23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 137-436414
Offentliggjort
19.07.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Udbud af projektering, køb, installation og drift af parkeringssystemer til By & Havns parkeringsanlæg


Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
CVR-nummer: 30823702
Postadresse: Nordre Toldbod 7
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1259
Land: Danmark
Kontaktperson: Katrine Hansen
E-mail: kha@byoghavn.dk
Telefon: +45 60186860
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://byoghavn.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/22ba8cd5-72fd-428c-9188-0e31fad85e0b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/22ba8cd5-72fd-428c-9188-0e31fad85e0b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Udvikling af bykvarterer, herunder parkeringsanlæg

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af projektering, køb, installation og drift af parkeringssystemer til By & Havns parkeringsanlæg

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udviklingsselskabet By & Havn I/S ("By & Havn") ønsker at implementere et nyt koncept for indretning af By & Havns parkeringsanlæg, der ensarter og højner kvaliteten og oplevelsen af parkering. By & Havns formål er at skabe gode parkeringspladser gennem en række tiltag med fokus på bl.a. tryghed, drift og vedligehold, genkendelighed, brugervenlighed og værdiskabelse. Som led i dette projekt udbydes hermed en leverandøraftale vedrørende projektering, køb, installation og drift af parkeringssystemer i By & Havns parkeringsanlæg i Ørestaden og Nordhavn. Bygge- og anlægsarbejdet og drift og vedligeholdelsesarbejdet skal udføres på baggrund af det foreliggende udbudsmateriale.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling efter udbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 10 af 6. januar 2023), da den udbudte opgave ikke vedrører en standardløsning, men en løsning, der er tilpasset By & Havns konkrete ønsker og behov, ligesom den udbudte opgave indeholder elementer af teknisk design.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
50800000 Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester
44300000 Kabler, tråd og hermed beslægtede varer
48800000 Informationssystemer og servere
48600000 Database- og operativsystemprogrampakke
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45317000 Øvrige elinstallationer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

By & Havn er et byudviklingsselskab, der leverer langsigtet og helhedsorienteret byudvikling og tager ansvar for at skabe sammenhængende og velfungerende bykvarterer, bl.a. Ørestad og Nordhavn.

By & Havn er ejet i fællesskab af Københavns Kommune (95 pct.) og staten (5 pct.) og drives på et forretningsmæssigt grundlag.

By & Havns udbud omfatter projektering, køb og installation af 1) TV-overvågningsanlæg (TVO), 2) kamerabaseret betalingssystem ved hjælp af nummerpladegenkendelse (automatic number plate recognition (ANPR)), 3) betalingsautomater (free-flow), 4) single-space pladsdetektering baseret på videoanalyse, 5) henvisningsskilte/-tavler og 6) informationsskærme (samlet benævnt ”Udstyr” eller ”Entrepriseopgaven”) til By & Havns parkeringsanlæg. Der er i et vist omfang også mulighed for at overtage udstyr i henhold til betingelserne i leverandøraftalen.

Derudover omfatter By & Havns udbud option på projektering, køb og installation af 1) envejstalefunktion som supplement til TV-overvågning (virtuelle vagter), 2) videoanalyse og/eller 3) Find My Car-enheder (samlet benævnt ”Optionsudstyr”). Såfremt By & Havn tilvælger Optionsudstyr til et eller flere af parkeringsanlæggene, udgør dette en del af Entrepriseopgaven.

Entrepriseopgaven skal foretages i By & Havns 12 eksisterende parkeringsanlæg (de ”Eksisterende Parkeringsanlæg”) samt to parkeringsanlæg under opførelse (”Parkeringsanlæg under Opførelse”). Derudover er der tre fremtidige parkeringsanlæg, der på tidspunktet for indgåelse af Leverandøraftalen endnu ikke er opført (de ”Kommende Parkeringsanlæg”). Entrepriseopgaven vedrører derfor i alt op til 17 parkeringsanlæg (benævnt ”Parkeringsanlæg(gene)”), der alle er ejet af By & Havn, hvoraf de tre Kommende Parkeringsanlæg dog udgør optioner. Parkeringsanlæggene er beliggende i Ørestaden og Nordhavn.

