23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 132-422336
Offentliggjort
12.07.2023
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen

Udbud af kontrakt om en digital adgangs- og betalingsløsning til Københavns Kommunes svømmehaller og fitnesscenter


Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Ramsted Hensch
E-mail: py7u@kk.dk
Telefon: +45 21184534
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/207958151.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/207958151.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/207958151.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt om en digital adgangs- og betalingsløsning til Københavns Kommunes svømmehaller og fitnesscenter.

Sagsnr.: Journal nr. 2022-0271825
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en kontrakt om en digital adgangs- og betalingsløsning til Københavns Kommunes svømmehaller og fitnesscenter.

Tryk her https://permalink.mercell.com/207958151.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører en kontrakt om udvikling og levering af en digital adgangs- og betalingsløsning til Københavns Kommunes svømmehaller og fitnesscenter, La Fit, der skal give borgerne mulighed for selvbetjent adgang (i svømmehaller) samt billetkøb af forskellige billettyper, fx enkeltbilletter, klippekort og årskort samt abonnementer, til de forskellige faciliteter på de enkelte lokationer eller via webshops. Løsningen skal erstatte Ordregivers nuværende digitale adgangs- og betalingsløsning. Løsningen skal desuden integreres til visse af Ordregivers øvrige IT-systemer, herunder "Kvantum" økonomisystem.

Efter Overtagelsesdagen skal Leverandøren endvidere forestå support, vedligeholdelse og evt. videreudvikling samt drift af løsningen i kontraktperioden.

Leverandøren skal tilpasse løsningen til at kunne installeres i Ordregivers eksisterende hardware omfattende Automater, tilhørende PC og Betalingsterminal i svømmehaller samt til Adgangsmølle med tilhørende PC i fitnesscenter.

Løsningen skal installeres på nedennævnte 10 lokation, hvor der ved Kontraktens underskrift er 13 eksisterende Automater i svømmehaller og én Adgangsmølle i fitnesscenteret:

* Bellahøj Svømmestadion (2 Automater)

* Emdrup Bad (1 Automat)

* Frankrigsgade Svømmehal (1 Automat)

* Hillerødgade Bad og Hal (1 Automat)

* Sundby Bad (1 Automat)

* Tingbjerg Svømmehal (1 Automat)

* Valby Vandkulturhus (2 Automater)

* Vesterbro Svømmehal (1 Automat)

* Øbro-Hallen og Øbro Kurbad (3 Automater)

* Fitnesscenter (1 Adgangsmølle)

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er option på forlængelse af kontrakten med 2 x 24 måneder. Forlængelse af kontrakten finder sted på tilsvarende betingelser og vilkår.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil udvælge (prækvalificere) fem (5) Ansøgere, der inviteres til at afgive indledende tilbud, såfremt der er flere end 5 egnede Ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og som opfylder minimumskravene til egnethed. Modtager Ordregiver færre ansøgninger, vil ordregiver opfordre den eller de Ansøgere, der opfylder de fastsatte krav til egnethed, jf. udbudslovens § 140, til at afgive indledende tilbud.

Er der flere end fem (5) Ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og som opfylder minimumskravene til egnethed, vil Ordregiver foretage udvælgelsen af de frem (5) Ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud, på grundlag af en helhedsvurdering af hvilke Ansøgere, der ved referencer har dokumenteret den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter, udført indenfor de seneste 3 år, jf. afsnit 6.3.2.1 i udbudsbetingelserne:

Ordregiver vil ved udvælgelsen af Ansøgere lægge vægt på Ansøgernes mest relevante referencer af sammenlignelige projekter ud fra nedenstående forhold.

