23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 171-536242
Offentliggjort
06.09.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Udbud af kontrakt om support, vedligehold og videreudvikling af kriminalforsorgens klientkernesystemer


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Mie Tjørnelund Thomsen
E-mail: MieTjornelund.Thomsen@krfo.dk
Telefon: +45 72554352
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=373707&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=373707&B=KRFO
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt om support, vedligehold og videreudvikling af kriminalforsorgens klientkernesystemer

Sagsnr.: 23-15-0074
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at udbyde support, vedligehold samt videreudvikling (Application Management ydelser) af en række udvalgte og relaterede IT-systemer i en samlet Systemportefølje. Systemporteføljen for klientkernesystemerne består af enkelte systemer til understøttelse af klientsagsbehandling inden for forretningsområdet, samt understøttelse af nødvendig informationsudveksling med øvrige myndigheder. Der vil i kontraktperioden kunne tilføjes eller fjernes funktionalitet i Systemerne i Systemporteføljen, ligesom eksisterende Systemer vil kunne fjernes fra Systemporteføljen, og der vil kunne tilføjes systemer til Systemporteføljen. Se også II.2.4.

Kontraktens værdi i den ordinære kontraktperiode på 5 år anslås at være på ca. 54 mio. inkl. afklarings- og transitionsfase. Kontraktens anslåede samlede værdi inkl. forlængelser fremgår af II.1.5.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 96 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48800000 Informationssystemer og servere
72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
72212900 Udvikling af forskelligt programmel og computersystemer
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72240000 Systemanalyse og programmering
72250000 System- og supporttjenester
72261000 Programmelsupport
72263000 Implementering af programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at udbyde support, vedligehold samt videreudvikling af en række udvalgte og relaterede IT-systemer i en samlet Systemportefølje. Heri ligger blandt andet, at Tilbudsgiver proaktivt skal rådgive Ordregiver herom.

Med det formål at skabe optimale betingelser for opfyldelsen af Kontrakten har Kontrakten og de dertilhørende Bilag særlig fokus på etablering af et tæt samarbejde mellem Tilbudsgiver og Ordregiver. Begge Parter skal aktivt, loyalt og ansvarsfuldt bidrage til opfyldelsen af Kontrakten. Samarbejdet mellem Parterne forudsættes at være baseret på indsigt og skal herunder være præget af kommunikation og en forståelse for, at opfyldelsen af Kontrakten er et fælles projekt, hvor både Tilbudsgivers kompetencer og Ordregivers viden om Systemet nyttiggøres.

Kriminalforsorgens primære myndighedsopgave er at forestå straffuldbyrdelse, og herunder at forberede de indsatte på et efterfølgende liv uden kriminalitet. Systemernes samlede formål er at sikre den fornødne registrering, og herunder dokumentere og opretholde det fornødne beslutningsgrundlag, til at varetage denne forretningskritiske opgave. Klientsystemet er herunder sags- og journalsystem for den samlede behandling af alle klienter, dvs. indsatte i fængsler og arresthuse m.v. med tilhørende og efterfølgende tilsyn, samt for personer som vurderes i forhold til eventuel frihedsberøvelse. Klientsystemets primære anvendelse er som støtteværktøj til udmøntningen af straf og tilsyn, og ikke primært traditionel sagsbehandling som i det øvrige danske forvaltningssystem. Sådan sagsbehandling er også en vigtig og integreret del af Klientsystemet, men denne er i vidt omfang underlagt det overordnede hensyn til udmøntningen af straf m.v. Kriminalforsorgen har forventninger til løbende og betydelig udvikling af Systemerne i den kommende periode, for at kunne imødekomme forretningens behov, vedtagende initiativer, politiske aftaler, lovgivning med mere. Ændringsbehovene til Systemerne er overordnet set drevet af de fire hovedkategorier Funktionel gæld, Forenklingsinitiativer, flerårsaftalen samt Anden udvikling, hvilket er nærmere beskrevet i bilag. 2.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 96 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver er berettiget til fire (4) gange at forlænge Kontrakten helt eller delvist med op til yderligere 12 måneder per gang udover datoen for Kontraktens automatiske bortfald.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de prækvalifikationsansøgere, som opfylder mindstekrav til egnethed, jf. III.1.2 og III.1.3 og som ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag mindst 3 og maksimalt 5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i mest relevante referencer, herunder i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser af Application Management. Såfremt mere end fem (5) ansøgere vurderes egnede, vil Ordregiver foretage en udvælgelse blandt de egnede ansøgere. Ordregiver vil foretage udvælgelsen på baggrund af de i ESPD’et angivne referencer. Ansøgeren må medsende referencer i et andet format end ESPD'et, såfremt ansøger finder dette hensigtsmæssigt. Ved udvælgelsen blandt egnede ansøgere, lægges der vægt på ansøgerens erfaring med levering af ydelser, som svarer til den udbudte opgave.

Det vil vægte positivt:

• at reference viser erfaring med ydelser for legacy-prægede systemer af tilsvarende kompleksitet, tilstand og kritikalitet,

• at referencen viser erfaring med levetidsforlængende aktiviteter/projekter herunder afhjælpning af teknisk gæld af funktionel og non-funktionel karakter på komplekse legacy-prægede systemer.

