23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 132-419489
Offentliggjort
12.07.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aalborg Kommune

Rammeaftale vedrørende levering af sporingssystem og tilhørende sporingsenheder til Aalborg Kommunes plejehjem


Aalborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
Postadresse: Hjulmagervej 24
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Christoffer Goul Kilinc Andersen
E-mail: cgka@bechbruun.com
Telefon: +45 25263390
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/943c14d2-e839-4483-9753-d5c940a66566/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/943c14d2-e839-4483-9753-d5c940a66566/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/943c14d2-e839-4483-9753-d5c940a66566/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/943c14d2-e839-4483-9753-d5c940a66566/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende levering af sporingssystem og tilhørende sporingsenheder til Aalborg Kommunes plejehjem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder herved en rammeaftale på levering af sporingssystem og tilhørende sporingsenheder til plejehjem i Aalborg Kommune. Leverandøren skal således levere et web- og app-baseret sporings- og administrationssystem til Aalborg Kommune samt tilhørende sporingsenheder til visiterede borgere i kommunen.

Rammeaftalen indeholder endvidere løbende support og vedligeholdelse i relation til det leverede sporingssystem.

Rammeaftalen udbydes i to modeller med sideordnede bud, hvorved der kan bydes på levering af sporingssystemet og de tilhørende sporingsenheder ved en købs- og/eller en leasing-model (ift. sporingsenheder og tilhørende hardware mv).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38100000 Navigationsinstrumenter og meteorologiske instrumenter
38110000 Navigationsinstrumenter
38112100 Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende)
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
32530000 Satellitrelateret kommunikationsudstyr
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72400000 Internettjenester
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
72212000 Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver udbyder herved en rammeaftale på levering af sporingssystem og tilhørende spo-ringsenheder til plejehjem i Aalborg Kommune. Leverandøren skal således levere et web- og app-baseret sporings- og administrationssystem til Aalborg Kommune samt tilhørende sporingsenheder til visiterede borgere i kommunen.

Rammeaftalen indeholder endvidere løbende support og vedligeholdelse i relation til det leverede sporingssystem.

Rammeaftalen indebærer nærmere levering af et sporingssystem og tilhørende sporingsenheder til de borgere i Aalborg Kommune, der er bosat på plejehjem i kommunen, og som modtager en bevilling herpå, jf. Lov om Social Service, § 112. Det overordnede behov, sporingssystemet og de tilhørende sporingsenheder skal kunne dække, er at opspore og identificere plejehjemsbeboere, som lider af demens eller lignende lidelse, i tilfælde, hvor den pågældende måtte bevæge sig uden for plejehjemmet eller i lignende situationer.

Rammeaftalen udbydes i to modeller med sideordnede bud, hvorved der kan bydes på levering af sporingssystemet og de tilhørende sporingsenheder som køb og/eller i en leasing-model (i forhold til sporingsenhederne). Tilbudsgiverne kan således afgive tilbud på levering ud fra enten en købs- og/eller en leasing-model og kan dermed afgive op til to sideordnede bud.

Rammeaftalen vil blive indgået med én leverandør og vil have en varighed på to år fra tidspunktet for parternes underskrift af aftalen med option for Ordregiver på forlængelse af aftalen med to gange 12 måneder.

Ordregivers anslåede samlede forbrug af de ydelser og produkter, der er omfattet af udbuddet, udgør på årsbasis cirka 750.000 – 1.500.000 danske kr. ekskl. moms.

Over en 4-årig periode er det anslåede samlede forbrug af de ydelser og produkter, der er omfattet af udbuddet, cirka 3.000.000 til 6.000.000 danske kr. ekskl. moms. Det maksimale samlede forbrug af de ydelser og produkter, der er omfattet af udbuddet, er 12.000.000 danske kr. ekskl. moms.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option for ordregiver på forlængelse 2 gange ad 12 måneder (dvs. forventet samlet varighed på 48 måneder).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Obligatorisk option for ordregiver på forlængelse 2 ad gange 12 måneder (dvs. forventet samlet varighed på 48 måneder).

- Frivillig option vedrørende mulighed for tilkøb af indendørs lokalisering/sporing af borgerne på specifikke plejehjem.

- Frvillig option vedrørende mulighed for tilkøb af øvrige sporingsenheder fra leverandørens sortiment

Optionerne er nærmere beskrevet i kravspecifikationen.

Den obligatoriske option om forlængelse har karakter af et mindstekrav, som tilbudsgiver således ikke kan tage forbehold over for.

Det er ikke et krav, at tilbudsgiver kan levere de frivllige optioner, og disse indgår ikke i tilbudsevalueringen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD del IV.B oplyse:

- gennemsnitlig årsomsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår

- soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår

- likviditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Inden ordregivers underretning om tildeling af kontrakt vil den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt, blive bedt om at fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD.

Som dokumentation for sin økonomiske og finansielle formåen kan en tilbudsgiver fremlægge årsregnskaber eller uddrag heraf. Hvis dette ikke er muligt, eller hvis de pågældende oplysninger ikke fremgår heraf, så kan tilbudsgiveren fremlægge relevante erklæringer fra revisor eller tilsvarende samt ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have en gennemsnitlig årsomsætning på minimum 2.000.000 kr. i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad (egenkapital / aktiver) på minimum 10 % i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiver skal have en likviditetsgrad (omsætningsaktiver / kortfristet gæld) på minimum 100 % i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD del IV.C anføre og beskrive sine leverancer af tjenesteydelser af den anførte type (referencer). Der skal indleveres minimum to og maksimalt fem referencer.

Inden ordregivers underretning om tildeling af kontrakt vil den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt, blive bedt om at fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD.

Tilbudsgiveren vil ikke skulle indsende dokumentation for sin tekniske og faglige formåen i form af referencelister for udførte leveringer af tjenesteydelser, jf. udbudslovens § 155, nr. 1, men ordregiver kan anmode modtagerne af ydelserne om at bekræfte oplysningerne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal inden for de seneste 3 år have udført minimum 2 betydelige leverancer af sporingssystem og tilhørende sporingsenheder til kommuner eller plejehjem (referencer) med en samlet værdi af mindst 50.000 kr. (pr. reference).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udbudsmaterialet er vedlagt udkast til rammeaftale med tilhørende bilag, hvortil der henvises for de nærmere betingelser, levering vil ske under.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/09/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/09/2023
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbuddene vil blive åbnet efter udløbet af tilbudsfristen.

Tilbudsgivere har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra udbudsproceduren, såfremt tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136 eller en af følgende udelukkelsesgrunde:

- Ordregiver kan påvise, at tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljøretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Ordregiver kan påvise, at tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det socialretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Ordregiver kan påvise, at tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøger er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

- Ordregiver kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt, og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

Som dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde kan en tilbudsgiver, der er etableret i Danmark, anvende en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen med oplysninger fra ATP, Skifteretten, Skattestyrelsen samt Kriminalregistret. For en tilbudsgiver, der ikke er etableret i Danmark, henvises til udbudslovens § 153 og Europa-Kommissionens informati-onssystem eCertis: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

Dokumentationen vedrørende udelukkelsesgrunde må ikke være udstedt tidligere end seks måneder før udløbet af tilbudsfristen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klager skal samtidig med indgivelse af klagen indbetale et klagegebyr på 20.000 kr. til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2023

Send til en kollega

0.047