23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 173-540151
Offentliggjort
08.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

AV-udstyr (2024)


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Taarnehøj
E-mail: st@ski.dk
Telefon: +45 51723155
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a8d7865c-3259-4b3b-a045-ad1909f08ccc/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a8d7865c-3259-4b3b-a045-ad1909f08ccc/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a8d7865c-3259-4b3b-a045-ad1909f08ccc/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

AV-udstyr (2024)

Sagsnr.: 50.70
II.1.2) Hoved-CPV-kode
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Herved udbydes Rammeaftale 50.70 - AV-udstyr.

Sortimentet udgøres af:

Projektorer, skærme, interaktive displays/touchskærme, lydudstyr, online videomøder, lærreder, dokumentkameraer, styringspaneler, trådløst præsentationsudstyr, switches, transmittere og splitter. Endvidere tilbehør til AV-udstyr, herunder, men ikke begrænset til beslag, standere, kabler, tilbehør, rådgivning, installation, mv. samt serviceydelser.

Rammeaftalen erstatter den nuværende aftale, 50.70 AV-udstyr (2022), som ikke forlænges. Nærværende aftale er således et genudbud af den eksisterende aftale med ændringer i et begrænset omfang. Ændringerne består primært i opdatering af sortimentet, så det er tidssvarende og markedskonformt, og i en opdatering af de aftalevilkår, der har vist sig hensigtsmæssige at justere, herunder særligt bodsvilkår, varigheden af leveringskontrakterne, som ændres til enkeltkøbskontrakter, samt justering af andre kontraktsanktioner end bod, såsom suspension af aftageforpligtelsen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 323 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30231300 Dataskærme
30231310 Fladskærme
30231320 Pegeskærme
30237240 Webkamera
32320000 Fjernsynsudstyr og av-udstyr
32321000 Fjernsynsprojektionsudstyr
32321100 Film- og videoudstyr
32321200 Av-udstyr
32321300 Av-materialer
32322000 Multimedia-udstyr
32323000 Videomonitorer
32323100 Videomonitorer, farve
32323300 Videoudstyr
32323400 Videoafspilningsudstyr
32340000 Mikrofoner og højttalere
32341000 Mikrofoner
32342000 Højttalere
32342200 Øretelefoner
32342300 Mikrofoner og højttalersæt</div>
32342410 Lydudstyr
32351000 Tilbehør til lyd- og videoudstyr
51300000 Installation af kommunikationsudstyr
51310000 Installation af radio- og fjernsynsapparatur, lydtekniske anlæg og videoanlæg
51312000 Installation af fjernsynsapparatur
51313000 Installation af lydtekniske anlæg
51314000 Installation af videoanlæg
51610000 Installation af computere og informationsbehandlingsanlæg
50300000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der er tale om et offentligt udbud af en aftale uden delaftaler med en enkelt leverandør. Det er beskrevet i bilag A og A.1, hvilke kunder der kan anvende rammeaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: TCO-evaluering / Vægtning: 100 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges med 2 gange 12 måneder. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale værdi af rammeaftalen er fastsat til DKK 550 mio. Se nærmere om baggrunden herfor i del VI, afsnit VI.3) Yderligere oplysninger.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Under "Samlet årsomsætning" anføres tilbudsgivers samlede årsomsætning for det seneste disponible regnskabsår.

Under "Finansielle nøgletal" anføres tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er en del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet "Deltager den økonomiske aktør i udbudsprocessen sammen med andre?", og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal - for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en samlet årsomsætning på minimum DKK 100 mio.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en soliditetsgrad på 20 % eller derover.

Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgivers regnskabsaflæggelse.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes tilbudsgiverens samlede årsomsætning som summen af årsomsætningen i sammenslutningen. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, beregnes samlet oms&aelig;tning på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (den samlede egenkapitals værdi/de samlede aktivers værdi) x 100. Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes den samlede soliditetsgrad som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgivers soliditetsgrad på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

• Soliditetsgrad:

o Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede soliditetsgrad, herunder egenkapital og aktiver, fremgår.

• Årsomsætning:

o Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af hvor den i ESPD’et oplyste samlede årsomsætning fremgår.

Eller

• Såfremt den samlede årsomsætning ikke fremgår af årsregnskabet, kan den samlede årsomsætning dokumenteres via en erklæring på tro og love om, at den i ESPD’et anførte samlede årsomsætning er korrekt, underskrevet af en tegningsberettiget hos tilbudsgiveren.

Er tilbudsgiver en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal dokumentationen på samme vis afgives for hver af de økonomiske aktører i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på en eller flere støttende virksomheder (f.eks. et moderselskab, et søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentationen ligeledes afgives for disse.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen krav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er ingen mindstekrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”), f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles tilbudsgiver. I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. Herudover indeholder rammeaftalen en arbejdsklausul.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 103-325854
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/10/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/10/2023
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogle af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2.

Ad II.1.5): Den skønsmæssige vurdering af rammeaftalens anslåede værdi er angivet i punkt II.1.5). For at fastsætte en forventet værdi for den kommende rammeaftale har SKI foretaget en analyse af de historiske indkøbsdata. Analysen er baseret på SKI’s indrapporterede data. SKI har desuden anvendt de fremadrettede forventninger til rammeaftalen, som de tilsluttede kunder har angivet i den tilslutningsaftale, de har underskrevet og indsendt i forbindelse med tilslutningen.

Hen over den samlede varighed på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen, er der således også en usikkerhed om, hvad den samlede værdi ender med at blive. I den forbindelse er der lagt vægt på følgende forhold:

- Forventninger og usikkerhed til generelt højere inflation de kommende år, hvilket kan afspejle sig i aftalens prisudvikling og prissætningen ved tilbudsafgivelse,

- Situation i Ukraine/Rusland, skaber fortsat stor usikkerhed på verdensplan, herunder inklusive men ikke begrænset til forsyningskæder, ændret tilgængelighed af og fluktuationer i forhold til prisdannelse på råvarer, energi og transport,

- Usikkerhed om udviklingen i kursen for dollar og euro og dermed prisudviklingen på aftalen,

- Omsætningsmæssigt efterslæb efter covid-19 pandemien og de afledte leveranceproblemer,

- Ny teknologi som potentielt kan påvirke markedet i opadgående retning.

- Politiske beslutninger og teknologiske tendenser, da de tidligere har påvirket undervisningssektorens anvendelse af AV-udstyr.

Skønnet indebærer derfor både en vurdering af den anslåede værdi af rammeaftalen og en vurdering af rammeaftalens maksimale værdi. På den baggrund er rammeaftalens maksimale værdi fastsat til DKK 550 mio. Den maksimale værdi fremgår i punkt II.2.14). Denne værdi anses ikke for klart usandsynlig. Den maksimale værdi kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler.

Forskellen mellem anslået værdi og maksimal værdi er begrundet i usikkerheden om, hvad rammeaftalens værdi ender med at blive.

Skønnet af anslået værdi og maksimal værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn af forbruget på rammeaftalen på udbudstidspunktet inkl. muligheder for forlængelse og evt. optioner.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Ad IV.2.4): Fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan dog accepteres. Rammeaftalen er omfattet af forbuddet i artikel 5k i EU-forordning 833/2014, og SKI kræver en erklæring fra den tilbudsgiver, som SKI har til hensigt at tildele rammeaftalen, jf. nærmere i udbudsbetingelsernes punkt 16.4.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/09/2023

Send til en kollega

0.047