23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 127-403195
Offentliggjort
05.07.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Domstolsstyrelsen

Kontrakt om it-drift mv


Domstolsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Domstolsstyrelsen
CVR-nummer: 21659509
Postadresse: Store Kongensgade 1-3
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1264
Land: Danmark
Kontaktperson: DOMS - Mette Koldsø Krog
E-mail: MEKK@domstolsstyrelsen.dk
Telefon: +45 23412518
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.domstol.dk/
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=371608&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=371608&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om it-drift mv.

Sagsnr.: 23/36498
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder kontrakt af it-drift mv. af en række af Domstolsstyrelsens Applikationer, herunder fagsystemer, software-pakker og integrationer.

Dette omfatter bl.a. transition, drift, support, enhedsadministration af disse Applikationer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I: Baggrund og formål:

Domstolsstyrelsen (DSS) udbyder Kontrakt om it-drift mv. af en række af Domstolsstyrelsens Applikationer, herunder fagsystemer, software-pakker og integrationer.

DSS servicerer omkring 2.500 brugere internt i de Danske Domstole, herunder Færøerne og Grønland, samt mange eksterne brugere, fx advokater, der har brug for at anvende de services, som DSS stiller til rådighed.

Kontrakten omfatter ca. 75 forskellige Applikationer, herunder fagsystemer, softwarepakker og integrationer, jf. udbudsmaterialet, med et samlet storage-forbrug på omkring 400 TB og backup-forbrug på 1,9 PB. Der er tale om både standard og egenudviklede Applikationer, hvor enkelte forretningskritiske Applikationer drives på containerbaserede platforme, jf. udbudsmaterialets bilag 3.

Applikationsvedligeholdelse og videreudvikling af nogle af Applikationerne leveres af et antal forskellige applikationsleverandører, ligesom DSS selv udfører en række opgaver. Applikationsvedligeholdelse for de øvrige Applikationer leveres under denne Kontrakt. Alle ydelserne skal leveres i tæt samspil med flere leverandører og DSS, herunder i relation til idriftsættelse. Leverandøren skal endvidere understøtte den igangværende DevOps og DevSecOps implementering hos DSS og skal medvirke til løbende modernisering af driften mv.

De af DSS’s Applikationer, der er omfattet af Kontrakten har stor samfundskritikalitet. DSS ønsker bl.a. derfor at opnå en sikker, stabil, tidssvarende og kosteffektiv it-drift med fleksibilitet til op- og nedskalering. Derfor er der høje krav til tilgængelighed, skalerbarhed, fleksibilitet og sikkerhed.

II: Hovedydelser:

1) Transition Ind, bl.a. gennemførelse af sikker og stabil overtagelse af drift af Applikationerne (inden for begrænset tid), herunder projektstyring, etablering af transitionsorganisation, opbygning af driftskapacitet, overførsel af miljøer og data, overtagelse af viden fra afgivende leverandør og gennemførelse af hypercareperioder.

2) Løbende Ydelser

- Infrastrukturdrift, bl.a. it-drift af Infrastruktur, herunder hardware, netværk, storage, Programmel, inkl. operativsystemer og Middleware samt databaseadministration og overvågning. Leverandøren er ansvarlig for effektiv og stabil infrastrukturdrift samt fx configuration-, patch-, release- og deployment-management med henblik på at understøtte høje krav til tilgængelighed, løbende skalering samt DevOps, DevSecOps og agilitet.

- Netværksdrift, bl.a. drift, overvågning, vedligehold og logning af netværk i forbindelse med kundens mange lokationer.

- Applikationsdrift, bl.a. backup, configuration-, patch-, og release- og deployment-management, drift af containerbaserede Applikationer samt applikationsvedligeholdelse af nogle Applikationer. .

- Support, bl.a. ansvar for håndtering af Incidents, Problems, Service Requests og brugeradministration med henblik på at sikre høj tilgængelighed for brugerne.

- Enhedsadministration, bl.a. support, klargøring, vedligehold og reinstallation af enheder.

3) Bestillingsydelser, bl.a. Konsulent- og Standardbestillingsydelser.

4) Tværgående ydelser, bl.a. rettidig, overskuelig, korrekt rapportering og dokumentation.

