23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 142-455292
Offentliggjort
26.07.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Anskaffelse af Launch Control Units (LCU) til Mk41 Vertical Launching Systems (VLS), samt tilhørende reservedele, software, dokumentation og teknisk support i f.m.installation og test


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Tom Sandberg Jørgensen
E-mail: fmi-sd-l307@mil.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af Launch Control Units (LCU) til Mk41 Vertical Launching Systems (VLS), samt tilhørende reservedele, software, dokumentation og teknisk support i f.m.installation og test.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35710000 Kommando-, kontrol-, kommunikations- og computersystemer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI har til hensigt at indgå en aftale med US Navy (via FMS) vedr. anskaffelse af Launch Control Units (LCU) til Mk41 Vertical Launching Systems (VLS), samt reservedele, software, dokumentation og teknisk support i f.m. installation og test, til Forsvarets fregatter af Iver Huitfeldt-klassen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 54 400 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen med US Navy indgås via FMS (Foreign Military Sales). Som følge af forsvarsdirektivets artikel 13,

litra f; kontrakter som en regering tildeler en anden regering vedrørende I) levering af forsvarsmateriel, vurderer FMI, at anskaffelsen kan undtages udbud, idet der er tale om en kontrakt om forsvarsmateriel, der indgås mellem FMI og US Navy (via FMS).

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

FMI vurderer, at anskaffelsen er omfattet af forsvars- og sikkerhedsdirektivets anvendelsesområde. Der er tale om varer, som er specielt udformet og tilpasset militære formål, og varerne skal udelukkende

anvendes til montering på skibe, som bruges i militære operationer. Varerne kan ikke anvendes i civile skibe. Dermed vurderes varerne at være "militært materiel", jf. Forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 2, litra a.

FMI vurderer derudover, at anskaffelsen er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i forsvarsdirektivets artikel 13, litra f (kontrakter, som en regering tildeler en anden regering vedrørende levering af forsvarsmateriel), idet kontrakten om anskaffelse af reservedele indgås mellem FMI og US Navy (via FMS).

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/07/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: US Government
By: Washington
NUTS-kode: US United States
Land: USA
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 54 400 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 54 400 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne

har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske

Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet

for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en

bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat

at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden

forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/07/2023

Send til en kollega

0.063