Ved vurdering af om en reference omfatter sammenlignelige projekter, som den udbudte kontrakt (adgangs- billetløsning til Københavns svømmehaller og fitnesscenter, der skal anvendes af kommunens borgere m.fl. i kommunens nuværende 9 svømmehaller samt 3 kommende svømmehaller og 1 fitnesscenter) lægges vægt på, i hvor høj grad den konkrete reference har en størrelse og kompleksitet svarende til den udbudte kontrakt, hvor følgende forhold vil indgå i vurderingen:

a. Antal enkeltlokationer, hvor løsningen er installeret og idriftsat i den pågældende reference, idet det vægter højere, at en reference vedrører en løsning, der omfatter en sammenhængende opfyldelse på et større antal lokationer,

b. Antal årlige enkeltbetalinger i den pågældende reference, idet det vægter højere, at en reference vedrører et større antal betalingstransaktioner,

c. At referencen omfatter køb af forskellige billettyper via webshop

d. At referencen omfatter køb af forskellige billettyper via billetautomater

e. At referencen omfatter mulighed for oprettelse af brugerprofiler

f. At referencen omfatter mulighed for betaling med Dankort, MobilePay samt andre betalingskort - både på webshop og automat

g. At referencen omfatter adgangskontrol fx i form af udskrift af Engangsarmbånd, nøglebrik el.lign.

h. At referencen omfatter support og vedligeholdelse samt drift af løsningen

I jo højere grad en reference er sammenlignelig med den udbudte kontrakt og omfatter flere/alle kategorier af ydelser, jf. litra a - h ovenfor, desto mere positivt vil Ordregiver bedømme referencen.

Ansøger skal være opmærksom på, at der kun medregnes referencer, hvor kontrakten om levering af løsninger er i) idriftsat eller afsluttet indenfor de seneste tre (3) år eller ii) fortsat er i drift, selvom idriftsættelse af løsningen har fundet sted tidligere end inden for de seneste 3 år og at Ansøger ikke kan forvente, at Ordregiver lægger vægt på mere end de første 3 prioriterede referencer.

Der henvises til afsnit 6.3 i udbudsbetingelserne om udvælgelse blandt ansøgere.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Den udbudte Kontrakt omfatter følgende optioner:

Option 1.: Tilkøb af løsningen til brug i ny svømmehal i Arena-området (Ørestad Syd)

Option 2: Tilkøb af løsningen til brug i ny svømmehal på Papirøen (Christiansholm)

Option 3: Tilkøb af løsningen til brug i ny svømmehal på Beauvais-grunden (ydre Østerbro)

Option 4: Tilkøb af Løsningen til kulturinstitutioner

Option 5: Tilkøb af løsningen til Stationær Adgangskodeskanner

Option 6: Tilkøb af løsningen til Mobil Adgangskodeskanner

Option 7: Tilkøb af integration til "Kvantum" økonomisystem for fitnesscenter

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles krav til ansøgers soliditetsgrad i de forudgående 2 år samt gennemsnitlige (middeltal) omsætning i de forudgående 3 år. Har Ansøger eksisteret i mindre end 3 år, skal der alene oplyses om nøgletal/årsomsætning for det/de afsluttede regnskabsår, hvor Ansøger har eksisteret. I eESPD oplyses i givet fald, hvornår Ansøger etablerede eller startede sin virksomhed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1. Ansøgers soliditetsgrad skal være på minimum 20 % eller derover i hvert enkelt år, i de seneste 2 tilgængelige regnskabsår (fra seneste offentliggjorte regnskab). Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital/samlede aktiver x 100.

Baserer Ansøgeren sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden som Ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

Har Ansøgeren direkte eller indirekte ejerandele i den støttende enhed eller vice versa, beregnes soliditetsgraden på grundlag af virksomhedernes konsoliderede regnskabstal. Det samme gælder, hvis én sammenslutningsdeltager har direkte eller indirekte ejerandele i en anden sammenslutningsdeltager. De pågældende virksomheder skal i dette tilfælde afgive de oplysninger i eESPD'et, der er nødvendige for at foretage en korrekt beregning.

Baserer Ansøgeren sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, skal disse enheder hver især (og uden brug af støttevirksomheder) have den krævede soliditetsgrad på minimum 20 % eller derover i de seneste disponible regnskabsår.

2. Ansøger skal have en have en gennemsnitlige (middeltal) omsætning på mindst DKK 1.500.000 ekskl. moms i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt Ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx konsortium) eller Ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal disse i fællesskab opfylde dette krav.

