23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 154-490806
Offentliggjort
11.08.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Roskilde Kommune

Svagsyns og medicinsk optiske hjælpemidler


Roskilde Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
CVR-nummer: 29189404
Postadresse: Rådhusbuen 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Arason
E-mail: Thomasata@roskilde.dk
Telefon: +45 46313041
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.roskilde.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193885
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=376680&B=ROSKILDE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=376680&B=ROSKILDE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Svagsyns og medicinsk optiske hjælpemidler

Sagsnr.: 23-652
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38624000 Optiske hjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten skal sikre en effektiv og driftssikker bevilling af svagsyns og medicinsk optiske hjælpemidler. Det drejer sig i alt om samlet ca. 700 personer om året for medicinske og optiske hjælpemidler, der hver især skal tages særlige hensyn til. Det oplyste forbrug kan variere hen over kontraktperioden på baggrund af en naturlig til - og afgang af brugere. Omfanget og indholdet af leverandørens ydelse og vederlaget vil afhænge af og variere med de valg, som borgerne træffer med hensyn til fritvalgsordning i henhold til Lov om Social Service.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196000 Medicinske hjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Roskilde Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten skal sikre en effektiv og driftssikker bevilling af svagsyns og medicinsk optiske hjælpemidler. Det drejer sig i alt om samlet ca. 700 personer om året for medicinske og optiske hjælpemidler, der hver især skal tages særlige hensyn til. Det oplyste forbrug kan variere hen over kontraktperioden på baggrund af en naturlig til - og afgang af brugere. Omfanget og indholdet af leverandørens ydelse og vederlaget vil afhænge af og variere med de valg, som borgerne træffer med hensyn til fritvalgsordning i henhold til Lov om Social Service.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Brugervenlighed / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 30%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser: Liste over og kort beskrivelse af betingelser:Tilbuddet skal indeholde:

*Udfyldt ESPD, herunder også for eventuelle andre konsortiedeltagere eller andre enhedersom tilbudsgiver baserer sin økonomiske og / eller tekniske formåen på samt eventuelerklæring om solidarisk hæftelse for konsortiedeltagere.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriskeudelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134a og135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit:”Udelukkelse”).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige

udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”):

• Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller

arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1

• Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller

likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2

• Tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld under 100.000 kr. til offentlige

myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i

henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er

etableret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 7

*Vindende tilbudsgiver vil blive bedt om at fremsende følgende information somdokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde. Serviceattesten må maksimaltvære udstedt 12 måneder før tilbudsfristen:

• Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation forudenlandske tilbudsgivere udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land

• Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet skal støtteerklæring væreunderskrevet af støttende enheder

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers egenkapital for de seneste 3 disponible regnskabsår skal være positiv.

Tilbudsgivers har en soliditetsgrad på 15 %.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD udfylde CV på relevante medarbejdere, der har med opgaven atgøre. De relevante medarbejdere skal have svagsynskursus og kontaktlinsekursus 1 og 2.Herudover skal medarbejderne have erfaring med og en bred viden om øjensygdomme.

• Tilbudsgiver skal i ESPD bekræfte, at denne er medlem af en forening for eksempelDanmarks Optikerforening, Foreningen af svagtsynsspecialister, Kertokonusforeningen ellerandre relevante faglige foreninger. Tilbudsgiveren skal være medlem af mindst én relevantfaglig forening.

• Tilbudsgiver skal minimum have 2 sammenlignelig reference vedr. svagsyns og medicinskoptiske hjælpemidler til ordregivende myndigheder, der enten er igangværende eller afsluttetinden for de sidste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb.

o Oplysninger om kundenavn med kontaktperson (navn, e-mail og telefonnummer)

o Beskrivelse af opgaven

o Periode for udførelse

o Værdi

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/10/2023
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/10/2023
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Russisk ejerskab: Der kan ikke tildeles kontrakt til følgende virksomheder, jf. Rådetsforordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 omrestriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationeni Ukraine:

• Russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der eretableret i Rusland, juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed somomhandlet i nærværende stykke litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller fysiskeeller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisningfra en enhed som beskrevet ovenfor.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/08/2023

Send til en kollega

0.047