23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 173-539401
Offentliggjort
08.09.2023
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

02.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Andersen Kovacs
E-mail: cko@ski.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ef980516-6947-41cb-ae16-ea384cc808fa/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ef980516-6947-41cb-ae16-ea384cc808fa/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ef980516-6947-41cb-ae16-ea384cc808fa/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

02.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger

II.1.2) Hoved-CPV-kode
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI udbyder hermed et dynamisk indkøbssystem for Kommunikationsprodukter og -løsninger (02.07 Kommunikationsprodukter og- løsninger).

Systemets genstand omfatter alle former for kommunikationsprodukter og -løsninger, både traditionelle kommunikationsløsninger installeret on-premise på kundens lokation og it-miljø samt cloudbaserede kommunikationsløsninger installeret i kundens it-miljø eller i leverandørens datacenter. Der henvises uddybende til bilag C, Systemets genstand. Det er frivilligt for de kunder, som fremgår af bilag B, Kundeliste at gøre brug af det dynamiske indkøbssystem.

Det fremgår af udbudsmaterialets bilag C, hvilke produkter og ydelser, der kan anskaffes i Systemet.

Det dynamiske indkøbssystem indeholder to kategorier (angivet som delaftaler under afsnit II.2).

En ansøger kan vælge at anmode om optagelse i en eller begge kategorier og optagelse sker separat for hver kategori.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 28 369 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Simpel løsning

Delkontraktnr.: Kategori 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32500000 Telekommunikationsleverancer
32550000 Telefonudstyr
32250000 Mobiltelefoner
32570000 Kommunikationsudstyr
32580000 Dataudstyr
48510000 Programpakke til kommunikationsformål
32420000 Netudstyr
48210000 Programpakke til netværk
32410000 Lokalnet
48700000 Værktøjsprogrampakke
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
42961000 Overvågnings- og styresystem
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

De to kategorier i det dynamiske indkøbssystem har overordnet sammenfaldende genstand, jf. bilag C, Systemets genstand. Dog vil typerne af indkøb på de to kategorier være forskellige, idet Kategori 1 anvendes, hvis kunden har behov for en simpel løsning. Ved simpel løsning forstås en løsning, hvor Kunden selv er i stand til at identificere og specificere sit behov, herunder behov for eventuel installering, konfiguration mv. Løsningen vil således kunne specificeres så detaljeret af Kunden, at der kan sammensættes og tilbydes en løsning bestående af konkrete produkter og afgrænsede, enkeltstående tjenesteydelser i form af eventuel installation og/eller montering.

Kategori 1 omfatter således f.eks. volumenkøb af større mængder produkter, tilføjelse til eller udskiftning af eksisterende udstyr/løsninger, eller løsninger, hvor kunden selv er i stand til at specificere de respektive produkter og kompetencer/ressourcer til at sætte løsningen op.

I Kategori 1 evalueres og tildeles en leveringskontrakt på baggrund af tildelingskriteriet ”Omkostninger”.

Kategorien omfatter simple løsninger indenfor alle former for kommunikationsprodukter og -løsninger, både traditionelle kommunikationsløsninger installeret on-premise på kundens lokation og it-miljø samt cloudbaserede kommunikationsløsninger installeret i kundens it-miljø eller i leverandørens datacenter. Kommunikationsprodukter og -løsninger defineres indenfor dette System som produkter og løsninger, der er præfabrikerede og kommercielt tilgængelige på markedet på tidspunktet for det enkelte Konkrete indkøb under systemet, og som i øvrigt falder indenfor afgrænsningerne, nærmere beskrevet neden for.

Kommunikationsprodukter og -løsninger er en meget bred indkøbskategori, der spænder over mangeartede produkttyper. Det er muligt at købe forskellige former for kommunikationsprodukter og -løsninger, der alle supplerer hinanden. Systemet har en høj grad af fleksibilitet og indeholder mange forskellige brugsscenarier, der gør det muligt at købe kommunikationsprodukter eller -løsninger.

