23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 155-492147
Offentliggjort
14.08.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Vejen Kommune

Kontraktindgåelse på vejadministration- og driftsløsning til Vejen Kommune


Vejen Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejen Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 38
By: Vejen
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: Cansu Yurdaer
E-mail: cayu@vejen.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vejen.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontraktindgåelse på vejadministration- og driftsløsning til Vejen Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72250000 System- og supporttjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vejen Kommune ønsker at anskaffe ét samlet system som kan optage, registrere og integrationer til kommunens eksisterende systemer som Sweco Driftsweb og ArcGis. Kommunens behov samt nærmere beskrivelse kan ses i afsnit II.2.4. Vejen Kommune er, på baggrund af en forudgående markedsanalyse, bekendt med at der kun er én leverandør der kan opfylde kommunens behov. Kommunen har til hensigt at tildele kontrakten til Pluto Technologies ApS ved udgangen af standstill perioden på 10 dage.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 620 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der er foretaget en markedsanalyse og her er Vejen Kommune blevet bekendt med at der kun er én leverandør der kan opfylde kommunens behov. På baggrund af at dette har Ordregiver indhentet tilbud fra én leverandør.

Ordregivers behov er, at kommunen med ét system kan få adgang til følgende:

- tilsyn af belægninger, afmærkninger og skilte

- valide, effektive og forbedrede billeder af veje med en Android Applikation som giver mulighed for løbende registrering

- automatisk genkendelse af skadetyper

- Integration til eksisterende systemer, herunder Sweco Driftweb, ArcGis,

Ovenstående giver kommunen mulighed for at reducere, effektivere og forbedre vores indsats på vejområdet. Vi forventer med ovenstående løsninger, at kunne forebygge skader eller forebygge at de bliver større ved at opdage dem tidligere.

I forbindelse med markedsanalysen har der kun været en fremtrædende leverandør på markedet. Vejen Kommune er ikke bekendt med at der er andre der kan opfylde alle ovenstående behov. Der udarbejdes en profylaksebekendtgørelse for at give leverandører på markedet en klagefrist for at skabe gennemsigtighed omkring tildelingen. Der er 10 dages standstill-frist.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Vejen Kommune ønsker at anskaffe ét samlet system som kan optage, registrere og integrationer til kommunens eksisterende systemer som Sweco Driftsweb og ArcGis. Kommunens behov samt nærmere beskrivelse kan ses i afsnit II.2.4. Vejen Kommune er, på baggrund af en forudgående markedsanalyse hvor der blandt andet har været erfaringsudveksling med andre kommuner, bekendt med at der kun er én leverandør der kan opfylde kommunens behov. Kommunen har til hensigt at tildele kontrakten til Pluto Technologies ApS ved udgangen af standstill perioden på 10 dage.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
09/08/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Pluto Technologies ApS
CVR-nummer: 39665972
By: København
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 1 600 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 620 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/08/2023

Send til en kollega

0.032