5) Transition Ud og øvrige ophørsydelser, bl.a. ifm. hjemtagelse, ved kontraktophør eller eventuel overdragelse til ny leverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

4 x 12 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), i forhold til de udbudte hovedydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages ud fra, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der er sammenlignelige med de udbudte hovedydelser.

I vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vil ordregiver tildele ansøgerne point på en skala fra 1-5 for hver hovedydelse baseret på, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere hovedydelserne. På den baggrund tildeles ansøgeren en samlet karakter, der beregnes som gennemsnittet af point tildelt for hovedydelserne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

N/A

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

- Ansøgers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves en positiv egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 350 mio. i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de fem betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste tre år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som ansøger har udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, som ansøger allerede har udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den af ansøgeren udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for ansøgers påbegyndelse og afslutning af leverancen. Er dette ikke muligt, fx fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives fem referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium). Såfremt der angives mere end fem referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste fem referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige kvalifikationer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Inddragelse af samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder. Krav iht. ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30/6/14. Krav til miljø.

Krav om overholdelse af persondatalovgivning, retshåndhævelsesloven og NIS2-direktiv. Relevante medarbejdere, der varetager opgaver ifm. kontraktopfyldelse, skal sikkerhedsgodkendes.

Enkelte Applikationer er omfattet af retshåndhævelseslovens § 27, stk. 3, og bestemmelser i medfør heraf. Kontraktens ydelser i relation til disse Applikationer må derfor ikke leveres fra en placering uden for Danmarks grænser, jf. udbudsmaterialet.

Tildeles kontrakten en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 035-086324
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/09/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

DSS har pga. fortrolighedshensyn, jf. UBL §132, stk. 2, jf. § 5, stk. 2, undladt at give direkte og fuld elektronisk adgang til en del af dokumentationen. Adgang gives via fysisk datarum, jf. udbudsbetingelserne.

Orienteringsmøde om prækvalifikation afholdes virtuelt torsdag, den 10. august 2023, kl. 12.30 til 13.30. Tilmelding senest tre dage inden mødet med angivelse af firmatilknytning, oplysning om mailadresse hvortil invitation kan sendes samt navn på deltagerne via udbudssystemet. Ordregiver udarbejder kort referat, som offentliggøres via det elektroniske udbudssystem.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive ESPD som foreløbigt bevis for de i UBL § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, indgives ESPD for hver af de enheder, denne baserer sig på, og ESPD underskrives af den støttende enhed.

Ansøger kan basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde egnethedskravene, jf. punkt III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed, skal underskrive støtteerklæring og erklære at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne tildeles kontrakten, jf. udbudsbetingelserne.

Ansøger udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkeligt dokumentation for, at denne er pålidelig iht. UBL § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for oplysninger i ESPD iht. UBL §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation nævnt i UBL §§ 153-155, 157 og 158 kan ansøger/tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver accepterer kun certifikat for optagelse på en officiel liste fra ansøgere og tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste.

Ift. pkt. II.2.9) kan hver ansøger kun indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i UBL § 159, stk. 5, hvis ansøgninger/tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbuddet er et udbud med forhandling med forventeligt én forhandlingsrunde samt et opsamlingsmøde. Se udbudsbetingelserne.

Der ydes ikke deltagelsesvederlag.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

Efter investeringsscreeningsloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/842) skal økonomiske aktører, i) som er hjemmehørende uden for EU eller EFTA, eller ii) som er under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i loven fra en virksomhed hjemmehørende eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA, ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå en ”særlig økonomisk aftale” inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet. Ordregiver vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse. Ansøger bør afklare, om dennes aftaleindgåelse vil være omfattet af et sådant krav. Se nærmere herom på https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven.

Pkt. IV.2.4: Licensbetingelser kan være på engelsk.

Se endvidere dokumentet ”Yderligere oplysninger vedrørende udbudsbekendtgørelsen”, der indeholder supplerende oplysninger til dette punkt. Dokumentet findes via det elektroniske udbudssystem på det i punkt I.3 anførte link.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: N/A
By: N/A
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2023

Send til en kollega

0.062