23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 152-485138
Offentliggjort
09.08.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Rebild Kommune

Profylaksebekendtgørelse på tildeling af SKI 02.19 leveringsaftale på løn- og personalesystem til Rebild Kommune


Rebild Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rebild Kommune
CVR-nummer: 29189463
Postadresse: Hobrovej 110
By: Støvring
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9530
Land: Danmark
Kontaktperson: Malle Grimnitz
E-mail: mgri@rebild.dk
Telefon: +45 99889988
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rebild.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Profylaksebekendtgørelse på tildeling af SKI 02.19 leveringsaftale på løn- og personalesystem til Rebild Kommune.

Sagsnr.: 88.12.00-P27-33-23
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Løn- og personalesystem til Rebild Kommune. Leveringsaftalen indgås iht. de i rammeaftalen SKI 02.19 – Saas-Cloud – retningslinjer. Grundlaget for leverandørvalg, er sket på baggrund af de i SKI rammeaftale 02.19 SaaS-Cloud gældende retningslinier. Serviceområdet er identificeret til: Y60 – Myndighedens Personale og Frivillige. Leverandørvalg er foretaget på baggrund af Rebild Kommunens udarbejdede behovsbeskrivelse og tilhørende krav. Nærmere beskrivelse af tjenesteydelsens art er angivet i pkt II.2.4.;

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 27 632 672.26 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72300000 Datatjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72250000 System- og supporttjenester
72240000 Systemanalyse og programmering
72320000 Databasevirksomhed
72211000 Programmeringsservice i forbindelse med systemer og brugerprogrammel
72410000 Udbydertjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

DK050 - Nordjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rebild Kommune behov for et løn- og personalesystem, som er procesorienteret og understøtter forskellige arbejdsprocesser digitalt, herunder automatisk digital afstemning af lønkonti samt afstemninger mellem økonomi- og lønsystemet, således flest mulige manuelle arbejdsgange skæres væk. Systemet skal sikre, at der bliver færre rutineprægede manuelle arbejdsgange. Systemet skal understøtte, at de økonomiansvarlige får et fuldgyldigt overblik over det lønbudget, de har ansvar for. Når data først er registreret ét sted, skal de være til rådighed i hele organisationen. Systemet skal yderligere kunne anvendes til organisering af personale. Rebild Kommune er en mindre kommune med forholdsvis begrænsede personaleressourcer centralt og decentralt. Der arbejdes derfor kontinuerligt mod optimering, udvikling og digitalisering af arbejdsgange/processer med henblik på at øge kvaliteten og effektiviteten. Der er behov for en effektiv lønsagsbehandling og for tæt integration mellem løn-, personale- og vagtplanssystemet til kommunens økonomisystem og kommunens øvrige systemer. Løn- og personaleadministration overordnetOverordnede servicebehov i punktform (ikke uddybende):Dagpengerefusion Ferie og barselTjenestemandspensionAfregning af arbejdsgiverudgifterDecentral indberetning, opfølgning og fraværsadviseringVagtplanPersonalemappeLedelsestilsynAutomatisk digital afstemning mellem løn- og økonomisystemFælles kontoplanAutomatisk overvågning af drift afvikling til snitflader

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på 2 x 24 måneders forlængelse 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Forkortet behovsbeskrivelse og krav er oplyst i punktform jf. pkt. II.2.4 - Beskrivelse af udbuddet. Den fulde behovsbeskrivelse og krav kan rekvireres hos Rebild Kommune jf. kontaktoplysningerne i pkt. I.1. Udbuddets samlede værdi angivet under pkt. II.1.7 forudsætter en samlet kontraktlængde på 10 år.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Tildelingen foretages på baggrund af allerede EU udbudt SKI Rammeaftale 02.19 Saas-Cloud.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
04/08/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
CVR-nummer: 26911745
Postadresse: Lautrupparken 40-42
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: ski_kmd@kmd.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 27 632 672.26 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddets samlede kontraktværdi er under forudsætning af en kontraktlængde på i alt 10 år.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/08/2023

Send til en kollega

0.062