23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 168-525751
Offentliggjort
01.09.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Anskaffelse af pansrede bjærgningsvogne og ingeniørkøretøjer


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Glavind
E-mail: fmi-sd-alj05@mil.dk
Telefon: +45 41710779
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af pansrede bjærgningsvogne og ingeniørkøretøjer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI har behov for at indgå en kontrakt til anskaffelse af pansrede bjærgningsvogne og pansrede ingeniørkøretøjer samt indgå en rammeaftale på service og vedligeholdelse af køretøjerne.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 480 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35410000 Pansrede militærkøretøjer
35420000 Dele til militærkøretøjer
50630000 Reparation og vedligeholdelse af militærkøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

FMI har behov for at indgå en kontrakt til at anskaffe pansrede bjærgningsvogne og pansrede ingeniørkøretøjer samt indgå en rammeaftale på service og vedligeholdelse af køretøjerne. Ved indgåelse af kontrakten, agter FMI at anskaffe ti pansrede bjærgningsvogne og syv pansrede ingeniørkøretøjer. Optioner på yderligere køretøjer er beskrevet i afsnit II.2.11).

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder optioner på yderligere anskaffelse af fem pansrede bjærgningsvogne og fire pansrede ingeniørkøretøjer i kontraktens løbetid, som er 15 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

FMI har behov for at indgå en kontrakt til at anskaffe ti pansrede bjærgningsvogne og syv pansrede ingeniørkøretøjer initialt, samt option på yderligere anskaffelse af fem pansrede bjærgningsvogne og fire pansrede ingeniørkøretøjer samt indgå en rammeaftale på service og vedligehold svarende til materiellets levetid med FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH.

-

FMI offentliggjorde 12.05.2023 en bekendtgørelse herom (2023/S 092-281647), hvor det var FMI's vurdering at kontrakten og rammeaftalen kan indgås – uden udbud – på baggrund af væsentlige sikkerhedsinteresser, jf. TEUF art. 346, litra b.

-

Denne nye bekendtgørelse præciserer varigheden af service og vedligeholdelsesrammeaftalen. Det er FMI’s vurdering, at rammeaftalen, der skal være gældende fra underskrift af aftalen, kan have en 30-årig varighed regnet fra levering af det sidste af køretøjerne ordret i initialanskaffelsen. Også henset til de i forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 29 anførte hensyn. Dette skyldes særligt, at materiellet har en forventet levetid på 30 år. Hertil kommer, at kun OEM kan levere support, reservedele og vedligeholdelse mv., herunder særligt Kategori 1 (OEM) reservedele, som følge af krav til opfyldelse af interoperabilitet, komponentfællesskab samt sikkerhedskrav, hvortil der kræves OEM’s tekniske viden og knowhow.

-

Rammeaftalen kan direkte tildeles som følge af TEUF art. 346, litra b, på grund af at service og vedligehold er direkte knyttet til køretøjerne, og har til formål at tilgodese de samme væsentlige sikkerhedsinteresser som nævnt i bekendtgørelse 2023/S 092-281647. Idet køretøjerne ikke kan tilsikres fuld funktionsdygtighed uden service og vedligehold, er det derfor også af absolut nødvendighed, at Forsvaret står uden denne kapacitet til rådighed i kortest mulig periode.

-

FMI vurderer derfor, at anskaffelsen kan gennemføres i medfør af TEUF art. 346, litra b og forsvars- og sikkerhedsdirektivets art. 29.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 092-281647

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/05/2009
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH
By: Flensburg
NUTS-kode: DE Deutschland
Land: Tyskland
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 480 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Mht. pkt. IV.1.3) er der dels behov for indgåelse af en kontrakt til anskaffelse af pansrede bjærgningsvogne og pansrede ingeniørkøretøjer inkl. initial logistik samt indgåelse af en rammeaftale på service og vedligeholdelse af køretøjerne, hvor leverandøren desuden påtager sig systemhusansvar for køretøjerne.

-

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten og rammeaftalen direkte og ikke datoen for kontraktens og rammeaftalens indgåelse. Kontrakten og rammeaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

-

Værdien (2.480.000.000 DKK) angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er den estimerede værdi af kontrakten for anskaffelse af køretøjerne inkl. optioner. Rammeaftalen på service og vedligeholdelse har en estimeret værdi på 2.100.000.000 DKK og den maksimale værdi af rammeaftalen er 6.300.000.000 DKK.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten og rammeaftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

-

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt/rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt/rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten/rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

-

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

-

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/08/2023

Send til en kollega

0.047