Overordnet set indeholder Systemets kategorier følgende seks ydelsesområder og tværgående ydelser, som Kunden kan anskaffe på tværs af kategorierne:

• Netværksprodukter og -løsninger

• Overvågningsprodukter og -løsninger

• It-sikkerhedsprodukter og -løsninger

• Unified Communicationsprodukter og -løsninger

• Kontaktcenterløsning

• Internet of Things

Under hver af de seks ydelsesområder er der mulighed for at anskaffe tværgående ydelser, herunder Service og support, Licenser, Sikkerhed og Cloudbaserede ydelser i kategori 1.

Der henvises i øvrigt til Bilag C, Systemets genstand, for uddybning af de seks ydelsesområder, som Systemets genstand består af.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: TCO-evaluering / Vægtning: 100%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 347 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 300
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

SKI forbeholder sig retten til at forlænge systemets varighed via en bekendtgørelse herom jf. udbudslovens § 107.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anførte værdi i afsnit II.1.5) og under de enkelte kategorier er et udtryk for SKI 's vurdering, baseret på SKI’s markedskendskab, af den anslåede værdi af samtlige kontrakter, der forventes tildelt i det dynamiske indkøbssystems løbetid i kategorien, jf. nærmere herom i afsnit VI.3). Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kompleks løsning

Delkontraktnr.: Kategori 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32500000 Telekommunikationsleverancer
32550000 Telefonudstyr
32250000 Mobiltelefoner
32570000 Kommunikationsudstyr
32580000 Dataudstyr
48510000 Programpakke til kommunikationsformål
32420000 Netudstyr
48210000 Programpakke til netværk
32410000 Lokalnet
48700000 Værktøjsprogrampakke
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
42961000 Overvågnings- og styresystem
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

De to kategorier i det dynamiske indkøbssystem har overordnet sammenfaldende genstand, jf. bilag C, Systemets genstand. Dog vil typerne af indkøb på de to kategorier være forskellige, idet Kategori 2 anvendes, hvis kunden har behov for en kompleks løsning. Ved kompleks løsning forstås en løsning, hvor Kunden har behov for leverandørens input til at udarbejde den konkrete bedst egnede løsning til opfyldelse af Kundens behov, og hvor Kunden har behov for at kunne indkøbe kompetencer i form af rådgivning, teknisk konsulentbistand til at etablere løsningen, eller bistand i form af et beredskab i tilfælde af, at der opstår fejl i en netværksswitch eller lignende.

Indkøbet kan f.eks. være en anskaffelse af produkter til et nyt netværk, eller telefoniprodukter til en ny lokation. Kunden har til disse typer af indkøb et behov for leverandørens bistand til at identificere den bedst egnede løsningsmodel, samt et behov for efterfølgende løbende rådgivning og/eller øvrig bistand i forbindelse med en konkrete løsning.

Kategorien omfatter komplekse løsninger indenfor alle former for kommunikationsprodukter og -løsninger, både traditionelle kommunikationsløsninger installeret on-premise på kundens lokation og it-miljø samt cloudbaserede kommunikationsløsninger installeret i kundens it-miljø eller i leverandørens datacenter. Kommunikationsprodukter og -løsninger defineres indenfor dette System som produkter og løsninger, der er præfabrikerede og kommercielt tilgængelige på markedet på tidspunktet for det enkelte Konkrete indkøb under systemet, og som i øvrigt falder indenfor afgrænsningerne, nærmere beskrevet neden for.

Kommunikationsprodukter og -løsninger er en meget bred indkøbskategori, der spænder over mangeartede produkttyper. Det er muligt at købe forskellige former for kommunikationsprodukter og -løsninger, der alle supplerer hinanden. Systemet har en høj grad af fleksibilitet og indeholder mange forskellige brugsscenarier, der gør det muligt at købe kommunikationsprodukter eller -løsninger.

