23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 171-536329
Offentliggjort
06.09.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Dinel A/S

60/10 kV transformere


Dinel A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Dinel A/S
CVR-nummer: 25706900
Postadresse: Knudsminde 10
By: Odder
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8300
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Nyrop
E-mail: tiny@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://dinel.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/servia/tenderinformationshow.aspx?Id=152013
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

60/10 kV transformere

Sagsnr.: 152013
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31170000 Transformatorer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på 60/10 kV transformere til brug ved distribution af el i Ordregivers forsyningsområde.Formålet med indgåelse af rammeaftalen er at sikre leverancer af 60/10 kV transformere til hhv. nyanlæg og renovering af Ordregivers elforsyningsanlæg.Opgaves udbydes som en rammeaftale med flere leverandører, som ved miniudbud i kontaktperioden opfordres til at afgive tilbud på konkrete ordre.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 180 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31170000 Transformatorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på 60/10 kV transformere til brug ved distribution af el i Ordregivers forsyningsområde.Formålet med indgåelse af rammeaftalen er at sikre leverancer af 60/10 kV transformere til hhv. nyanlæg og renovering af Ordregivers elforsyningsanlæg.Opgaves udbydes som en rammeaftale med flere leverandører, som ved miniudbud i kontaktperioden opfordres til at afgive tilbud på konkrete ordre.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 15%
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og service / Vægtning: 10%
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 5%
Pris - Vægtning: 70%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 360 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

3 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil, på et objektivt og ikke-diskriminerende grundlag, foretage en udvælgelse blandt de egnede ansøgninger.Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer ift. den udbudte opgave. I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge vægt på de angivne punkter jf. afsnit 3.2.2. henset til relevansen og sammenligneligheden af den udbudte opgave.Der lægges i særlig grad vægt på, at der er så stor en lighed med den udbudte opgave som muligt.Derudover lægger Ordregiver vægt på at referenceprojektet er færdiggjort. Dvs. referencer, som er “udført”, vægter højere end referencer, som er “påbegyndt”.Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele rammeaftalen på baggrund af det indledende forhandlingstilbud. Ordregiver forventer at gennemføre én forhandlingsrunde, men forbeholder sig ligeledes retten til at afholde flere forhandlingsrunder. Førnævnte vil til enhver tid ske ved forudgående underretning til samtlige tilbudsgivere.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1. Årsomsætning for de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår. 2. Egenkapital E i de seneste tre (3) regnskabsår. 3. Soliditetsgrad i de seneste tre (3) regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles krav om en gennemsnits-/minimumsomsætning på DKK 50 mio. p.a. Egenkapitalen skal have været positiv i de seneste tre (3) år og ikke mindre end DKK 50. mio. det seneste regnskabsår. Soliditetsgraden skal minimum være 15 procent i de seneste tre (3) regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge minimum 3 referencer, dog maksimalt 10. Ansøger bør oplyse følgende pr. reference:- Antal- Størrelse (MVA)- Spændingsniveau- Leveringstidspunkt- Geografisk leveringssted- ”Atmospheric corrosivity category”- Information om eventuel garantisag vedr. overfladebehandling- KundeVedlagt certifikat på miljøledelsessystem.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger enten har påbegyndt eller udført mindst tre (3) referencer inden for de seneste tre (3) år, der omfatter levering af transformere inden for spændingsniveauerne 50-110/10-30 kV til brug inden for EU.Det er krav, at virksomheden har og vedligeholder miljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 14001 eller tilsvarende.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/09/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/09/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på dansk, herunder forespurgte beskrivelser og manualer, betjeningsvejledninger, vedligeholdelsesbeskrivelser og lignende.Datablade, tekniske specifikationer (herunder udfyldelse af kravspecifikation) og lignende skal være udført på dansk eller engelsk.Aftalegrundlaget vil udelukkende være at finde på dansk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2023

Send til en kollega

0.031