23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 097-303490
Offentliggjort
22.05.2023
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Danmarks Radio

Udbud vedr. Løn- og HR-system


Danmarks Radio

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Radio
CVR-nummer: 62786515
Postadresse: DR Byen
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Schultz
E-mail: tisc@dr.dk
Telefon: +45 28542256
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1f408cfb-aa5a-4a9a-bb30-f9102960c255/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1f408cfb-aa5a-4a9a-bb30-f9102960c255/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1f408cfb-aa5a-4a9a-bb30-f9102960c255/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1f408cfb-aa5a-4a9a-bb30-f9102960c255/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Medievirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud vedr. Løn- og HR-system

II.1.2) Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører anskaffelse og drift af en cloudbaseret it-løsning til administration af HR-opgaver og lønafvikling i DR.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 55 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DR har et eksisterende lønsystem, som fungerer som både Løn- og HR-system. Systemet er stamdataejer på information om medarbejderne og er integreret med flere af DR’s øvrige systemer, herunder (men ikke alene) tidsregistreringssystem, ERP-platform mv. Det nye system skal kunne integreres med både DR’s integrationsplatform (DRIP) og andre eksterne systemer. Systemerne og systemlandskabet oplyses i udbudsmaterialet, og det er DR’s forventning, at det tilbudte system enten kan integreres uden tilpasning, eller at der skal ske en tilpasning, som kan gennemgås og forberedes under afklaringsfasen efter kontrakt-indgåelse.

DR ønsker at indgå aftale med 1 leverandør. Kontraktperioden er på 10 år med mulighed for forlængelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - Krav / Vægtning: 45%
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - Brugerhistorier / Vægtning: 15%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 55 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 3 x 2år

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere ansøgere, der opfylder minimumskrav til egnethed og ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, vil DR foretage udvælgelse blandt ansøgerne. Udvælgelse sker på baggrund af følgende:

- Flere referencer (der lever op til minimumskravene) vurderes bedre end færre referencer

- i hvor høj grad referencen er sammenlignelig med DR’s behov i nærværende udbud, herunder anskaffelsessum, kompleksitet i organisationen og organisationens sammenlignelighed (herunder offentlig eller halvoffentlig).

- gennemførte referencer vurderes højere end igangværende opgaver. Med gennemført menes, at systemet er leveret og i drift hos referencen. Der må gerne være en eksisterende og løbende service og support-aftale og evt. udført af en anden leverandør, eksempelvis underleverandør.

- referencer, hvor der er en service og supportaftale, vurderes højere end referencer uden service og support-aftale.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I Bilag 03 - Priser Løn & HR er anført en række optioner, som Tilbudsgiver kan byde ind på.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte kontrakt er ikke opdelt, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, idet DR har vurderet, at en samlet løsning vil være den økonomisk og teknisk bedste løsning for både markedet og DR. Denne vurdering er foretaget på baggrund af 2 forudgående udbud med forhandling (annulleret efter 1. forhandlingsrunde), samt efterfølgende dialog med de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der foretages ikke udvælgelse på baggrund af økonomisk og finansiel kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

Ansøger skal have en årsomsætning på minimum 55 mio. kr. i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de tre seneste disponible regnskabsår.

Ansøger skal til brug for vurdering af økonomisk formåen udfylde de relevante oplysninger i ESPD del IV afsnit B.

Som dokumentation for overholdelse af minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, kan DR udbede sig revisorpåtegnet årsregnskab for det/de pågældende år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Såfremt der er flere ansøgere, der opfylder minimumskrav til egnethed og ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, vil DR foretage udvælgelse blandt ansøgerne. Udvælgelse sker på baggrund af følgende:

- Flere referencer (der lever op til ovenstående) vurderes bedre end færre referencer

- i hvor høj grad referencen er sammenlignelig med DR’s behov i nærværende udbud, herunder anskaffelsessum, kompleksitet i organisationen og organisationens sammenlignelighed (herunder offentlig eller halvoffentlig).

- gennemførte referencer vurderes højere end igangværende opgaver. Med gennemført menes, at systemet er leveret og i drift hos referencen. Der må gerne være en eksisterende og løbende service og support-aftale og evt. udført af en anden leverandør, eksempelvis underleverandør.

- referencer, hvor der er en service og supportaftale, vurderes højere end referencer uden service- og support-aftale.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen:

Ansøgeren skal kunne fremlægge mindst 1 relevant reference på levering, implementering og drift af løn- og HR-system til en virksomhed lignende DR i en tilsvarende opgave. Med en lignende virksomhed menes virksomheder med mange overenskomster og lignende antal medarbejdere. Med tilsvarende opgaver menes opgaver af lignende kompleksitet, hvor et cloud-baseret system skal dække overenskomster med arbejde hele døgnet rundt, hele året rundt.

Referencen skal have været driftet inden for de seneste 3 år, men må gerne være leveret og implementeret inden for de seneste 5 år.

Ansøgerne bør i referencen beskrive:

- opgavens indhold

- ansøgernes rolle

- hvornår referencen blev leveret

- referencens anskaffelsessum

DR vil vurdere ansøgernes egnethed ud fra de vedlagte referencer.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder Databehandleraftale, CSR-bilag og Tro- og love erklæring vedr. brug af russiske leverandører

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/06/2023
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/06/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/05/2023

Send til en kollega

0.047