23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 127-405438
Offentliggjort
05.07.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne Skatteministeriets Koncern

Udbud af EMCS - Kontrakt om etablering, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af EMCS (Excise Movement and Control System)


Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne Skatteministeriets Koncern

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne Skatteministeriets Koncern
CVR-nummer: 19 55 21 01
Postadresse: Osvald Helmuths Vej 4
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Ismar Pervan
E-mail: udbudsjuristerne@ufst.dk
Telefon: +45 72371812
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ufst.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=370783&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=370783&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af EMCS - Kontrakt om etablering, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af EMCS (Excise Movement and Control System)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) skal på vegne af Skatteministeriets koncern anskaffe en it-løsning benævnt Excise Movement and Control System (”EMCS”). Den udbudte kontrakt vedrører udvikling, etablering, drift, vedligehold og support samt videreudvikling af EMCS Systemet. Anskaffelsen er yderligere beskrevet i punkt II.2.4.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 55 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72130000 Konsulentvirksomhed vedrørende planlægning af databehandlingsanlæg
72150000 Konsulentvirksomhed vedrørende edb-revision og maskinel
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72212000 Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel
72212200 Udvikling af programmel til netværk, internet og intranet
72212400 Udvikling af programmel til forvaltning af forretningstransaktioner og privatsager
72212600 Udvikling af database- og operativsystemprogrammel
72212700 Værktøjer til programmeludvikling
72222300 Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72250000 System- og supporttjenester
72253200 Systemsupport
72300000 Datatjenester
72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Skatteministeriets Koncern har myndighedsopgaven i Danmark med at it-understøtte den EU-lovpligtige forretningsproces med forsendelse af harmoniserede punktafgiftspligtige varer. Punktafgifter er afgifter på udvalgte varer og ydelser, herunder eksempelvis de harmoniserede punktafgifter på vin, øl, spiritus, tobak og visse mineralolieprodukter. Ved køb eller salg af harmoniserede punktafgiftspligtige varer fra et EU-land til et andet EU-land skal forsendelsen registreres i en IT-løsning benævnt ”EMCS” (Excise Movement and Control System). Reguleringen af punktafgifter stammer både fra EU-retlige krav og nationale krav. Den udbudte anskaffelse relaterer sig til fase 4.1 og yderligere kommende faseopdateringer af EMCS initieret af EU, der tillige er omfattet af den udbudte kontrakt.

EU-landene har håndteret kravene fra EU til håndtering af punktafgifter forskelligt. Fælles for alle EU-landes EMCS er, at de skal kunne kommunikere og udveksle data på tværs, så der sikres samhandel med de harmoniserede punktafgiftspligtige varer i henhold til specifikationerne fra EU.

I Danmark kan EMCS tilgås via NTSE på skat.dk (såkaldt onlineløsning), men også via såkaldte business-to-business (B2B) webservices. Disse B2B webservices giver en virksomhed muligheden for at integrere deres nuværende it-systemer direkte til EMCS. Denne integration kan være en fordel for en virksomhed, som afsender og/eller modtager en betydelig mængde harmoniserede punktafgiftspligtige varer inden for EU, da data kan sendes direkte mellem virksomhedens IT-system og EMCS. Nærværende anskaffelse skal kunne håndtere begge tilgange.

Anskaffelsen omfatter følgende hovedydelser:

a) Levering af løsning, der håndterer EU krav specificeret for EMCS inklusive SEED

b) Udvikling og etablering af nationale tilpasninger, herunder f.eks. B2B

c) Samlet idriftsættelse af Systemet for både EU krav og nationale tilpasninger, herunder sikring af overholdelse af EU deadlines

d) Drift af Systemet

e) Support og vedligeholdelse inklusive håndtering af fremtidige faseopdateringer initieret af EU

f) Bestillingsydelser, herunder videreudvikling, konsulentbistand og standard service requests

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70%
Pris - Vægtning: 30%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 55 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 116
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 12 mdr. x 2 gange

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), i forhold til de udbudte hovedydelser, jf. beskrivelsen i II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der er sammenlignelige med de i punkt II.2.4) nævnte hovedydelser a) – f).

I vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vil ordregiver tildele ansøgerne point på en skala fra 1-7 for hver hovedydelse baseret på, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere hovedydelserne. På den baggrund tildeles ansøgeren en samlet karakter, der beregnes som gennemsnittet af point tildelt for hovedydelserne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Ansøgers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlæg-ge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 100 mio. i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Hver reference må ikke indeholde mere end 7.200 anslag (antal tegn med mellemrum). Hvis en reference indeholder mere end 7.200 anslag, vil alene de første 7.200 anslag blive taget i betragtning.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om minimumskravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelser, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Ansøger skal inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen have mindst 1 reference på etablering og idriftsættelse af et EMCS-system som er i overensstemmelse med kravene fastlagt af EU eller 1 reference på etablering og idriftssættelse af en EU initieret faseopdatering af et EMCS-system som er i overensstemmelse med kravene fastlagt af EU.

2) Ansøger skal inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen have mindst 1 reference på levering af drift af et EMCS-system eller tilsvarende system.

Mindstekravene kan opfyldes enten samlet i en reference eller i flere referencer. Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder, er det tilstrækkeligt, at én af virksomhederne i sammenslutningen eller virksomhederne i sammenslutningen i fællesskab opfylder mindstekravet. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, er det tilstrækkeligt, at de støttende enheder eller tilbudsgiver og de støttende enheder i fællesskab opfylder mindstekravet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktkrav om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, samt sociale klausuler om anvendelse af elever.

Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (Fx konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Miljø- eller klimahensyn er inddraget gennem ordregivers ønsker om krav til driften. Disse krav er udarbejdet i overensstemmelse med Digitaliseringsstyrelsens anbefalinger der er baseret på EU’s GPP-kriterier (Green Public Procurement)

Ordregiver vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse efter investeringsscreeningsloven. Se nærmere i udbudsbetingelserne Bilag B

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3).

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan ansøger og tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra ansøgere og tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive forlængelser. Skønnet er baseret på historisk forbrug, ordregivers kendskab til markedet, forventede opgaver i kontraktperioden og øget sikkerheds- og compliancekrav.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ordregiver kan tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud, og tilbudsgivere kan derfor ikke påregne, at der gennemføres forhandlingsmøder.

Ordregiver forventer at afholde en forhandlingsrunde på baggrund af det indledende tilbud. Forhandlingsmøder forventes at foregå i uge 50 og 51 2023, hvor hver tilbudsgiver tilbydes et forhandlingsmøde af en arbejdsdags varighed. For yderligere oplysninger om forhandlingsforløbet henvises til udbudsbetingelser samt de tilhørende Bilag B og C.

Ordregiver yder ikke deltagelsesvederlag.

Se endvidere dokumentet ”Bilag J - Yderligere oplysninger vedrørende udbudsbekendtgørelsen”, der indeholder supplerende oplysninger til dette punkt. Dokumentet findes via det elektroniske udbudssystem på det i punkt I.3 anførte link.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalender-dage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk ind-købssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordre-giveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2023

Send til en kollega

0.033