Udstyret og Optionsudstyret, der leveres eller overtages, og som er synlige for brugerne af Parkeringsanlæggene og/eller som brugerne interagerer med, skal være af samme type i samtlige Parkeringsanlæg, således at brugerne bliver mødt af genkendeligt udstyr i samtlige Parkeringsanlæg, hvorved betjening og fremkommelighed til ledige parkeringspladser fremmes. By & Havn stiller imidlertid ikke krav om, at kameraerne (til TV-overvågning og ANPR) er af samme type, så længe de kan interagere sammen og opfylder kravene i kravspecifikation (bilag 2).

Brugerfladerne (software) for Udstyret og Optionsudstyret skal ligeledes være identiske for samtlige Parkeringsanlæg, således at administration og betjening gøres lettest muligt for By & Havn.

By & Havns udbud omfatter derudover, at leverandøren står for drift og vedligehold af de enkelte Parkeringsanlæg – dvs. såvel udskiftet/nyt som genanvendt Udstyr og Optionsudstyr - i medfør af drifts- og vedligeholdelsesaftalen i bilag 1.

Selve bygge- og anlægsopgaven (projektering, levering og installation af Udstyr og eventuelt Optionsudstyr) skal udføres inden for de overordnede rammer for den tidsplan, som fremgår af udbudsmaterialet. Drifts- og vedligeholdelsesaftalen (bilag 1) igangsættes for hvert parkeringsanlæg efterhånden som de bliver afleveret af leverandøren. Drifts- og vedligeholdelsesaftalen forløber frem til 4 år efter, at det sidste af de Eksisterende Parkeringsanlæg og Parkeringsanlæg under Opførelse er afleveret. Derudover har By & Havn option på forlængelse af drifts- og vedligeholdelsesaftalen på 3 år.

BESIGTIGELSE: By & Havn inviterer interesserede tilbudsgivere til besigtigelse af de Eksisterende Parkeringsanlæg. Se mere herom i udbudsbetingelsernes afsnit 7.1.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Hardware, software og installation / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og projektforløb / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Drift / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 108
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Drift- og vedligeholdelsesaftalen (bilag 1) kan forlænges med 3 år for én eller flere af Parkeringsanlæggene. Denne optionsmulighed er indeholdt i de 108 måneder, som fremgår ovenfor vedrørende kontraktens varighed.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I forbindelse med prækvalifikationen vil By & Havn udvælge de 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Hvis færre end 5 ansøgere opfylder de fastsatte egnethedskrav og ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde, vil By & Havn alene prækvalificere disse.

Er der flere end 5 ansøgere, som opfylder de fastsatte egnethedskrav og ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde, vil By & Havn udvælge de 5 ansøgere, der efter By & Havns vurdering er bedst egnede til at udføre kontrakten på baggrund af kriteriet: De mest relevante referencer.

Ved bedømmelsen af referencerne vil By & Havn lægge vægt på:

• I hvor høj grad ansøgers arbejde i forbindelse med projektering, installation og drift af parkeringssystemer i de anførte referencer er sammenligneligt med den udbudte kontrakt.

• Omfanget af de oplyste referencer. Større referencer vurderes mere positivt end tilsvarende små referencer.

• Kompleksiteten af de leverede ydelser. Flere ydelser per installationssted i en reference vurderes mere positivt end en tilsvarende reference med færre ydelser per installationssted.

Udvælgelsen af de 5 bedst egnede ansøgere vil alene ske på baggrund af de referencer, som ansøger enten har i ESPD eller har vedlagt som bilag til ESPD’et.

Fremlægger ansøger flere end 5 referencer, vil By & Havn alene tillægge de 5 første referencer vægt i udvælgelsen. Dette gælder også, hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører og/eller hvis ansøger har baseret sin ansøgning på en eller flere andre enheders tekniske og faglige formåen.

Ansøgere, som By & Havn udvælger til at deltage i udbuddet, vil modtage en opfordring til at afgive tilbud via Udbudssystemet.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Den udbudte leverandøraftale indeholder følgende tre optioner:

1. Projektering, køb, installation og drift af Udstyr i ét eller flere af By & Havns tre Kommende Parkeringsanlæg.

2. Projektering, køb og installation af Optionsudstyr i ét eller flere af By & Havns 17 parkeringsanlæg.

3. Forlængelse af drifts- og vedligeholdelsesaftalen (bilag 1) på 3 år for ét eller flere af By & Havns 17 parkeringsanlæg.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

By & Havn forventer at afholde én forhandlingsrunde, men forbeholder sig retten til såvel at tildele på baggrund af det indledende tilbud som at gennemføre én eller flere yderligere forhandlingsrunder.