Overordnet set indeholder Systemets kategorier følgende seks ydelsesområder og tværgående ydelser, som Kunden kan anskaffe på tværs af kategorierne:

• Netværksprodukter og -løsninger

• Overvågningsprodukter og -løsninger

• It-sikkerhedsprodukter og -løsninger

• Unified Communicationsprodukter og -løsninger

• Kontaktcenterløsning

• Internet of Things

Under hver af de seks ydelsesområder er der mulighed for at anskaffe tværgående ydelser, herunder Service og support, Licenser, Sikkerhed, Cloudbaserede ydelser og Konsulentydelser (sidstnævnte dog kun i Kategori 2)

Der henvises i øvrigt til Bilag C, Systemets genstand, for uddybning af de seks ydelsesområder, som Systemets genstand består af.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 021 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 300
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

SKI forbeholder sig retten til at forlænge systemets varighed via en bekendtgørelse herom jf. udbudslovens § 107.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anførte værdi i afsnit II.1.5) og under de enkelte kategorier er et udtryk for SKI 's vurdering, baseret på SKI’s markedskendskab, af den anslåede værdi af samtlige kontrakter, der forventes tildelt i det dynamiske indkøbssystems løbetid i kategorien, jf. nærmere herom i afsnit VI.3). Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke mindstekrav til ansøgernes økonomiske og finansielle kapacitet i de to kategorier.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Kategori 1:

• Under ”Beskrivelse”: Angiv en kort beskrivelse af leverancen med angivelse af, hvilket/hvilke ydelsesområder, jf. afsnit II.2.4), der er indeholdt i leverancen. SKI opfordrer ansøger til at holde beskrivelsen kortfattet og præcis. Beskrivelsen skal alene vedrøre forhold inden for de sidste 3 år forud for ansøgningsfristen.

• Under ”Beløb”: Udfyld værdien af de opgaver, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen. (Det fakturerede beløb i DKK ekskl. moms inden for de sidste 3 år forud for ansøgningsfristen).

• Under "Startdato”: Angiv startdato for den udførte reference. Hvis denne dato ligger tidligere end 3 år forud for ansøgningsfristen, anføres det i referencebeskrivelsen, jf. ”Beskrivelse” ovenfor, hvilken startdato referencebeskrivelsen tager udgangspunkt i, jf. at denne alene må vedrøre udførte forhold inden for de sidste 3 år forud for ansøgningsfristen.

• Under ”Slutdato”: Angiv slutdato. Hvis kontrakten endnu ikke er afsluttet, angives datoen for ansøgningsfristen.

• Under ”Modtagere”: Angiv kundens navn.

Kategori 2:

• Under ”Beskrivelse”: Angiv en kort beskrivelse af leverancen med angivelse af, hvilket/hvilke ydelsesområder og konsulentydelser, jf. afsnit II.2.4), der er indeholdt i leverancen. SKI opfordrer ansøger til at holde beskrivelsen kortfattet og præcis. Beskrivelsen skal alene vedrøre forhold inden for de sidste 3 år forud for ansøgningsfristen.

• Under ”Beløb”: Udfyld værdien af de opgaver, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen. (Det fakturerede beløb i DKK ekskl. moms inden for de sidste 3 år forud for ansøgningsfristen).

• Under "Startdato”: Angiv startdato for den udførte reference. Hvis denne dato ligger tidligere end 3 år forud for ansøgningsfristen, anføres det i referencebeskrivelsen, hvilken startdato referencebeskrivelsen tager udgangspunkt i, jf. at denne alene må vedrøre udførte forhold inden for de sidste 3 år forud for ansøgningsfristen.

• Under ”Slutdato”: Angiv slutdato. Hvis kontrakten endnu ikke er afsluttet, angives datoen for ansøgningsfristen.

