23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 171-538505
Offentliggjort
06.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Andel Holding A/S

SAP IT-Konsulentydelser til Andel Holding A/S


Andel Holding A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Andel Holding A/S
CVR-nummer: 25784413
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4520
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Nielsen
E-mail: JEI@andel.dk
Telefon: +45 21541581
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.andel.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/241140
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=377601&B=ANDEL
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=377601&B=ANDEL
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

SAP IT-Konsulentydelser til Andel Holding A/S

Sagsnr.: ESIN-2023-342353
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Andel Holding A/S har behov for at kunne indgå aftaler med eksterne konsulenter inden for SAP IT-rådgivning og projektbistand. På den baggrund udbydes en rammeaftale. Det er Andel Holding A/S, som står anført som ordregiver på rammeaftalen, mens koncernforbundne selskaber kan anvende rammeaftalen, og vil efterfølgende have mulighed for at indgå separate Leverance- eller Projektkontrakter med leverandørerne på rammeaftalen. Disse koncernforbundne selskaber er oplistet i Bilag 4.

Udbuddet omfatter således alle de i udbudsbekendtgørelsen samt de i bilag 4 anførte selskaber under Andel. Cerius og Radius har en særlig ekskl. rettighed i henhold til aktiviteten i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 9. Den pågældende kontrakt har tilknytning til disse aktiviteter, hvorfor kontrakten sendes i udbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

2830 Virum

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet angår en rammeaftale til køb af konsulenter inden for områderne udvikling, drift og vedligeholdelse af SAP-teknologier. Dette indbefatter også opgaver angående arkitektur, test og implementering, således, at konsulenterne kan indgå i ordregiverens udviklingsteams og bistå med ressourcer og specialistkompetencer, herunder indgå i DevOps-team. Desuden angår udbuddet konsulenter til opgaver med driftsstøtte til og vedligeholdelse af IT-systemer, integrationer, services samt sikkerheds- og infrastrukturkomponenter. Dermed angår udbuddet IT-konsulenter i forskellige medarbejderkategorier med kompetencer inden for en række SAP teknologiområder.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70%
Pris - Vægtning: 30%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varighed i måneder: 12

Denne kontrakt kan forlænges: ja

Beskrivelse af forlængelser:

1 x 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse: 1 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal i ESPD'ets afsnit IV.B oplyse sin årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers årsomsætning for hvert af de seneste 3 regnskabsår er minimum DKK 80.000.000,00.

Dokumentation: Tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge tilbudsgivers seneste tre godkendte årsrapporter.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Fremgår af rammeaftalen.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal særskilt ESPD fremsendes for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Der kræves ingen specifik retlig form. Hvis den udbudte kontrakt tildeles til en sammenslutning af økonomiske aktører (eksempelvis et Konsortium) skal den enkelte økonomiske aktør i sammenslutningen hæfte solidarisk ,og udpege en fælles repræsentant i sammenslutningen som kontaktperson.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet, herunder kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/10/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

N/A

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Ordregiver åbner tilbuddene efter tilbudsfristens udløb.

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal tilmelde sig udbuddet og afgive tilbud via det elektroniske CTM -udbudssystem.

Spørgsmål/svar offentliggøres i CTM-systemet.

Hver tilbudsgiver kan kun indgive ét tilbud, inkl. udfyldt ESPD.

ESPD udarbejdes online i CTM-systemet i ESPD-funktionen under ”Mine besvarelser - ESPD”. Ordregiver kan IKKE læse en ESPD xml-fil, der er vedhæftet tilbuddet på anden måde end i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. En tilbudsgiver der vedhæfter en ESPD xml-fil, som ordregiver ikke kan læse, vil ikke være konditionsmæssig.

Kontraktværdien i såvel punkt II.1.5 og II.2.6 er den for kontrakten maksimale værdi. Den anslåede kontraktværdi vil blive baseret på de forventede 75.000 årlige konsulenttimer dokumenteret i Bilag A, pt.1.

Tilbudsgiver SKAL tilslutte sig Bilag F; EU forordning nr. 833/2014.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, samt § 11, stk. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 150-155, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan ansøger og tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. udbudslovens § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed.

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder fremgangsmåden anført i udbudslovens § 147.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 02/06/2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

- 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

- 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

- 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 25
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2023

Send til en kollega

0.047