23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 154-488008
Offentliggjort
11.08.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

MORSØ KOMMUNE

Løn- og personale - Profylaksebekendtgørelse


MORSØ KOMMUNE

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: MORSØ KOMMUNE
CVR-nummer: 41333014
Postadresse: Jernbanevej 7
By: Nykøbing M
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 7900
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgitte Lund
E-mail: birgitte.lund@morsoe.dk
Telefon: +45 99707000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.morsoe.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Løn- og personale - Profylaksebekendtgørelse

Sagsnr.: 150247
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Profylaksebekendtgørelse vedrørende tildeling af Løn og personalesystem til Morsø Kommune. Tildeling er sket via SKI rammeaftale 02.19 SaaS-Cloud

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 21 724 260.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72416000 Applikationsudbydere
72320000 Databasevirksomhed
72300000 Datatjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72211000 Programmeringsservice i forbindelse med systemer og brugerprogrammel
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72250000 System- og supporttjenester
72240000 Systemanalyse og programmering
72541000 Udvidelse af datamater
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Morsø Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Morsø Kommune har behov for et løn og vagtplansystem, som skal være procesorienteret og understøtte forskellige arbejdsprocesser digitalt, herunder at der er være en automatisk løsning til afstemning af lønkonti samt afstemninger mellem økonomi og lønsystemet, således flest mulige manuelle arbejdsgange skæres væk.

Systemet skal sikre, at der bliver færre rutineprægede manuelle arbejdsgange. Systemet skal understøtte, at de økonomiansvarlige får et fuldgyldigt overblik over det lønbudget, de har ansvar for. Når data først er registreret ét sted, skal de være til rådighed i hele organisationen. Systemet skal yderligere kunne anvendes til organisering af personale. Systemet skal kunne understøtte følgende punkter:

Generelle behov:

- Adgangskanaler og standarder,

- Vidensdeling, søgning og samarbejde,

- Rapporter,

- Datasammenhæng til kommunens ledelsesinformation og dataanvendelse

Løn- og personaleadministration overordnet

Afstemninger

Dagpengerefusion

Ferie og barsel

Tjenestemandspension

Afregning af arbejdsgiverudgifter

Decentral indberetning, opfølgning og fraværsadvisering

Vagtplan

Personalemappe

Behov for sammenhæng mellem løn-, personale og vagtplanssystem til økonomisystemet og øvrige systemer

Behovsopgørelsen er udarbejdet på baggrund af Morsø Kommunes saglige og objektive kriterier, der blandt andet har inddraget kommunens arbejdsgange. Behovsopgørelsen er omsat til SKIs FORM/STORM udvælgelsessystem.

<br>

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakten med 2 x 24 måneder

Arkivering: 2 gange i kontraktperioden

Seniorkonsulent: 100 timer

<br>

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddets samlede værdi - pkt. II.1.7 -, forudsætter en kontraktlængde på samlet 10 år

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Tildelingen på Løn og personalesystem til Morsø Kommune er sket som en direkte tildeling, ud fra de angivne retningslinjer på SKI rammeaftale 02.19. hvorfor der ikke kræves en bekendtgørelse på ny.Ordregiver har en række specifikke og konkrete behov, som er gengivet i punktform under pkt. II.2.4.Flere af disse specifikke og konkrete behov er ufravigelige saglige mindstekrav, som Ordregiver er nødt til at få opfyldt, for at kunne udføre sin forvaltningsmæssige opgave. jf. SKI vejledning - Bilag B, pkt. 3.6 - har Ordregiver gjort anvendelse af en teknisk afklaring med potentielle leverandører på SKI 02.19, som kan levere den omtalte service. Se yderligere oplysninger omkring FORM/STORM, Behovsopgørelse og tildeling jf. pkt.:• II 1.4• II 2.4• II 2.14

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: Løn- og Personalesystem til Morsø Kommune
V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
04/08/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
CVR-nummer: 26911745
Postadresse: Lautrupparken 40-42
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: ski_kmd@kmd.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 21 724 260.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 21 724 260.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddets samlede værdi - pkt. V.2.4 -, er under forudsætning af en kontraktlængde på samlet 10 år. Der er 3 måneders opsigelse for Morsø Kommune

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/08/2023

Send til en kollega

0.047