23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 097-304016
Offentliggjort
22.05.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Rigspolitiet

Markedsundersundersøgelse vedr. tjenesteydelser til IT markedsovervågning


Rigspolitiet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicklas Gade Olsen
E-mail: nol018@politi.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.politi.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/324819
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsundersundersøgelse vedr. tjenesteydelser til IT markedsovervågning

Sagsnr.: 2023-125462
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rigspolitiets Koncern IT påtænker at indgå i en forhandling med Gartner Danmark ApS vedrørende køb af ydelser til IT-markedsovervågning. Rigspolitiet har behov for adgang til en global organisation, der har specifik indsigt og kan yde konkret rådgivning, teknisk såvel som strategisk, inden for alle områder i Rigspolitiets organisation. Leverandørens ydelser skal kunne målrettes alle niveauer i Rigspolitiets organisation, og leverandøren skal desuden have en udbredt ekspertise inden for benchmarkinganalyser- og værktøjer, ligesom leverandøren skal tilbyde en bred artikeldatabase.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 094 100.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72320000 Databasevirksomhed
72300000 Datatjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rigspolitiets Koncern IT har behov for en bred vifte af ydelser inden for it-markedsovervågning fra én leverandør, som kan understøtte Rigspolitiets it-organisation ved at tilbyde ubegrænset adgang til rådgivningsservices fra eksperter, analytikere og værktøjer inden for alle dele af it-organisationens opgaver og teknologier. Leverandøren skal facilitere forskellige begivenheder, herunder konferencer og webinarer, i Danmark såvel som globalt. Alle ydelser skal kunne målrettes justitsområdet. Ydelserne skal tilbydes til en fast årlig pris for navngivne personer. Den faste årlige pris skal inkludere fleksible rådgivningsservices i forhold til ændringer i it-organisationens opgaver i kontraktens periode. Prisen skal inkludere ubegrænset adgang til personlig

rådgivning fra eksperter og analytikere, kontrakt- og dokumentreviews, benchmarkingværktøj, artikeldatabase, konferencer, webinarer mv.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rigspolitiet har i kontraktens løbetid mulighed for at tilkøbe medlemskaber.

Kontrakten har en varighed på 2 år med mulighed for forlængelse på 1 år op til 2 gange.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rigspolitiet gør opmærksom på, at kontraktværdien, som fremgår af afsnit II.1.7), er et estimat for kontraktværdien, såfremt begge forlængelsesoptioner udnyttes, og ikke et udtryk for endelig kontraktværdi.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Rigspolitiet ønsker at indgå en kontrakt om levering af ydelser til it-markedsovervågning. Rigspolitiet har i den forbindelse haft offentliggjort en forhåndsmeddelelse med det formål at afdække, hvorvidt flere leverandører på markedet kan levere de ydelser, som Rigspolitiets Koncern IT har behov for. I forhåndsmeddelelsen blev markedet opfordret til at tilkendegive sin interesse til Rigspolitiet. Rigspolitiet har kun modtaget én tilbagemelding fra markedet i forbindelse med den offentliggjorte forhåndsmeddelelse, ligesom Rigspolitiet ikke er bekendt med, at der er øvrige aktører på markedet, som kan levere de efterspurgte ydelser. På den baggrund vurderer Rigspolitiet, at det kun er Gartner Danmark ApS, som kan levere de ydelserne. Dette medfører, at kontrakten kun kan tildeles Gartner Danmark ApS, da de er eneleverandør, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 058-170832

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21/04/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Gartner Danmark ApS
CVR-nummer: 12516835
Postadresse: Philip Heymans alle 7
By: Hellerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2900
Land: Danmark
E-mail: gartner.danmark@gartner.com
Telefon: +45 45586400
Internetadresse: https://www.gartner.com/en
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 8 094 100.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/05/2023

Send til en kollega

0.047