer end det tilladte antal, vil Ordregiver vurdere tilbuddet på baggrund af de fire (4) senest udførte referencer, og se bort fra eventuelle referencer, som måtte være anført derefter.

I ESPD’et bør tilbudsgiver derfor give oplysninger om følgende:

- Referenceopgaver med oplysninger om tilbudsgivers betydeligste erfaring med levering og etablering, samt service og vedligeholdelse af ladeinfrastruktur.

Hver enkelt reference bør indeholde oplysning om:

- Kundens navn,

- Kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller e-mailadresse,

- Tilbudsgivers rolle og ydelser i leverancen

- Varighed af leverancen

- Tidspunkt for udførelse af opgaven

- Angivelse af kontraktværdien, herunder at det samlede beløb for levering og etablering af ladeinfrastruktur, samt service og vedligeholdelse (SLA) overstiger 5 mio. kr.

Det er tilladt at vedlægge en selvstændig referenceliste til tilbuddet og blot henvise til den vedlagte referenceliste i ESPD’et.

Såfremt der vedlægges en særskilt referenceliste, må hver enkelt referencebeskrivelse maksimalt fylde to (2) A4-sider, inklusive eventuelle illustrationer, svarende til maksimalt 4800 anslag i alt. Ordregiver vil se bort fra eventuelle yderligere oplysninger.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver gør opmærksom på, at bilag 9 vedr. samfundsansvar (CSR), indeholder arbejdsklausuler om løn- og arbejdsvilkår, uddannelsesklausuler og øvrige kontraktuelle CSR-krav.

Der gøres også opmærksom på, at Tilbudsgiver både skal indgå en kontrakt vedr. levering og etablering af ladeinfrastruktur samt en Service Level Agreement (SLA).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/06/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/06/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Åbning af tilbud vil ikke ske fysisk, og det er ikke muligt at deltage.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk. 1, og stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2023

Send til en kollega

0.063