23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 130-414906
Offentliggjort
10.07.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Norddjurs Kommune

Vindere

Tildeling af Lønsystem

(20.09.2023)
KMD A/S
Lautrupparken 40-42
2750 Ballerup

Profylaksebekendtgørelse vedrørende tildeling af Løn og vagtplansystem til Norddjurs Kommune. Tildeling er sket via SKI rammeaftale 02.19 SaaS-Cloud


Norddjurs Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Norddjurs Kommune
CVR-nummer: 29189986
Postadresse: Torvet 3
By: Grenaa
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8500
Land: Danmark
Kontaktperson: Amalie Jacobsen Uldbæk
E-mail: ajul@norddjurs.dk
Telefon: +45 89593301
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.norddjurs.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Profylaksebekendtgørelse vedrørende tildeling af Løn og vagtplansystem til Norddjurs Kommune. Tildeling er sket via SKI rammeaftale 02.19 SaaS-Cloud

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Norddjurs Kommune har behov for et Løn og vagtplansystem.

Leveringsaftalen tildeles iht. de i SKI rammeaftalen 02.19 Saas-Cloud angivne retningslinjer.

Serviceområdet: Y60 Myndighedens personale og frivillige

Hovedområde: Løn, Personale

Opgaveområdet: Personaleopgaver vedrørende ansættelse og fratrædelse, Løntillæg, honorarer og personalegoder, Personalets ferie og fravær, Arbejdstidstilrettelæggelse, Lønindrapportering, Lønkørsel og lønudbetaling, Lønadministration vedrørende variabler ydelser, Lønrefusion, Lønadministration vedrørende fratrædelser, Lønstyring, Afstemning og overførsel af lønposter, Myndighedernes arbejdsgiverbidrag

Grundlaget for leverandørvalg er sket på baggrund af Kommunens udarbejdede behovsopgørelse, SKI FORM/STORM udvælgelsessystem, SKI vejledning på 02.19, Leverandørernes materiale fra www.ski.dk, Tekniskafklaring med potentielle leverandører på SKI 02.19, Værktøjer på www.SKI.dk.

Nærmere beskrivelse af tjenesteydelsens art, er gengivet i punkt II.2.4.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 35 767 962.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72300000 Datatjenester
72416000 Applikationsudbydere
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72211000 Programmeringsservice i forbindelse med systemer og brugerprogrammel
72240000 Systemanalyse og programmering
72541000 Udvidelse af datamater
72320000 Databasevirksomhed
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72250000 System- og supporttjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Norddjurs Kommune har behov for et løn og vagtplansystem, som skal være procesorienteret og understøtte forskellige arbejdsprocesser digitalt, herunder at der er være en automatisk løsning til afstemning af lønkonti samt afstemninger mellem økonomi og lønsystemet, således flest mulige manuelle arbejdsgange skæres væk.

Systemet skal sikre, at der bliver færre rutineprægede manuelle arbejdsgange. Systemet skal understøtte, at de økonomiansvarlige får et fuldgyldigt overblik over det lønbudget, de har ansvar for. Når data først er registreret ét sted, skal de være til rådighed i hele organisationen. Systemet skal yderligere kunne anvendes til organisering af personale. Systemet skal kunne understøtte følgende punkter:

Generelle behov:

- Adgangskanaler og standarder,

- Vidensdeling, søgning og samarbejde,

- Rapporter,

- Datasammenhæng til kommunens ledelsesinformation og dataanvendelse

Løn- og personaleadministration overordnet

Afstemninger

Dagpengerefusion

Ferie og barsel

Tjenestemandspension

Afregning af arbejdsgiverudgifter

Decentral indberetning, opfølgning og fraværsadvisering

Vagtplan

Personalemappe

Ledelsestilsyn

Behov for sammenhæng mellem løn-, personale og vagtplanssystem til økonomisystemet og øvrige systemer

Behovsopgørelsen er udarbejdet på baggrund af Norddjurs Kommunes saglige og objektive kriterier, der blandt andet også har inddraget kommunens arbejdsgange. Behovsopgørelsen er omsat til SKIs FORM/STORM udvælgelsessystem.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakten med 2 x 24 måneder

Arkivering: 1 gang pr. år

Aflevering til Danmarks Statistik: 6 gang pr. år

Ledelsesinformation: 52 gang pr. år

Juniorkonsulent: 5 timer

Konsulent: 5 timer

Seniorkonsulent: 30 timer

Chefkonsulent: 5 timer

Superbrugeruddannelse (train-the-trainer): 4 personer

Superbrugeruddannelse: 20 personer

Slutbrugeruddannelse: 402 personer

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Krav omkring behovsopgørelse til Norddjurs Kommunes kommende Løn- og vagtplansløsning, er oplyst i punktform jf. pkt. II.2.4 - Beskrivelse af udbuddet. Detaljeret beskrivelse af krav/behov kan rekvireres hos Norddjurs Kommune - mail: Indkoeb@norddjurs.dk

Udbuddets samlede værdi - pkt. II.1.7 -, forudsætter en kontraktlængde på samlet 10 år.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Tildelingen på Løn og vagtplansystem til Norddjurs Kommune er sket som en direkte tildeling, ud fra de angivne retningslinjer på SKI rammeaftale 02.19. hvorfor der ikke kræves en bekendtgørelse på ny.

Ordregiver har en række specifikke og konkrete behov, som er gengivet i punktform under pkt. II.2.4.

Flere af disse specifikke og konkrete behov er ufravigelige saglige mindstekrav, som Ordregiver er nødt til at få opfyldt, for at kunne udføre sin forvaltningsmæssige opgave. jf. SKI vejledning - Bilag B, pkt. 3.6 - har Ordregiver gjort anvendelse af en teknisk afklaring med potentielle leverandører på SKI 02.19, som kan levere den omtalte service. Se yderligere oplysninger omkring FORM/STORM, Behovsopgørelse og tildeling jf. pkt.:

• II 1.4

• II 2.4

• II 2.14

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Løn- og vagtplansystem til Norddjurs Kommune

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27/06/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
CVR-nummer: 26911745
Postadresse: Lautrupparken 40-42
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: ski_kmd@kmd.dk
Internetadresse: www.kmd.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 35 767 962.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddets samlede værdi - pkt. V.2.4 -, er under forudsætning af en kontraktlængde på samlet 10 år. Der er 3 måneders opsigelse for Norddjurs Kommune

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse med henblik på forudgående gennemsigtighed træder en frivillig standstill-periode på 10 dage i kraft jf. § 4, stk. 1 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr. 593 af 2. juni 2016). Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, jf. lovens § 7, stk. 3. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/07/2023

Send til en kollega

0.047