23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 158-502008
Offentliggjort
18.08.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets koncern

Udbud af NTSE og DCS - Transition, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling


Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets koncern

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets koncern
CVR-nummer: 19 55 21 01
Postadresse: Osvald Helmuths Vej 4
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lauge Bruun
E-mail: udbudsjuristerne@UFST.dk
Telefon: +45 72370861
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ufst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=354671&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=354671&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af NTSE og DCS - Transition, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører transition, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af IT-systemerne Ny TastSelv Erhverv (NTSE) og Den Centrale Sikkerhedsløsning (DCS) og tilhørende platforme. Systemerne er i drift, men skal i udbud grundet ophør af nuværende kontrakt. Systemerne er teknisk afhængige men udbydes som særskilte kontrakter med én leverandør. NTSE er et selvbetjeningssystem, der anvendes af 850.000 danske virksomheder til skattemæssige indberetninger af fx moms, selskabsskat, miljø- og punktafgifter, EU-salg uden moms. NTSE har stor, politisk bevågenhed, er samfundskritisk og essentielt for indberetningspligtige virksomheder. Af samme årsag er drift, support og vedligehold af NTSE og platformen underlagt høje krav vedr. sikkerhed og serviceniveau. DCS er en fælles sikkerhedskomponent, der indeholder ordregivers sikkerhedsmodel for de webbaserede systemer, primært rettet mod det danske erhvervsliv, herunder NTSE, og i begrænset omfang borgere, herunder Motorregisteret (DMR).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 320 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72130000 Konsulentvirksomhed vedrørende planlægning af databehandlingsanlæg
72150000 Konsulentvirksomhed vedrørende edb-revision og maskinel
72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
72212000 Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel
72212200 Udvikling af programmel til netværk, internet og intranet
72212400 Udvikling af programmel til forvaltning af forretningstransaktioner og privatsager
72212600 Udvikling af database- og operativsystemprogrammel
72212700 Værktøjer til programmeludvikling
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72300000 Datatjenester
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med Ny TastSelv Erhverv (NTSE) er, at danske virksomheder får mulighed for at indberette overskud og underskud, foretage indbetalinger mv. ved hjælp af web-grænseflader. For nogle angivelsestyper er det endvidere muligt at bruge en B2B-webservices (platform). De løsninger, der er samlet i NTSE giver bl.a. mu-lighed for indberetning af moms, punktafgifter, EU-salg uden moms, selskabsskat, udbytteskat, fagligt kontin-gent, pensionsafgifter, gaver, eMoms, EMCS. Diverse skattearter integreres forskelligt i NTSE. Nogle er dybt integreret, mens andre iframes eller linkes til, via NTSE. De eksterne brugere er virksomheder, myndigheder, og professionelle rådgivere som fx revisorer og advokater. NTSE’s produktionsmiljø har integrationer til 27 andre systemer i UFST.

DCS håndterer al funktionalitet der har at gøre med login, rolle- og rettighedsdelegering og distribuering, her-under mulighed for at anvende systemet på vegne af klienter (revisorordningen), administration af roller og rettigheder og logout/timeout. DCS integrerer til en lang række andre systemer i Skatteforvaltningen, der indgår som en del af ordregivers systemmæssige forretningsportefølje.

Udbuddet af NTSE og DCS indeholder følgende ydelser:

a) Drift

b) Support og vedligeholdelse

c) Videreudvikling

d) Transition ind

a) Drift omfatter: drift, vedligeholdelse og overvågning af systemet, hvor produktionsmiljøet i dag er driftet i et to-center aktivt-aktivt setup med tilgængelighed på 99,7%.

I NTSE og DCS anvendes der syv miljøtyper i NTSE: Produktion, Test For Erhvervslivet (TFE), Teknisk Krav Test (TKT), Systemintegrationstest (SIT), TEST, Udvikling (UDV) og shared environments (SHR).

Den anvendte kapacitet for NTSE er som følger: CPU-kerner: 347 stk., RAM: 2324 GB, SAN-forbrug: 73 TB, Backup-forbrug: 112 TB.

Den anvendte kapacitet for DCS er som følger: CPU-kerner: 351 stk., RAM: 2722 GB, SAN-forbrug: 40 TB, Backup-forbrug: 22 TB.

NTSE og DCS afvikles på Oracle produktstakken (Oracle Weblogic (B2B, FND), Oracle Weblogic (ESB, int), Oracle Database Oracle Enterprise, RAC), Oracle Servicebus (OSB)), som stilles til rådighed af ordregiver.