• at referencen viser erfaring med anvendelse af en low code tilgang sammen med kunden til vedligehold og udvikling af legacy-prægede systemer.

• at referencen viser erfaring med transition af Application Management leverancer.

• at referencen omhandler længerevarende levering af Application Management foretaget i en offentlig eller privat virksomhed af tilsvarende økonomisk omfang.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 2 har Ordregiver valgt ikke at udbyde særskilte delkontrakter grundet markedsmæssige og økonomiske hensyn.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD’et angive regnskabs- og nøgletal for at dokumentere opfyldelsen af ovenstående mindstekrav.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes henholdsvis egenkapitalen og soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital og soliditetsgrad i de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes henholdsvis egenkapitalen og soliditetsgraden som deltagerne i konsortiets samlede egenkapital og soliditetsgrad i de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B. Der henvises i øvrigt til ordregivers vejledning til ESPD.

Som dokumentation for mindstekrav vil ansøger ved verificeringen af ESPD’et blive bedt om at fremsende årsregnskaber eller tilsvarende relevant dokumentation, hvoraf informationerne skal fremgå. Såfremt ordregiver i medfør af udbudslovens § 151, stk. 5 selv kan fremskaffe årsregnskaber eller tilsvarende relevant dokumentation i en national database, vil ansøger ikke blive bedt om fremsende yderligere dokumentation for disse informationer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Ansøger skal have en gennemsnitlig, positiv egenkapital beregnet på baggrund af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

• Ansøger skal kunne dokumentere, at virksomheden har en gennemsnitlig soliditetsgrad større end 20 % beregnet på baggrund af de seneste tre afsluttede regnskabsår. Soliditeten pr. afsluttet regnskabsår udregnes efter følgende formel:

Egenkapital / Samlede aktiver * 100 = [soliditetsgrad] %

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencelisten må indeholde angivelse af maksimalt fem (5) referencer af sammenlignelig karakter med beskrivelse af opgaverne og de leverede services, kontraktsum og aftaleperiode i de seneste 3 år. Dette uanset om ansøger udgøres af en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på en anden virksomheds formåen eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Ordregiver forbeholder sig retten til at indhente kontaktoplysninger for den konkrete reference, såfremt ordregiver finder det nødvendigt at kontakte referencen. Såfremt der afgives mere end fem (5) referencer vil ordregiver alene inddrage de første fem (5) referencer. Referencer, der ligger herudover, vil der blive set bort fra. Hver reference må maksimalt fylde 3 normalsider med maksimalt 2.200 tegn (ekskl. mellemrum).

Ordregiver vil kun tillægge referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance, herunder hvordan de i mindstekravet til teknisk og faglig formåen nævnte ydelser, indgik i leverancen, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), start- og slutdato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Det er alene eESPD’et samt dertil tilladte bilag, som danner grundlag for vurderingen af referencen og ansøger bedes derfor være særligt opmærksom på at få inkluderet samtlige efterspurgte informationer i referencebeskrivelsen i eESPD’et. Det er tilladt at vedlægge referencelisten som bilag, så længe ovennævnte formkrav, herunder antal referencer samt antal sider, til referencelisten er overholdt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Det er et mindstekrav, at ansøger kan dokumentere tre (3) sammenlignelige referencer, som ansøger har udført i løbet af de seneste tre (3) år, beregnet fra ansøgningsfristen. Med sammenlignelig reference forstås en reference vedrørende levering af Application Management til kunder, der er sammenlignelige med Kunden, herunder f.eks. politi, kriminalforsorg, forsvar, eller andre højrisikobrancher.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder bestemmelser om arbejdsklausul og sikkerhedsgodkendelse. Parterne skal i øvrigt sikre overholdelse af nationale forpligtelser vedr. screening af særlige økonomiske aftaler efter investeringsscreeningsloven, jf. VI.3.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/10/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

-Ordregiver har pligt til at udelukke ansøgere eller tilbudsgivere etableret i lande opført på EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, jf. udbudslovens § 134 a.

-Ordregiver har pligt til at udelukke ansøgere og tilbudsgivere, som er omfattet af EU’s sanktioner mod Rusland, jf. EU Forordning nr. 833/2014, artikel 5k.

-Overholdelse af investeringsscreeningsloven. Ordregiver vurderer, at den kontrakt, der indgås mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver som følge af dette udbud, kan udgøre en særlig økonomisk aftale efter investeringsscreeningslovens § 7. Dette betyder, at hvis den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, er en udenlandsk investor efter investeringsscreeningslovens regler, vil der være krav om, at den udenlandske investor forudgående skal ansøge om tilladelse til indgåelse af kontrakten (den særlige økonomiske aftale) hos Erhvervsstyrelsen, jf. investeringsscreeningslovens § 7. Det vil således være en betingelse, at Erhvervsstyrelsens tilladelse til indgåelse af aftalen foreligger, før kontrakten endeligt kan indgås.

-Frivillig udelukkelsesgrund: Ordregiver udelukker ansøger eller tilbudsgiver jf. § 137, stk. 1, nr. 1 (tilsidesættelse af gældende miljø, social- eller arbejdsretlige forpligtelser).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2023

Send til en kollega

0.047