• Under ”Modtagere”: Angiv kundens navn.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Kategori 1:

Det er et minimumskrav, at Ansøger kan dokumentere 2 referencer på konkrete leverancer, der:

o Er udført indenfor de seneste 3 år, regnet fra ansøgningsfristen,

o vedrører tilsvarende opgaver, jf. nedenfor og

o har en værdi pr. reference på mindst DKK 2.000.000 ekskl. moms

Kategori 2:

Det er et minimumskrav, at Ansøger kan dokumentere 2 referencer på konkrete leverancer, der:

o Er udført indenfor de seneste 3 år, regnet fra ansøgningsfristen,

o vedrører tilsvarende opgaver inklusive konsulentydelser, jf. nedenfor og

o har en værdi pr. reference på mindst DKK 200.000 ekskl. moms

Ved tilsvarende opgaver forstås for begge kategorier opgaver vedrørende levering af produkter eller løsninger indenfor et eller flere af nedenstående ydelsesområder:

1) Netværksprodukter og -løsninger som defineret i Bilag C Systemets genstand.

2) Overvågningsprodukter og -løsninger som defineret i Bilag C Systemets genstand.

3) It-sikkerhedsprodukter og -løsninger, som defineret i Bilag C Systemets genstand.

4) Unified Communications produkter og -løsninger, som defineret i Bilag C, Systemets genstand.

5) Kontaktcenterløsninger, som defineret i Bilag C, Systemets genstand.

6) Internet of Things (IoT), som defineret i Bilag C, Systemets genstand.

Særligt vedrørende referencer på Kategori 2:

Som beskrevet ovenfor, er det endvidere et krav til de to referencer, der skal indgives ved ansøgning om optagelse i Kategori 2, at begge referencer – udover levering af produkter eller løsninger indenfor en eller flere af de i ovenstående skema oplistede ydelseskategorier - omfatter levering af konsulentydelser relateret til leveringen. De leverede konsulentydelser skal vedrøre rådgivning, implementering (ud over montering og installering) og/eller beredskab. Konsulentydelserne kan således f.eks. bestå af rådgivning indenfor systemets ydelseskategorier, teknisk konsulentbistand til at etablere løsninger indenfor systemets ydelseskategorier eller bistand i form af et beredskab i tilfælde af fejl, eller lignende, på en løsning indenfor systemets ydelseskategorier.

Én reference skal omfatte hele eller dele af en konkret leverance under én kontrakt. Én reference kan således ikke omfatte flere kontrakter, uanset om modtageren er den samme. Da én reference skal omfatte en konkret leverance, kan referencen ikke omfatte en rammeaftale. Én reference kan dog godt omfatte hele eller dele af en konkret leverance under én kontrakt, der er baseret på en rammeaftale.

Hvis det kun er en del af leverancen, der vedrører levering af produkter eller løsninger indenfor et eller flere af systemets ydelsesområder og eventuelle konsulentydelser, skal beskrivelsen og værdiangivelsen for referencen alene vedrøre den del, der relaterer sig hertil.

Kontrakten, som ansøger angiver som reference, kan være startet tidligere end 3 år før ansøgningsfristen og/eller løbe videre efter ansøgningsfristen, men der kan alene lægges vægt på den del af kontrakten, der er udført inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen. Ansøger skal derfor alene beskrive og angive værdien for den del, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen. Ansøger står ved sin erklæring i ESPD’et inde for, at der alene er beskrevet og angivet værdien for den del af kontrakten, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal der alene dokumenteres 2 referencer i alt. Tilsvarende gælder såfremt ansøger baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige kapacitet

De i ESPD angivne oplysninger om referencer udgør endelig dokumentation for teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 151 og 152. Ansøger skal derfor ikke fremlægge yderligere dokumentation for oplysningerne i referencerne. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at iværksætte en kontrol af rigtigheden af oplysningerne i de angivne referencer, herunder hos ansøger og/eller den aktør, som referencen vedrører.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ved køb på systemet vil der blive indgået en leveringskontrakt mellem kunden og leverandøren. Der er vedlagt et udkast til leveringskontrakt med udbudsmaterialet.

Materialet indeholder desuden en skabelon til trepartsaftale (særbilag A), der indgås mellem leverandøren, kunden og SKI, og som indeholder regulering af leverandørens forpligtelser overfor SKI, herunder om rapportering og opkrævning af betaling fra kunden til SKI.

