23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 119-372680
Offentliggjort
22.06.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aarhus Vand A/S

Vindere

Mekaniske vandmålere - genudbud

(17.10.2023)
Brunata
Vesterlundvej 14
2730 Herlev

Mekaniske vandmålere


Aarhus Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Vand A/S
CVR-nummer: 32562361
Postadresse: Hasselager Allé 29
By: Viby J
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Nina Brandsen
E-mail: nina.brandsen@aarhusvand.dk
Telefon: +45 89471406
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhusvand.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/091777d0-4740-4340-8963-f369f775add5/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/091777d0-4740-4340-8963-f369f775add5/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/091777d0-4740-4340-8963-f369f775add5/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Mekaniske vandmålere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38421100 Vandmålere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aarhus Vand udbyder en rammeaftale om indkøb af koldtvandsmålere af typen vingehjulsmålere.

Målerne skal anvendes til måling af vandforbruget hos Aarhus Vands kunder i forsyningsområdet.

Målerne skal anvendes i en overgangsperiode indtil alle vandmålere hos Aarhus Vands kunder skal skiftes til mere avancerede fjernaflæste målere.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 700 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aarhus Vand udbyder hermed, i henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivet, opgaven Mekaniske vandmålere, der omfatter levering af mekaniske vingehjulsmålere til Aarhus Vand A/S, samt de hertil krævede certifikater, godkendelser mv.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2023
Slut: 31/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Værdien af rammeaftalen anslås til 3.700.000 DKK ekskl. moms i hele rammeaftalens løbetid Beløbet vil dog kunne variere afhængigt af det konkrete behov. Værdien af det maksimale indkøb i hele rammeaftalens løbetid inkl. evt. optioner, fastsættes derfor til 5.200.000DKK ekskl. Moms.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver accepterer kun tilbud fra Tilbudsgivere, som:

• Har en positiv egenkapital i 2 ud af 3 seneste regnskabsår

• Har en likviditetsgrad på minimum 100 % (Omsætningsaktiver/Kortfristet gæld) i 2 ud af 3 seneste regnskabsår

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal minimum kunne fremvise 3 lignende og relevante referencer (Levering af koldtvandsmålere i min. 2 sammenhængende år). Referencerne må højst være 3 år gamle.

• Tilbudsgiver skal minimum have 3 lignende referencer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Tilbudsgiver må maksimalt angive 3 referencer. Er der angivet flere end 3 referencer, så vil Ordregiver udelukkende kigge på de 3 først angivne referencer og se bort fra de yderligere angivne.

Med lignende reference forstås:

• Referencer der omfatter Levering af koldtvandsmålere i mindst 2 sammenhængende år på aftaler der af omfang omtrent svarer til den her udbudte.

• Referencer der omfatter levering til kunder indenfor forsyningsbranchen

Tilbudsgiver skal afgive oplysning om referencer i ESPD-afsnittet ”Udvælgelse”. Tilbudsgiver skal i beskrivelsen af referencerne oplyse:

• Referencens ordregiver og kontaktperson inkl. kontaktoplysninger på denne

• Tidspunkt for udførelsen af referencen

• Kort beskrivelse af opgavens omfang, og hvordan referencen udgør en lignende reference jf. definitionen ovenfor

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencekunder med henblik på at få bekræftet rigtigheden af de modtagne oplysninger omkring referencen.

Tilbudsgiver kan også vælge at vedlægge referencerne som bilag til tilbuddet.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Fremgår af Udkast til rammeaftale afsnit 9

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Vilkår fremgår af udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/08/2023
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/08/2023
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Samtlige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 135-137 finder anvendelse i nærværende udbud. Til dokumentation for overholdelse af mindstekravene til egnethed skal Tilbudsgiver, når Ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende: Dokumentation ift. udelukkelsesgrunde: En serviceattest som er maksimum 6 måneder gammel (regnet fra tilbudsfristen),- Dokumentation ift. økonomisk og finansiel formåen: Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor Tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis Tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Ordregiver forlanger,

Dokumentation ift. teknisk og/eller faglig kapacitet: Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne. Ordregiverforbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/06/2023

Send til en kollega

0.047