23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 141-449349
Offentliggjort
25.07.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Stevns Kommune

Vindere

Anskaffelse af ERP system til styring af Stevns Kommunes økonomi.

(01.09.2023)
KMD A/S
Lautrupparken 40
2750 Ballerup

Tildeling af leveringsaftale af ERP system på baggrund af SKI rammeaftale 02.19


Stevns Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Stevns Kommune
CVR-nummer: 29208654
Postadresse: Rådhuspladsen 4
By: St. Heddinge
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4660
Land: Danmark
Kontaktperson: Tomas Tomasson
E-mail: tomatoma@stevns.dk
Telefon: +45 56575692
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.stevns.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tildeling af leveringsaftale af ERP system på baggrund af SKI rammeaftale 02.19

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72260000 Programmelrelaterede tjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende bekendtgørelse vedrører tildeling af leveringsaftale af ERP system som Software-as-a-service.til Stevns Kommune

Leveringsaftalen tildeles på baggrund af SKI rammeaftale 02.19.

Ordregiver har i tildelingen benyttet rammeaftalens tildelingsværktøj og fulgt de retningslinjer som er beskrevet i rammeaftalens dokumenter.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72268000 Levering af programmel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Store Heddinge

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Anskaffelse af ERP system til styring af Stevns Kommunes økonomi.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 55
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

2 x 24 måneder

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Udbudspligten er afløftet af SKI ved etablering af Rammeaftale 02.19.

Nærværende "Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed" vedrører alene en direkte tildeling af en leveringsaftale til KMD A/S på SKI rammeaftale 02.19.

Tildeling af leveringsaftale er sket efter rammeaftalens bestemmelser.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Leveringsaftale om anskaffelse af ERP system på SKI rammeaftale 02.19

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/06/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
CVR-nummer: 26911745
Postadresse: Lautrupparken 40
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: ski_kmd@kmd.dk
Telefon: +45 44601000
Internetadresse: https://kmd.dk/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til: (1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. (2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til

Klagenævnet for Udbud inden: — 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. DA Standardformular 02 - Udbudsbekendtgørelse 11 / 15 — 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. — 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

(3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren

har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden

forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens

§ 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/07/2023

Send til en kollega

0.047