23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 115-360337
Offentliggjort
16.06.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Herning Kommune

Vindere

(23.10.2023)
Atea A/S
Ballerup

AV -og IT-hardware


Herning Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 19
Postadresse: Torvet 5
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Raun
E-mail: rasmus.raun@herning.dk
Telefon: +45 96282341
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dc3fc243-a468-4922-9ab6-615ec715fb7e/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dc3fc243-a468-4922-9ab6-615ec715fb7e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dc3fc243-a468-4922-9ab6-615ec715fb7e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dc3fc243-a468-4922-9ab6-615ec715fb7e/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

AV -og IT-hardware

II.1.2) Hoved-CPV-kode
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Herning Kommune udbyder en 5 årig kontrakt på levering af AV- og IT-hardware til brug for kommunens personale og skoleelever.

De overordnede kategorier som udbuddet indeholder er:

• AV-udstyr til mødelokaler og undervisningsbrug, og i tillæg installation af udstyret

• PC-hardware til personale og skoleelever

• Tablets til afvikling af omsorgssystem og administrative opgaver

• Tilbehør til ovenstående

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30213100 Bærbare datamater
30213200 Tabletcomputere
30213300 Stationære pc'er
30230000 Computerrelateret udstyr
32321200 Av-udstyr
32321300 Av-materialer
32322000 Multimedia-udstyr
32342000 Højttalere
32342300 Mikrofoner og højttalersæt
51310000 Installation af radio- og fjernsynsapparatur, lydtekniske anlæg og videoanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Herning Kommune udbyder en 5 årig kontrakt på levering af AV- og IT-hardware til brug for kommunens personale og skoleelever.

De overordnede kategorier som udbuddet indeholder er:

• AV-udstyr til mødelokaler og undervisningsbrug, og i tillæg installation af udstyret

• PC-hardware til personale og skoleelever

• Tablets til afvikling af omsorgssystem og administrative opgaver

• Tilbehør til ovenstående

Herning Kommune er en del af klimapartnerskabet DK2020, som indebærer en forpligtelse til at nedbringe kommunens CO2 udledning. Et af punkterne i Herning Kommunes plan for at nedbringe CO2 udledningen, går på Herning Kommune som virksomhed, dvs. den CO2 udledning kommunen som arbejdsplads skaber.

Inden for denne kategori falder Herning Kommunes indkøb.

Formålet med udbuddet af denne kontrakt er derfor ikke blot at finde den leverandør, som kan levere de bedste produkter til den bedste pris, men at den leverandør, gennem en innovativ løsning , positivt kan bidrage til, at Herning Kommune på det udbudte område kan mindske sin CO2 ækvivalente udledning.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed og Innovation / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 25
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

• Ansøgers organisering i forhold til den udbudte kontrakt, herunder det team, som vil skulle servicere ordregiver i kontraktperioden og deres kompetencer (ikke CV’er) inden for de udbudte områder, med fokus på service og levering.

Beskrivelsen må maksimalt fylde 3 A4 sider á 2400 anslag, inkl. Illustrationer, diagrammer mv.

Udvælgelsen sker på baggrund af de oplysninger, ansøgerne har afgivet i medfør af punktet Teknisk og/eller faglige formåen, samt ansøgers beskrivelse af sin organisering.

Ud fra en overordnet vurdering af referencerne, vil der blive lagt vægt på:

• Referencer, hvor ansøger i tillæg har leveret serviceydelser forbundet med flg. produktkategorier, eksempelvis (men ikke udtømmende):

o Tablets: Indmelding via MDM-system, KNOX-, DEP eller lign., montering af beskyttelsesglas

o PC’er: Bulk-leveringer, BIOS-opsætning, indmelding via Autopilot eller lign.

o AV-udstyr: Indmelding via MDM-system, Intune eller lign., installation og opsætning

• Referencer, hvor leveringen primært er sket til sammenlignelige forvaltningsområder:

o Tablets: Sundhedsområdet (omsorgssystem)

o PC’er: Skoleområdet (elever)

o AV-udstyr: Skoleområdet (undervisning)

• Referencer, hvor ansøger har leveret produkter inden for alle de udbudte produktkategorier, dvs. en reference, som indeholder de fire produktkategorier, vægtes højere end en reference kun indeholdende eksempelvis to af de fire produktkategorier

Ud fra en overordnet vurdering af ansøgers organisering, vil der blive lagt vægt på:

• Hvordan teamets erfaring og kompetencer udnyttes og nyttiggøres i forbindelse med udførelsen af de konkrete opgaver

• Hvorledes teamets erfaringer og kompetencer komplementerer hinanden og sikrer en effektiv opgaveløsning på et passende niveau under hensyn til opgavens omfang og kompleksitet

• At ansøgers organisation i forhold til kontrakten understøtter enkle og logiske kommunikationsveje.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

• Omsætning på minimum DKK 20 mio. samlet for de udbudte produktkategorier for seneste afsluttede regnskabsår.

• Positiv soliditetsgrad.

• Egenkapital på minimum DKK 4 mio. for seneste afsluttede regnskabsår. Ansvarlig lånekapital kan ikke medregnes som egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Omsætning på minimum DKK 20 mio. samlet for de udbudte produktkategorier for seneste afsluttede regnskabsår.

• Positiv soliditetsgrad.

• Egenkapital på minimum DKK 4 mio. for seneste afsluttede regnskabsår. Ansvarlig lånekapital kan ikke medregnes som egenkapital.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

• Omsætning på minimum DKK 20 mio. samlet for de udbudte produktkategorier for seneste afsluttede regnskabsår.

• Positiv soliditetsgrad.

• Egenkapital på minimum DKK 4 mio. for seneste afsluttede regnskabsår. Ansvarlig lånekapital kan ikke medregnes som egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Omsætning på minimum DKK 20 mio. samlet for de udbudte produktkategorier for seneste afsluttede regnskabsår.

• Positiv soliditetsgrad.

• Egenkapital på minimum DKK 4 mio. for seneste afsluttede regnskabsår. Ansvarlig lånekapital kan ikke medregnes som egenkapital.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/07/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/08/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis

1) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88,

3) ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning,

4) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion,

5) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, eller

6) ansøgeren eller tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/06/2023

Send til en kollega

0.062