23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 175-549175
Offentliggjort
12.09.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

50.40 Computere og it-tilbehør


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Skaarup Larsen
E-mail: usl@ski.dk
Telefon: +45 20666843
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5b99eabd-bc72-4573-95a4-ad4a8d83e614/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5b99eabd-bc72-4573-95a4-ad4a8d83e614/homepage
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5b99eabd-bc72-4573-95a4-ad4a8d83e614/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

50.40 Computere og it-tilbehør

II.1.2) Hoved-CPV-kode
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI planlægger at udbyde Rammeaftale 50.40 angående levering af Computere og it-tilbehør vedrører levering af computere og it-tilbehør samt diverse serviceydelser i tilknytning hertil. Rammeaftalen forventes at omfatte 2 delaftaler: en som vedrører levering af computere samt it-tilbehør til administrativt brug (Delaftale 1 - Administrative computere) og en delaftale vedrørende computere til skolebrug, basiscomputere til ikke-administrative medarbejdere samt tilhørende it-tilbehør (Delaftale 2 - Basis- og Skolecomputere). Der forventes en leverandør på hver delaftale. Nærmere oplysninger om delaftalerne vil fremgå af udbudsmaterialet, når rammeaftalen udbydes. Rammeaftalen vil være forpligtende for de af SKI's kunder, som inden udbuddet har tilsluttet sig. Rammeaftalen vil endvidere være forpligtende for staten, idet det er en centralt koordineret aftale. Nærmere oplysninger om kundegruppen og udstrækningen af forpligtelsen vil fremgå af udbudsmaterialet, når rammeaftalen udbydes

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Administrative computere

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30200000 Edb-maskiner og -artikler
30213000 Pc'er
30213100 Bærbare datamater
30213300 Stationære pc'er
30230000 Computerrelateret udstyr
30231000 Computerskærme og konsoller
30237100 Dele til computere
30237200 Tilbehør til datamater
30237270 Mapper til bærbare computere
30237410 Computermus
30237460 Tastaturer til datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72611000 Teknisk support i forbindelse med datamater
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 vedrører levering af computere samt it-tilbehør til administrativt brug.

Det er forventningen, at sortimentet i delaftale 1 er struktureret således, at tilbudsgiver på en stor del af varelinjerne skal tilbyde hver enkelt af de specificerede produkter ved to forskellige producentmærker, samt at tilbudsgiver skal tilbyde samme to producentmærker på tværs af en stor del af det udbudssatte sortiment.

Det betyder, at det er forventningen, at tilbudsgiver skal tilbyde en stor del af sortimentet under hensyntagen til kravet om gennemgående producentmærker, herunder bl.a. på de specificerede bærbare computere og stationære computere i sortimentet. I bilag C Leverandørens tilbud for delaftale 1 forventes der således oprettet to varelinjer for en stor del af de specificerede produkter, med en varelinje til hvert af de producentmærker, som tilbudsgiver vælger at afgive tilbud på baggrund af.

Sortimentet forventes opdelt i hovedproduktgrupper, der videre er opdelt i produktgrupper, underproduktgrupper, og produkter/ydelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af delaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen forventes således at have en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Basis- og skolecomputere

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30200000 Edb-maskiner og -artikler
30213000 Pc'er
30213100 Bærbare datamater
30213300 Stationære pc'er
30230000 Computerrelateret udstyr
30231000 Computerskærme og konsoller
30237100 Dele til computere
30237200 Tilbehør til datamater
30237270 Mapper til bærbare computere
30237410 Computermus
30237460 Tastaturer til datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72611000 Teknisk support i forbindelse med datamater
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 vedrører levering af computere til skolebrug, basiscomputere til ikke-administrative medarbejdere samt tilhørende it-tilbehør.

Sortimentet i delaftale 2 forventes struktureret således, at tilbudsgiver skal tilbyde hver enkelt af de specificerede produkter i sortimentet i tre forskellige producentmærker.

På delaftale 2 forventes det ikke, at der skal tilbydes de samme tre producentmærker på tværs af delaftalen. I bilag C Leverandørens tilbud for delaftale 2 er det således forventningen, at en stor del af sortimentet vil skulle tilbydes på tre varelinjer pr. kravspecificeret produkt.

Sortimentet forventes opdelt i hovedproduktgrupper, der videre er opdelt i produktgrupper, underproduktgrupper, og produkter/ydelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af delaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen forventes således at have en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
06/10/2023

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er forventningen, at tilbudsgiver - for at blive erklæret egnet - skal opfylde følgende 2 krav vedrørende økonomisk og finansiel

formåen:

- i seneste disponible regnskabsår havde en samlet omsætning på minimum DKK 100 mio.

- i seneste disponible regnskabsår havde en soliditetsgrad på minimum 15 %.

Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Nærværende forhåndsmeddelelse har til formål dels at kunne forkorte fristen for modtagelse af bud, hvis dette måtte vurderes nødvendigt, og dels at orientere om teknisk dialog.

Formålet med den tekniske dialog er at give potentielle tilbudsgivere og andre relevante markedsaktører lejlighed til at komme med input til det foreløbige udkast til udbudsmaterialet.

Dialogen finder sted i perioden fra den 07.09.2023 og løber frem til den 20.07.2023 kl. 23:59 via Ethics.dk, hvor relevante dele af det foreløbige udbudsmateriale også vil være tilgængeligt. Her vil det også være beskrevet, hvordan SKI ønsker at modtage potentielle tilbudsgiveres og markedsaktørers spørgsmål og kommentarer til materialet.

SKI skal opfordre potentielle tilbudsgivere og markedsaktører til at kommentere på de tilgængelige dele af materialet, idet leverandørerne på dette tidspunkt har mulighed for at påvirke udbuddets indhold. For yderligere oplysninger kan der henvises til www.ski.dk, hvor der løbende vil blive orienteret om vigtige forhold og datoer vedrørende udbuddet, herunder den tekniske dialog.

SKI er ikke forpligtet til at imødekomme de indkomne kommentarer m.v. til udbudsmaterialet. SKI vil dog vurdere hensigtsmæssigheden af alle indkomne kommentarer og ændringsforslag, herunder de juridiske og kommercielle konsekvenser ved at indarbejde dem i udbudsmaterialet. SKI vil alene besvare indkomne kommentarer, ændringsforslag, spørgsmål m.v. til udbudsmaterialet i begrænset omfang.

Høringsfasen har alene til formål at give SKI input til udkastet til udbudsmaterialet m.v. for at sikre, at den kommende kontrakt bliver udformet på en kommercielt fornuftig måde, som afspejler kundernes behov og markedet i øvrigt. SKI forbeholder sig dog adgang til at henvende sig til potentielle tilbudsgivere for nærmere uddybning af deres kommentarer og ændringsforslag.

Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at de ved kommentering af udkastet til udbudsmaterialet accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i det endelige udbudsmateriale eller på anden vis kan offentliggøre det i anonymiseret form. SKI skal derfor opfordre til ikke at sende fortrolige oplysninger. Alle oplysninger og materialer både i denne meddelelse og i Ethics, hvor den tekniske dialog afvikles, er udtryk for SKI's foreløbige udkast. SKI forbeholder sig således ret til at foretage ændringer i alle oplysninger og materialer i det endelige udbudsmateriale bl.a. på baggrund af den tekniske dialog. Det er ikke en forudsætning for efterfølgende at kunne deltage i udbuddet, at man deltager i den tekniske dialog.

Interesserede leverandører kan finde yderligere information om den tekniske dialog her: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5b99eabd-bc72-4573-95a4-ad4a8d83e614/homepage

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/09/2023

Send til en kollega

0.047