23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 132-422148
Offentliggjort
12.07.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Nordjylland

Anskaffelse af DNA sekventeringsudstyr


Region Nordjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Kjær Pilgaard
E-mail: s.pilgaard@rn.dk
Telefon: +45 21592331
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af DNA sekventeringsudstyr

Sagsnr.: 2023 DNA sekventeringsudstyr
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38432000 Analyseapparatur
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Nordjylland agter af anskaffe et stk. DNA sekventeringsudstyr til Patologisk afd., Aalborg Universitetshospital

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 308 557.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland agter af anskaffe et stk. DNA sekventeringsudstyr til Patologisk afd., Aalborg Universitetshospital

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Region Nordjylland har til hensigt at indkøbe 1 stk. DNA sekventeringsudstyr som kan understøtte et øget behov for sekventering på kræftprøver på Patologiafdelingen, Aalborg Universitetshospital, på op til 2000 targeterede NGS analyser per år med en minimumdækning på 1000x og en meget lav fejlrate (>75 % af baser >Q30) jf. gældende internationale standarder. Fejl-raten skal være meget lav for alle varianttyper (enkeltbase varianter, insertioner og deletioner), hvilket pt. understøttes af sequencing-by-synthesis og paired-end sequencing.

Sekventeringsudstyret skal derudover være fleksibelt i antal prøver pr. kørsel og dette afhjælpes ved flowceller af differentieret størrelse. Vi skal kunne analysere store targeterede paneler og RNA-sekventering. Læselængden af reads skal kunne variere mellem 150 og 300 reads for at understøtte forskellige kliniske behov.

Da prøver indgår i kræftpakkeforløb, skal tid på sekvenator ikke overstige 24 timer ved runs på 2x150bp. Der skal være en kapacitet på ≥ 400 mio. reads/kørsel samt mulighed for at køre sætte 2 runs over lige efter hinanden.

For at mindske manuel håndtering er det desuden et krav at sekventeringsreagenser ikke skal pipetteres, men kommer ready-made, klar til at sætte på maskinen. Der skal desuden ske automatisk logning af reagens lot.nr mv. for at sikre fuld sporbarhed ved evt. fejlsøgning.

Afslutningsvis er det et krav, at det nye udstyr er kompatibelt med afdelingens nuværende MiniSeq og MiSeq instrumenter og det delvist automatiserede prøveflow, hvorfor udstyret også skal fungere som back up for den sidste del i prøveflowet, dvs. selve sekventeringen efter den primære prøvebehandling fra DNA til sekventeringsklart bibliotek. Disse behandlede biblioteker skal kunne overføres til back up apparatur uden, at det i øvrigt negativt påvirker kliniske svartider eller automatiseringsgraden.

Region Nordjylland vurderer på baggrund af en udført markedsanalyse, at der kun er én leverandør, der kan imødekomme den samlede levering. Af tekniske årsager tildeles kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven §80, stk. 3, nr. 2. Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage, regnet fra den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

NB: Grundet ferieperiode vil der ikke blive fulgt op på eventuelle indsigelser før uge 31 og kontrakten bliver ligeledes heller ikke indgået før herefter.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
06/07/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Illumina Denmark ApS
CVR-nummer: 34087423
Postadresse: Ørestads Boulevard 73
By: København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 308 557.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

• - Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

• - Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

o - Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

• - Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2023

Send til en kollega

0.047