23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 127-404367
Offentliggjort
05.07.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Vejen kommune

EU-Udbud af Børneadministrationssystem til Vejen Kommune


Vejen kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejen kommune
CVR-nummer: 29189838
Postadresse: Rådhuspassagen 3
By: Vejen
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: Cansu Yurdaer
E-mail: cayu@vejen.dk
Telefon: +45 79965000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://vejen.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/vejen-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=147689
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-Udbud af Børneadministrationssystem til Vejen Kommune

Sagsnr.: 147689
II.1.2) Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vejen Kommune ønsker et sammenhængende velfungerende system til børneadministration der på en intelligent og digital måde, skaber ensartet kvalitet i anvisning og administration på skole og dagtilbudsområdet.Systemet skal kunne anvendes af administrationen, skoler, institutioner og dagplejen. Systemets funktionaliteter skal gøre det muligt for Vejen Kommune at have en effektiv sagsbehandling med en høj grad af automatik, så det er muligt at skabe høj kvalitet i opgaveløsningen for medarbejdere, forældre og andre samarbejdspartnere med berøring til systemet.IT-platformen skal understøtte alle funktioner i arbejdet med:&nbsp;• Brugeradministration&nbsp;• Pladsanvisning og tilskud&nbsp;• Skoleindskrivning&nbsp;• Dagplejens Morgenvagt&nbsp;• Skolernes skemalægning, arbejdstid og vikardækning&nbsp;Der vil i udbuddet ikke blive stillet specifikke krav til bæredygtighed eller evalueret på bæredygtighed, da Løsningen udbydes som en Software as Service løsning.Udbuddet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/24/EU, som implementeret i dansk ret i Udbudsloven ved lovbekendtgørelse nr. 19 af 19. november 2015 om offentlige udbud.Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling jævnfør udbudslovens §61, stk. 1, nr. 1, d, da kontrakten vedrører indkøb af software/materiale, som er i hastig teknologisk udvikling, hvorfor Udbyder ikke kan fastlægge de tekniske specifikationer tilstrækkeligt præcist til at imødekomme udviklingen og udbyders fremadrettede behov.<br>

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Vejen Kommune ønsker et sammenhængende velfungerende system til børneadministration der på en intelligent og digital måde, skaber ensartet kvalitet i anvisning og administration på skole og dagtilbudsområdet.Systemet skal kunne anvendes af administrationen, skoler, institutioner og dagplejen. Systemets funktionaliteter skal gøre det muligt for Vejen Kommune at have en effektiv sagsbehandling med en høj grad af automatik, så det er muligt at skabe høj kvalitet i opgaveløsningen for medarbejdere, forældre og andre samarbejdspartnere med berøring til systemet.IT-platformen skal understøtte alle funktioner i arbejdet med:&nbsp;• Brugeradministration&nbsp;• Pladsanvisning og tilskud&nbsp;• Skoleindskrivning&nbsp;• Dagplejens Morgenvagt&nbsp;• Skolernes skemalægning, arbejdstid og vikardækningDer vil i udbuddet ikke blive stillet specifikke krav til bæredygtighed eller evalueret på bæredygtighed, da Løsningen udbydes som en Software as Service løsning.Udbuddet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/24/EU, som implementeret i dansk ret i Udbudsloven ved lovbekendtgørelse nr. 19 af 19. november 2015 om offentlige udbud. <br>Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling jævnfør udbudslovens §61, stk. 1, nr. 1, d, da kontrakten vedrører indkøb af software/materiale, som er i hastig teknologisk udvikling, hvorfor Udbyder ikke kan fastlægge de tekniske specifikationer tilstrækkeligt præcist til at imødekomme udviklingen og udbyders fremadrettede behov.<br>

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

72 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 2
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Markedet er begrænset og antallet af aktører er formindsket. Ordregiver har et særligt behov for anskaffelse af "et system" til nedenstående områder til forbedring af forhold i kommunens afdelinger og institutioner, herunder især børnecentrene, se kravspecifikationen, bilag 2:• Brugeradministration• Pladsanvisning og tilskud• Skoleindskrivning• Dagplejens Morgenvagt• Skolernes skemalægning, arbejdstid og vikardækning<br>

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilkøb af konsulentydelse i kontraktens løbetid - der forventes 120 timer inkl forlængelsesoptionsåreneExitomkostninger

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Udfyldt og underskrevet Bilag D – Tro og love erklæring – Russiske interesser, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af EU forordning nr. 833/2014 – artikel 5k, nr. 1 (2022/576 af 8. april 2022, artikel 1, nr. 23) om russiske interesser.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/08/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/08/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2023

Send til en kollega

0.047