Forhandlingerne har til formål at etablere en hensigtsmæssig ramme for dialog mellem By & Havn og tilbudsgiver om tilbud og udbudsmateriale.

By & Havn yder ikke vederlag til forhandlingsdeltagerne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysningerne om ansøgers bruttofortjeneste udfyldes i ESPD del IV, afsnit B, i feltet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav”.

Oplysningerne om ansøgers egenkapital, likviditetsgrad og soliditetsgrad udfyldes i ESPD del IV, afsnit B, i feltet ”Finansielle Nøgletal”.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

By & Havn stiller følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

• En gennemsnitlig bruttofortjeneste på minimum DKK 10 mio. i de på ansøgningstidspunktet tre senest afsluttede og reviderede årsregnskaber.

• En likviditetsgrad på minimum 115 % i det på ansøgningstidspunktet senest afsluttede og reviderede årsregnskab.

• En soliditetsgrad på minimum 10 % i det på ansøgningstidspunktet senest afsluttede og reviderede årsregnskab.

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, og/eller hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, er det ansøgers og enhedernes samlede formåen, der skal opfylde kravene til egnethed.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD del IV, afsnit C, (Feltet ”For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type”), angive sine væsentligste referencer (maksimalt 5 stk.), vedrørende udførelse af sammenlignelige projekter, der er igangværende eller afsluttet inden for de seneste 5 år regnet fra ansøgningstidspunktet.

Ved ”sammenlignelige projekter” forstås udførelse af projektering, installation og drift af ét eller flere af følgende ydelser: Free-flow betalingssystem, single-space detektering, henvisningsskilte, informationsskærme og TV-overvågning.

Ansøger bedes for hver reference oplyse følgende:

1. Bygherrens navn og kontaktperson

2. Udførelsesperiode (måned og årstal) for projektering, installation og idriftsættelse (hvis det er en igangværende opgave, hvor stor en del af opgaven, der er udført). Hvis referencen er fordelt på flere installationssteder, bedes dette angivet med oplysninger om antal installationssteder samt information om de konkrete installationer per installationssted.

3. Kontraktform og kontraktsum ekskl. moms

4. Kort beskrivelse af, hvilke konkrete roller og opgaver ansøgeren varetog (installation, drift mv.)

Udvælgelsen sker alene på baggrund af ansøgers beskrivelse af referencer. Det kan derfor være fordelagtigt for ansøger at beskrive omfanget og indholdet af sine referencer udførligt – dog må hver reference maksimalt fylde 2 A4-sider. Ansøger kan med fordel påpege forhold, der gør den enkelte reference særligt sammenlignelig med den udbudte kontrakts genstand.

Ansøger kan, som alternativ til at indskrive referencerne i ESPD’ets del IV afsnit C, vedlægge sine referencer som bilag til ansøgningen. Hvis dette vælges, bør der henvises til bilaget i ESPD’et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

By & Havn stiller følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen:

• Ansøgers referencer skal omfatte én eller flere kontrakter, der hver for sig eller tilsammen, vedrører erfaring med projektering, installation og drift af minimum to af følgende typer udstyr: Betalingssystem (free-flow), single-space detection, dynamiske tilvisningsskilte, informationsskærme og/eller TV-overvågning, i mindst to parkeringsanlæg med 200 eller flere parkeringspladser per parkeringsanlæg.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, og/eller hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, er det tilbudsgiver og enhedernes samlede formåen, der skal opfylde kravene til egnethed, og som danner grundlag for udvælgelsesbeslutningen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til leverandøraftalen inkl. bilag.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/08/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 01/09/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøgningen skal være på dansk.

Tilbuddet skal i sin helhed være på dansk, dog må produktblad, som skal leveres i forbindelse med tilbuddet, godt være på svensk, norsk, engelsk og/eller tysk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lov om Klagenævnet for Udbuds § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klager over udbud og beslutninger, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internetadresse.

Klagegebyret til Klagenævnet for Udbud er på DKK 20.000.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/07/2023

Send til en kollega

0.047