Ansøgernes opmærksomhed henledes endvidere på, at der på systemet opstilles minimumskrav til CSR samt til indholdet af databehandleraftaler, ligesom materialet indeholder regulering vedrørende samhandel med Rusland.

Det offentliggjorte Orienteringsnotat indeholder gennemgang af principperne for opbygningen af Leveringskontrakten.

SKI forbeholder sig retten til, indenfor rammerne af det skitserede og udbudsloven, at tilpasse udkast og skabeloner i systemets løbetid.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
Det dynamiske indkøbssystem kan blive anvendt af yderligere indkøbere
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/10/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2.

2) Hvis ansøger støtter sig på støttende enheder, skal disse enheder aflevere støtteerklæring eller anden dokumentation, der dokumenterer, at ansøger faktisk råder over disse enheders formåen. Dokumentationen skal afleveres sammen med ansøgningen om optagelse i systemet i overensstemmelse med udbudslovens § 151, stk. 2.

Ad afsnit II.1.5) og II.2.14): Den skønsmæssige vurdering af det dynamiske indkøbssystems anslåede værdi, er angivet i afsnit II.1.5) for hele Systemet og afsnit II.2.6 for hver kategori.

Den skønnede værdi er baseret på:

- SKI’s markedskendskab

- At aftalen er frivillig for SKI’s kunder at anvende

- Indkøbsmetodens smidighed i relation til udvikling i takt med markedets udviklingstendenser.

- Muligheden for løbende optag af nye leverandører på Systemet

- At udbuddets genstand er bredere end 50.07 (2019) samt 50.07 (2023)

-En forventet markant øget omsætning på It-sikkerhedsprodukter grundet en mere egnet måde at indkøbe i forhold til de tidligere rammeaftaler

Der er tale om en 25-årig aftaleperiode, hvilket giver en vis usikkerhed om markedsudviklingen generelt, da Systemet vedrører et marked i hastig udvikling og dermed giver det også usikkerhed om Systemets samlede potentiale.

Skønnet indebærer derfor både en vurdering af den anslåede værdi af Systemet, og en vurdering af Systemets maksimale værdi. På den baggrund er Systemets maksimale værdi fastsat til DKK 37.447,4 mio. Denne værdi anses ikke for klart usandsynlig. Den maksimale værdi kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler.

Forskellen mellem Systemets anslåede værdi og maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om, hvad Systemets værdi ender med at blive. I den forbindelse er der blandt andet lagt vægt på følgende forhold:

- At flere kunder end forventet vælger systemet i stedet for egne udbud til større projekter,

- At flere kunder end forventet vil anvende Systemet, da deres indkøbsbehov bedst kan dækkes på dette,

- At samfundstendensen vedrørende øget digitalisering og fokus på sikkerhed i det offentlige fortsætter og bliver større end forventet,

- Eventuel øget anvendelse af Systemet ved ophør og eventuelle genudbud af SKI’s rammeaftale 50.07 igennem Systemets varighed

- At inflationen stiger mere end SKI's prognose, og

- At prissætningen på hele forsyningskæden påvirkes, herunder også råvare- og produktionspriser som følge af den aktuelle situation i Ukraine og Rusland

Skønnet af Systemets anslåede og maksimale værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn på udbudstidspunktet.

Ansøger gøres særligt opmærksom på, at ansøger i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås på Systemet, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Ad IV.2.2): Ansøgninger om optagelse i systemet som fremsendes efter systemets åbning, vil blive behandlet i løbet af 10 arbejdsdage, medmindre særlige forhold gør sig gældende jf. udbudslovens § 104, stk. 4 og 5, hvorefter fristen for behandling kan forlænges til 15 arbejdsdage.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. § 7, stk. 1 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen, jf. § 7, stk. 2, nr. 2 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Klageren skal angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/09/2023

Send til en kollega

0.032