23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 129-406591
Offentliggjort
07.07.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Skanderborg Kommune

Profylaksebekendtgørelse vedrørende tildeling af kontrakt på løn- og personalesystem Skanderborg Kommune. Tildeling er sket via SKI rammeaftale 02.19 SaaS- Cloud


Skanderborg Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Kommune
CVR-nummer: 29189633
Postadresse: Skanderborg Fælled 1
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Maja Kamp Jensen
E-mail: maja.kamp.jensen@skanderborg.dk
Telefon: +45 87947191
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.skanderborg.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.skanderborg.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Profylaksebekendtgørelse vedrørende tildeling af kontrakt på løn- og personalesystem Skanderborg Kommune. Tildeling er sket via SKI rammeaftale 02.19 SaaS- Cloud

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Skanderborg Kommune har behov for et løn og personalesystem.

Leveringsaftalen indgås på baggrund af de i SKI rammeaftale 02.19 SaaS-Cloud angivne retningslinjer. Serviceområdet er angivet til Y60 Myndighedens personale og frivillige.

Grundlaget for leverandørvalg er sket blandt andet på baggrund af Skanderborg Kommunes udarbejdede behovsopgørelse. Behovsopgørelsen er udarbejdet ud fra Skanderborg Kommunes saglige og objektive kriterier, der blandt andet også har inddraget kommunens arbejdsgange på området, der kræver en høj grad af automatisering, og mindst muligt involvering af kommunale ressourcer. Behovsopgørelsen er omsat til SKIs FORM/STORM udvælgelsessystem.

Nærmere beskrivelse af tjenesteydelsens art, er gengivet i punkt II.2.4.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 37 922 637.60 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72300000 Datatjenester
72410000 Udbydertjenester
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Skanderborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Skanderborg Kommune har brug for et løn og personalesystem.

Systemet skal være procesorienteret og understøtte de forskellige arbejdsprocesser automatisk og digitalt, så flest mulige manuelle arbejdsgange kan reduceres eller fjernes helt. Systemet skal sikre, at der bliver færre rutineprægede og manuelle arbejdsgange. Systemet skal understøtte, at de økonomiansvarlige får en fuldt og gyldigt overblik over det lønbudget, de har ansvar for. Når data først er registreret ét sted, er de straks til rådighed i hele organisationen, Systemet skal kunne understøtte følgende punkter:

- Effektiv og fleksibel lønproduktion

- Løbende lønkontrol

- Ansættelse, ændringer og fratrædelse

- Automatisk afstemning mellem lønsystem og økonomisystem

- Refusionsskemaer

- Aperiodiske lønkørsler, også ved årsskifte

- Beregning feriepenge

- Registrering af ferie og fravær

- Simulering af løn på ansatte og ikke ansatte

- Vagtplanlægning

- Automatisk overvågning af drift afvikling til snitflader

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakten med 2 x 24 måneder.

2 x Arkivering

Seniorkonsulentbistand 200 timer

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Krav omkring behovsopgørelse til Skanderborg Kommunes kommende løn og personaleløsning, er oplyst i punktform jf. pkt. II.2.4 - Beskrivelse af udbuddet. Detaljeret beskrivelse af krav/behov kan rekvireres hos Skanderborg Kommune - mail: indkob@skanderborg.dk

Udbuddets samlede værdi - pkt. II.1.7 -, forudsætter en kontraktlængde på samlet 10 år.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Tildelingen sker på baggrund af SKIs (Statens og Kommunernes Indkøbscentral) rammeaftale 02.19, hvorfor der ikke kræves en bekendtgørelse på ny.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: Løn og personale system til Skanderborg Kommune
Betegnelse:

Løn og personalesystem til Skanderborg Kommune

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
03/07/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
CVR-nummer: 26911745
Postadresse: Lautrupparken 40-42
By: Ballerup
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: kmd@kmd.dk
Internetadresse: www.kmd.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 37 922 637.60 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 37 922 637.60 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten/delkontrakten/koncessionen forventes at ville blive givet i underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddets samlede værdi er under forudsætning af en kontraktlængde på samlet 10 år.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: www.naeveneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/07/2023

Send til en kollega

0.047