23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 176-553367
Offentliggjort
13.09.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Forhåndsmeddelelse om markedsdialog vedrørende FMI’s kommende udbud af ydelser relateret til HJV.DK


Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Amanda Kromann Christiansen
E-mail: amch@poulschmith.dk
Telefon: +45 27628555
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fmi.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=378958&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forhåndsmeddelelse om markedsdialog vedrørende FMI’s kommende udbud af ydelser relateret til HJV.DK

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er i gang med at afdække sit konkrete forretningsbehov i relation til FMI’s forventede kommende udbud af ydelser relateret til HJV.DK. HJV.DK er et planlægnings- og administrationsværktøj for Hjemmeværnets frivillige medlemmer samt myndigheder, enheder og underafdelinger. HJV.DK er desuden en internetportal, der fungerer som website for Hjemmeværnskommandoen samt for hver af Hjemmeværnets myndigheder, enheder og underafdelinger. HJV.DK forventes anvendt af ca. 45.000 frivillige medlemmer samt Hjemmeværnets underafdelinger, enheder og myndigheder. Udbuddet forventes på nuværende tidspunkt at angå drift, support, vedligeholdelse, videreudvikling og migrering af det eksisterende HJV.DK. Formålet med markedsdialogen er bl.a. at opnå indblik i markedet i forhold til, hvordan og efter hvilke forskellige modeller, leverandørerne i markedet kan levere de relevante ydelser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72100000 Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Ballerup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

FMI er i gang med at afdække FMI’s behov i forhold til FMI’s forventede udbud vedrørende ydelser relateret til HJV.DK. Udbuddet forventes på nuværende tidspunkt at angå drift, support, vedligeholdelse, videreudvikling og migrering af det eksisterende HJV.DK.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes for god ordens skyld, at de omkostninger leverandøren måtte have ved at deltage i markedsdialogen, ikke godtgøres af FMI. Som afslutning på markedsdialogen udarbejder FMI et afsluttende notat, hvor opsamling på processen samt eventuelle supplerende informationer mv. vil fremgå. Relevante oplysninger vil blive gjort tilgængelig i forbindelse med det kommende udbud.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/02/2024

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Som anført i pkt. II.1.4) ønsker FMI at gennemføre en markedsdialog med leverandører, som har erfaring med at levere drift, support, vedligeholdelse, videreudvikling og migrering i relation til et internetbaseret it-system, herunder f.eks. i et IaaS, PaaS og/eller SaaS-setup samt – af hensyn til kundens eksisterende it-miljø – særligt om leverandørens erfaring med ydelserne i relation til Microsofts platform/software, herunder i relation til SharePoint, Exchange, Skype for Business, Teams, ASP.NET udvikling, mobil APP udvikling, Microsoft 365 mv. FMI ønsker i den forbindelse dialog med leverandørerne om tre forskellige scenarier/ydelsesmodeller, som FMI har beskrevet nærmere i et baggrundsmateriale, der vil blive fremsendt via det elektroniske udbudssystem til alle leverandører, der har anmodet om deltagelse i markedsdialogen. Leverandører i markedet, der har interesse i at deltage i dialogen, kan fremsende anmodning om deltagelse via det elektroniske udbudssystem. Fristen for fremsendelse af anmodning om at deltage i markedsdialogen udløber ved udgangen af 18/9 2023. Af anmodningen skal fremgå navn og CVR-nr. (eller lignende identifikation, hvis leverandøren ikke er hjemmehørende i Danmark) for den ansøgende leverandør samt en kort beskrivelse (max 10-15 linjer) af leverandørens erfaring med levering af ovenstående ydelser. Af hensyn til FMI´s ressourceforbrug ved gennemførelse af markedsdialogen, vil der maksimalt blive inviteret 4 leverandører. Såfremt flere end 4 anmoder om deltagelse i dialogen, vil FMI invitere de leverandører, som har godtgjort den mest solide erfaring med levering af ovenstående ydelser. Såfremt flere end 4 leverandører har godtgjort solid erfaring med levering af de ovenstående ydelser, vil FMI invitere de 4 leverandører, der – baseret på deres anmodning – vurderes at udgøre et repræsentativt udsnit af markedet for de efterspurgte ydelser. FMI forbeholder sig retten til at anmode leverandørerne om at fremsende yderligere relevante informationer til brug for udvælgelsen. De 4 udvalgte leverandører vil forventeligt modtage svar på deres anmodning om deltagelse i markedsdialogen den 25/9 2023. Markedsdialogen vil bestå af et bilateralt møde mellem den pågældende leverandør og FMI. Møderne vil blive gennemført på dansk. Manglende invitation til markedsdialogen har ingen betydning for den efterfølgende mulighed for at blive prækvalificeret til at byde på den kommende opgave. Prækvalifikationen gennemføres således helt uafhængigt af ovenstående forløb og på baggrund af andre udvælgelseskriterier, idet formålet med markedsdialogen alene er at opnå en øget viden om og indsigt fra markedet på dette område. Dialogmøderne forventes afholdt i uge 40, d. 2/10 og 4/10 2023, formiddag eller eftermiddag. Møderne afholdes fysisk i København. Det præcise mødetidspunkt og adresse vil fremgå af FMI’s svar på deltagelse i markedsdialogen til de 4 udvalgte leverandører. Der må maksimalt deltage 5 personer fra hver af de udvalgte leverandører. Leverandørerne opfordres til at deltage med repræsentanter, der har konkret erfaring med de af meddelelsen omfattende ydelser. Dialogmøderne vil have en varighed på maksimalt 2,5 time, hvor FMI særligt ønsker at opnå indsigt leverandørens stillingtagen til FMI’s baggrundsmateriale, herunder de tre forskellige scenarier for anskaffelsen. FMI forbeholder sig ret til under et efterfølgende udbud at anvende enhver information, som leverandørerne måtte afgive i en anmodning om at deltage eller under markedsdialogen, medmindre leverandøren forudgående har tilkendegivet, at informationen afgives i fortrolighed, udgør en forretningshemmelighed/er omfattet af eksklusive enerettigheder.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2023

Send til en kollega

0.047