Har Ansøger eksisteret i mindre end 3 år, skal der alene oplyses om nøgletal/årsomsætning for det/de afsluttede regnskabsår, hvor Ansøger har eksisteret. I eESPD oplyses i givet fald, hvornår Ansøger etablerede eller startede sin virksomhed.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal ved referencer dokumentere at have relevant erfaring med udførelse af tilsvarende ydelser, som omfattet af den udbudte Kontrakt.

Ordregiver opfordrer Ansøger til at prioritere oplistningen af vedlagt referencer og kun vedlægger maksimalt 3 referencer. Vedlægges mere end 3 referencer vil Ordregiver kun lægge vægt på de 3 første i Ansøgers prioriterede oplistning eller vælge de 3 referencer, der står først i ansøgningen.

Ordregiver opfordrer til, at referencerne ikke indeholder mere end 2 sider per reference. Såfremt én reference indeholder mere end 2 sider tages alene de første 2 sider i betragtning ved vurdering af Ansøgers egnethed og udvælgelse. Referencer må ikke udgøre links eller tilsvarende henvisninger.

Til brug for vurdering af egnethed og udvælgelsen bør referencerne så vidt muligt indeholde beskrivelse af følgende elementer:

a) Referencekunden, inkl. kontaktoplysninger

b) Beskrivelse af referencekunden, herunder antal brugere og antal svømmehaller eller andre faciliteter, hvor løsningen er implementeret

c) Kontraktværdi

d) Kontraktperiode samt tidspunkt for levering og idriftsættelse af løsningen

e) Beskrivelse af de leverede ydelser

f) Beskrivelse af hvorledes referencen er sammenlignelig med de ydelser, som den udbudte Kontrakts genstand, herunder særligt, i hvilken grad referencen afspejler en behovsopfyldelse, hvor løsningen har omfattet:

o Webshops til køb af flere forskellige billettyper (fx enkeltbilletter, klippekort og årskort samt abonnementer)

o Brugeroprettelse (påkrævet ved køb af klippekort og årskort samt abonnementer)

o Brugeroprettelse og billetkøb (enkeltbilletter, klippekort og årskort) via billetautomater

o Udskrift af engangsarmbånd til adgangskontrol ved køb af billetter i automater eller efter skanning af QR-kode for brugerprofil samt valgt billetter, der ønskes indløst

o Betaling med Dankort, MobilePay samt andre betalingskort

o Support, vedligeholdelse og drift af den leverede løsning, herunder krav til servicemål

Ansøger opfordres til at skrive referencerne ind i eESPD'et alternativt at vedlægge disse som en supplerende fil til eESPD'et.

Der henvises til afsnit 6.2.2 i udbudsbetingelserne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal i eESPD'et angive mindst én (1) referencer vedrørende kontrakter om levering af løsninger, som har lighed med løsningen, der er genstand for den udbudte Kontrakt, og som er i) idriftsat eller afsluttet indenfor de seneste tre (3) år eller ii) fortsat er i drift, selvom idriftsættelse af løsningen har fundet sted tidligere end inden for de seneste 3 år.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Betingelser og vilkår for udførelse af ydelserne omfattet af den udbudte kontrakt fremgår af kontraktudkast og krav til ydelserne er fastsat i bilag 1 - 18.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 055-163488
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/08/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 01/09/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

I henhold til udbudslovens § 49, stk. 2 oplyses, at den udbudte Kontrakt ikke opdeles i delkontrakter, idet Ordregiver har vurderet, at det af tekniske grunde ikke er hensigtsmæssigt at have flere leverandører af ydelserne omfattet af den udbudte Kontrakt.

Tilføjelse til afsnit IV.2.4 (Sprog): Kommunikation under udbudsprocessen vil være på dansk og ansøgning og tilbud skal være udarbejdet på dansk. Referencer vedlagt som fil til ansøgningen, eventuelle bilag omfattende tekniske specifikationer samt endelig dokumentation for den vindende aktørs egnethed, må dog gerne være udarbejdet på engelsk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2023

Send til en kollega

0.063