23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 102-322449
Offentliggjort
30.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

VandCenter Syd A/S

Vindere

Indkøb og levering af analysekits til spildevand

(11.09.2023)
FRISENETTE ApS
Energivej 134
8420 Knebel

Indkøb og levering af analysekits til spildevand


VandCenter Syd A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: VandCenter Syd A/S
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Spildevand A/S
Postadresse: Ryttermarken 21
By: Svendborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Assens Rensning A/S
Postadresse: Forsyningsparken 2
By: Assens
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5610
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Langeland Spildevand A/S
Postadresse: Nørrebro 207A
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5900
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ærø Vand A/S
Postadresse: Industrivej 6
By: Marstal
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5960
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah Sølund Holm
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.samaqua.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/samaqua/tenderinformationshow.aspx?Id=144363
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb og levering af analysekits til spildevand

Sagsnr.: 144363
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Denne rammeaftale omfatter indkøb og levering af analysekits til spildevand. Derudover skal der være mulighed for at leje og evt. købe spektrometer og varmeblokke og andet udstyr i aftaleperioden. Desuden skal der tilbydes en rabat ved køb af øvrigt laboratorieudstyr (pipettespidser, foldefiltre mv.).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Syddanmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne rammeaftale omfatter indkøb og levering af analysekits til spildevand. Derudover skal der være mulighed for at leje og evt. købe spektrometer og varmeblokke og andet udstyr i aftaleperioden. Desuden skal der tilbydes en rabat ved køb af øvrigt laboratorieudstyr (pipettespidser, foldefiltre mv.).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Den enkelte forsyning (ordregiver) kan tilvælge en serviceaftale – Se nærmere i bilag 1 Kravspecifikationen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens anslåede værdi, inkl. optioner, i aftaleperioden (ekskl. moms): Dkk 2.500.000 Rammeaftalens maksimale værdi inkl. optioner, i aftaleperioden (ekskl. moms): Dkk 3.000.000

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal have en nettoomsætning på minimum 3 millioner kroner inden for rammeaftalens aktivitetsområde i det seneste afsluttede regnskabsår. Tilbudsgiver skal kunne udvise positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsårTilbudsgiver skal have en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 2 mio. kr. pr. år. Forsikringen skal være gældende senest fra aftalestart.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal som minimum have udført 2 tilsvarende opgaver indenfor de seneste 3 år med levering af analysekits til spildevand. Oplysninger om referencer skal indeholde en beskrivelse af aftalen, aftalens omsætning, perioden for aftalen og modtager af leverancerne samt kontaktoplysninger på en kontaktperson. Oplysninger om referencer angivet i ESPD accepteres som dokumentation.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 1
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/06/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/06/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver har tilvalgt følgende frivillige udelukkelsesgrunde i nærværende udbud: - Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. Udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 1 - Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling eller lignende, jf. Udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2 - Tilbudsgiver har indgået aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 3 - Tilbudsgiver har væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion, jf. Udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 4 - Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke Ordregiverens beslutningsproces, hvis tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentligt indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. Udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 5 - Tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. Udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 6

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/05/2023

Send til en kollega

0.092