23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 101-310210
Offentliggjort
26.05.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Københavns Kommune

Tildeling i henhold til SKI 02.19


Københavns Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Gyldenløvesgade 15, 628
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1600
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Jørgen Aarup Barfod
E-mail: ajn@horten.dk
Telefon: +45 51626442
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/37c72030-f0b2-4b43-b243-412b9bc4830d/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tildeling i henhold til SKI 02.19

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning har behov for et system til at håndtere institutionsområdet i Kommunen. Systemet skal understøtte en række områder, der er centrale for den kommunale opgavevaretagelse både centralt i forvaltningen og decentralt i de enkelte institutionstilbud hhv. dagtilbud, SFO / fritidshjem og klubber. Der er vurderet, at der er brug for en samlet løsning for institutionsområdet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
72253000 Help-desk og støttetjenester
72310000 Databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning har behov for et system til at håndtere institutionsområdet i kommunen. Systemet skal understøtte en række områder, der er centrale for den kommunale opgavevaretagelse både centralt i forvaltningen og decentralt i de enkelte institutionstilbud som hhv. dagtilbud, SFO / fritidshjem og klubber. Der er

brug for en samlet løsning for institutionsområdet.

Systemet er et kernesystem, og har betydningen for mange opgaver i kommunen, herunder lovefterlevelse. Derfor er det afgørende at systemet har etableret relevante interne og eksterne integrationer til det omkringliggende systemlandskab. Udover standardintegrationer (Økonomisystem, opkrævningssystem, udbetalingssystem, indkomstregisteret, CPR-registeret, dagtilbudsregister) skal systemet kunne integreres til Kommunens integrationsplatform (ift. medarbejderdata), klubbetalingssystem, distriktsdatabase, elevadministrationssystem, ledelsesinformationssystemet og Uni-logininfrastrukturen. Integrationen til Uni-logininfrastrukturen er særligt afgørende, da den udgør fundamentet for den samlede it-understøttelse af dagtilbudsområder – herunder den fælles kommunale kommunikationsplatform Aula og dertilhørende undersystemer (fx ministeriets sprogvurdering). Endvidere medfører Institutionssystemets kritikalitet, at en række it-standarder og sikkerhedskrav er implementeret, så Institutionssystemet efterlever lovgivningen og det it-sikkerhedscirkulære, der er politisk fastsat i kommunen.

Systemet skal understøtte følgende for de tre institutionsområder:

- Oprettelsen af kommunens institutioner

- Digital borgerindgang, hvor borgerne via MitID kan opskrive og udmelde børn via digital selvbetjening, samt ansøgning om økonomisk fripladstilskud

- Opkrævning af betaling for institutionspladser og håndtering af økonomisk friplads samt udbetaling af tilskud

Udover de tre institutionsområder, skal systemet håndtere dagplejen, samt alle lovlige pasningsformer.

For alle tre institutionsområder og dagplejen skal systemet understøtte kommunikationen mod borgerne på to niveauer hhv. direkte via digital post og via Uni-login infrastrukturen.

Systemet skal endelige kunne styre opkrævning af betaling for institutionspladser, og håndtere økonomisk friplads, samt understøtte udbetaling af tilskud til private pasningsordninger.

Leverandøren af systemet skal stå for drift og vedligeholdelse, og systemet skal derfor leveres som Software-as-a-Service.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 55
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Tildelingen af kontrakten foretages på baggrund af gennemført tildelingsprocedure på SKI's rammeaftale 02.19 SaaS-Cloud (2019/S 009-016646).

Københavns Kommune har foretaget en tildeling i henhold til rammeaftalen 02.19 SaaS-Cloud, delaftale 02: kommuner, bilag B - Retningslinjer for tildeling af leveringsaftale. Kunden er endvidere forpligtet til at tildele leveringsaftalen til den leverandør, som fremkommer ved at følge den i bilaget foreskrevne tildelingsmetode. Kunden har således ikke frit valg mellem leverandørerne på de parallelle rammeaftaler.

Københavns Kommune har med udgangspunkt i rammeaftalen 02.19 SaaS-Cloud, delaftale 02: kommuner, bilag B retningslinjer for tildeling af leveringsaftale, pkt. 2.1, opgjort sine indkøbsbehov, og gennemført en markedsdialog med de to leverandører, der i henhold til behovsopgørelsen, og under iagttagelse af ligebehandlings- og proportinoalitetsprincippet, potentielt kunne opfylde kommunens behov.

På baggrund af opgørelsen af Københavns Kommunes indkøbsbehov samt markedsafdækningen, kan konstateres, at kun én service opfylder kommunens saglige behov til en kommende dagstilbudsløsning: KMD A/S

Følgende formulering fra rammeaftalen 02.19 SaaS-Cloud, delaftale 02: kommuner, bilag B – retningslinjer for tildeling af leveringsaftale, pkt. 2.1, skal herefter følges:

”Såfremt der på tidspunktet for iværksættelsen af behovsopgørelsen alene er 1 og kun 1 service i de relevante parallelle rammeaftalers sortiment, der opfylder kundens behov for forretningsdækning og servicekapabilitet, jf. nr. I ovenfor, skal kunden tildele leveringsaftalen til leverandøren af den pågældende service. I denne situation kan kunden tildele leveringsaftalen uden at gennemføre en evaluering, og kunden skal gå videre efter proceduren beskrevet fra og med punkt 3.4.”

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
22/05/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
CVR-nummer: 26911745
Postadresse: Lautrupparken 40
By: Lautrupparken 40
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 30 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 30 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager indgivet i standstill-perioden, der løber i 10 kalenderdage regnet fra datoen for offentliggørelsen af bekendtgørelsen, gives automatisk opsættende virkning indtil kendelsen om opsættende virkning er afsagt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2023

Send til en kollega

0.25