23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 127-404733
Offentliggjort
05.07.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Computere (2023)


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Hamer
E-mail: mha@ski.dk
Telefon: +45 40296135
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd898030-128a-4fe2-97ef-d49ae24f9f37/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd898030-128a-4fe2-97ef-d49ae24f9f37/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd898030-128a-4fe2-97ef-d49ae24f9f37/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Computere (2023)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

02.02 Computere er et genudbud af den eksisterende aftale på området. Aftalen tildeles på baggrund af tildelingskriteriet ”Pris”. Der vil være én primær leverandør samt to sekundære leverandører på aftalen, som alle er ligestillede i forbindelse med miniudbud. Når kunden køber under 100 identiske computere, sker det ved direkte tildeling til den primære leverandør. Hvis kunden enten har brug for over 100 identiske computere eller har skærpede krav til minimum 25 computere, skal kunden foretage et miniudbud blandt alle tre leverandører.

Sortimentet dækker computerrelaterede behov og krav, hos de mange forskellige myndigheder og offentlige institutioner, som vil kunne anvende rammeaftalen. Det brede sortiment sikres dels gennem de enkelte krav i kravspecifikationen og dels ved at sikre flere producentmærker bredt på rammeaftalen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 940 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30200000 Edb-maskiner og -artikler
30213000 Pc'er
30213100 Bærbare datamater
30213300 Stationære pc'er
30230000 Computerrelateret udstyr
30237270 Mapper til bærbare computere
30237280 Strømforsyningstilbehør
30237410 Computermus
30237460 Tastaturer til datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72611000 Teknisk support i forbindelse med datamater
30231000 Computerskærme og konsoller
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det udbudte sortiment omfatter følgende:

Computere:

All-in-One (AIO), Bærbare, Stationære computere, Tablets, Chromebooks, Tynde klienter.

Tilbehør:

Skærme, Mus og tastaturer, Dockingstationer, Flashlager Lagringsmedier, Tasker og sleeves, Covers og skærmbeskyttelsesglas til tablets, Strømforsyninger, Privacy filtre, Adaptere, Grafikkort, KVM-switche, Powerbanks, Håndleds- og underarmsstøtter, Musemåtter, Pegeredskaber, Stikdåser, Net-værkskabler, RAM, Harddiske, GPU,

Tilknyttede ydelser:

Installation af Kundens Windows-image, Levering af windows-kompatible computere med nedgraderingsadgang, Levering af windows-kompatible workstations med nedgraderingsadgang, Nedgradering fra Windows 11 til Windows 10, Enrollment af Windows-computere med Windows Autopilot, Enrollment af enheder i Apple Business Manager, Enrollment af Android-enheder men Android enterprise zero-touch enrollment, Enrollment af chromebooks med ChromeOS enterprise zero-touch enrollment, Installation af Kundens opsætning på chromebook, Fysisk tyverimærkning, Bulk-levering, Opdatering af firmware, Opsætning af BIOS/UEFI. Mulighed for tilkøb af 24 måneders forlænget produktgaranti for computere.

Timebaserede ydelser: Konsulent, Seniorkonsulent, Specialist.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale værdi af rammeaftalen er fastsat til DKK 1,2 mia. Se nærmere om baggrunden herfor i del VI, afsnit VI.3) Yderligere oplysninger.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

• Under ”Samlet årsomsætning” anføres tilbudsgivers samlede årsomsætning for det seneste disponible regnskabsår.

• Under ”Finansielle nøgletal” anføres tilbudsgivers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem tilbudsgi-verens samlede egenkapital og tilbudsgiverens samlede aktiver.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de delta-gende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

• Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en samlet årsomsætning på minimum DKK 100 mio. ekskl. moms.

• Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en soliditetsgrad på minimum 15 %.

Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes tilbudsgiverens samlede årsomsætning som summen af årsomsætningen i sammenslutningen. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, beregnes samlet omsætning på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes den samlede soliditetsgrad som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders for-måen , beregnes tilbudsgivers soliditetsgrad på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen, skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

Omsætning:

• Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste omsætning fremgår.

Soliditetsgrad:

• Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede soliditetsgrad, herunder egenkapital og aktiver, fremgår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ingen

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse. I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. Herudover indeholder rammeaftalen en arbejdsklausul.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/08/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/08/2023
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3) Yderligere oplysninger:

Teknisk dialog:

Forud for udbuddet er der gennemført en teknisk dialog. Relevant materiale findes via det elektroniske udbudssystem på det i udbudsbekendtgørelsens punkt I.3 anførte link.

• Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2.

Ad II.1.5): Den skønsmæssige vurdering af rammeaftalens anslåede værdi er angivet i punkt II.1.5).

Hen over den samlede varighed på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen, er der en usikkerhed om, hvad rammeaftalens værdi ender med at blive. I den forbindelse er der lagt vægt på følgende forhold:

• Den aktuelle situation i Ukraine/Rusland skaber usikkerhed om fremtiden, hvilket medfører risiko for, at prissætningen på hele forsyningskæden påvirkes, herunder også råvare- og produktionspriser.

• Der er en risiko for at der opleves fortsatte generelle prisstigninger for transport, da der generelt stadig opleves udfordringer med transport som følgevirkning af Covid 19, lukning af havne m.m. Det kan føre til prisstigninger, som ikke kan forudses på offentliggørelsestidspunktet.

• Aftalens sortiment er optimeret endnu mere ift. nuværende aftale, samt tilpasset til nyere teknologi, der bedre reflekterer markedets nuværende vareudbud. Dette kan medføre skarpere prispunkter fra tilbudsgiverne og kan samtidig også stimulere en højere efterspørgsel hos kunderne end det er forudsat i anslået værdi.

Skønnet indebærer derfor både en vurdering af den anslåede værdi af rammeaftalen, og en vurdering af rammeaftalens maksimale værdi. På den baggrund er rammeaftalens maksimale værdi fastsat til DKK 1,2 mia. Den maksimale værdi, der er fastsat, fremgår i punkt II.2.14). Værdien anses ikke for klart usandsynlig. Den maksimale værdi kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler.

Forskellen mellem anslået værdi og maksimal værdi er begrundet i usikkerheden om hvad Rammeaftalens værdi ender med at blive.

Skønnet af anslået værdi og maksimal værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn af forbruget på delaftalerne på udbudstidspunktet inkl. muligheder for forlængelse og evt. optioner.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

• Ad IV.2.4): Fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan dog accepteres.

• Ad Rammeaftalen

Rammeaftalen er omfattet af forbuddet i artikel 5k i EU-forordning 833/2014, og SKI kræver en erklæring fra den tilbudsgiver som SKI har til hensigt at tildele Rammeaftalen,, jf. nærmere i udbudsbetingelsernes punkt 16.4"

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2023

Send til en kollega

0.048