Operativsystemet er Linux, Red Hat Enterprise Linux fra RedHat og Oracle Linux fra Oracle.

b) Support og vedligeholdelse omfatter:

- Servicedesk for 2nd level support

- Ordregiver varetager selv internt 1st level support, og det vil derfor alene være superbrugere hos ordre-giver, der vil kontakte leverandørens servicedesk.

- Incident, problem og change management via kundens ITSM-system samt forebyggende teknisk vedlige-holdelse.

- Håndtering af cirka 4 (NTSE) og 25 (DCS) månedlige incidents/problems af varierende kompleksitet,

- Vedligeholdelsesforbrug på cirka 6.000 (NTSE) og 2.400 (DCS) timer årligt

c) Videreudvikling omfatter:

Ændring af og tilføjelse af funktionalitet i det udbudte system, herunder ændring af funktionalitet, der skyl-des ændringer i lovgivning. Udviklingsbehovet er på cirka 9.000 (NTSE) og 4.440 (DCS) timer om året og følger primært den agile metode. Kildekoden for NTSE og DCS er primært Java.

d) Transition ind omfatter:

- Transition af IT-systemet som beskrevet under pkt. a) Drift

- Etablering af driftsmiljøerne i leverandørens hostingcenter/-centre, herunder connectivity.

- Overtagelse, herunder test af eksisterende konfiguration og indhold af systemet samt migrering

- Levering af dokumentation.

- Etablering af et system med mange integrationer til eksterne systemer

- Implementering af eventuelle ændringer i løbet af transitionsperioden

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 320 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), i forhold til de udbudte hovedydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages ud fra, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der er sammenlignelige med de udbudte hovedydelser.

I vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vil ordregiver tildele ansøgerne point på en skala fra 1-7 for hver hovedydelse baseret på, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere hovedydelserne. På den baggrund tildeles ansøgeren en samlet karakter, der beregnes som gennemsnittet af point tildelt for hovedydelserne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver forventer at afholde 1 forhandlingsrunde på baggrund af det indledende tilbud. Forhandlinger forventes af foregå i uge 9 og uge 10, hvor hver tilbudsgiver tilbydes et møde af en arbejdsdags varighed. For yderligere oplysninger om forhandlingsforløbet henvises til udbudsbetingelserne. Ordregiver yder ikke deltagelsesvederlag.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

-Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

-Ansøgers samlede årsomsætning i de tre seneste disponible regnskabsår

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne om-sætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves en positiv egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 500 mio. i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen. Der vil blive taget hensyn til dokumentation for ydelser der er udført mere end tre år tidligere, fordi det er nødvendigt for at skabe tilstrækkelig konkurrence. Hver reference må ikke indeholde mere end 7.200 anslag (antal tegn med mellemrum). Hvis en reference inde-holder mere end 7.200 anslag, vil alene de første 7.200 anslag blive taget i betragtning.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om minimumskravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelser, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Det skal fremgå af referencen, hvilke af de omhandlede ydelser der er udført inden for 5-årsperioden, såfremt kontraktperioden starter tidligere. Det skal ligeledes fremgå, om ydelserne leveret inden for 5-årsperioden er Transition, Drift, support osv.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3)] og hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal angives mindst 1 referencer.

Hver af de i afsnit II.2.4 nævnte hovedydelser a) til d) skal fremgå af minimum 1 reference, således at der demonstreres erfaring med alle ydelsesområderne i minimum 1 reference inden for referenceperioden på 5 år.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensyn til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktkrav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014. Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen. Miljø- og klimahensyn er inddraget gennem ordregivers krav til driften. Disse krav er udarbejdet i overensstemmelse med DIGST's anbefalinger der er baseret på EU’s GPP-kriterier (Green Public Procurement). Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Ordregiver vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse efter investeringsscreeningsloven. Se udbudsbetingelserne.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/08/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/10/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Såfremt ansøgningen indeholder flere versioner af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 4. september 2023 kl. 12:00. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes. Ordregiver har pga. fortrolighedshensyn, jf. UBL § 132, stk. 2, jf. § 5, stk. 2, undladt at give fri, direkte og fuld elektronisk adgang via EU-supply til en begrænset del af udbudsmaterialet. Adgang gives via virtuelt datarum og fysisk datarum, jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 4.1 efter fremsendelse af fortrolighedsærklæring.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan ansøger og tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra ansøgere og tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid. Skønnet er baseret på et engangsbeløb for transition ind samt de løbende, estimerede vederlag for transition, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling. I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Ordregiver kan tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud, det kan derfor ikke påregne, at der gennemføres forhandling.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalender-dage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstem-melse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor be-kendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgi-vere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk ind-købssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordre-giveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/08/2023

Send til en kollega

0.048