23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 178-556850
Offentliggjort
15.09.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Fonden Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen

Levering af IT-Drift


Fonden Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fonden Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen
CVR-nummer: 12125828
Postadresse: Bernstorffsvej 20
By: Hellerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2900
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Dall-Arnesen
E-mail: thomas@salamon.dk
Telefon: +45 29916829
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sanktlukas.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=379081&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=379081&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Erhvervsdrivende fond der bl.a. driver hospice og plejehjem delvist finansieret af offentlige midler
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af IT-Drift

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en kontrakt om serverdrift, levering, installation og konfiguration af LAN samt netværksdrift, helpdesk, leasing af PC’er og IT-brugersupport hos Sankt Lukas Stiftelsen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
51600000 Installation af edb- og kontorudstyr
72315000 Datanetstyring og støttevirksomhed
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Gentofte

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter en kontrakt om serverdrift, levering, installation og konfiguration af LAN samt netværksdrift, helpdesk, leasing af PC’er og IT-brugersupport hos Sankt Lukas Stiftelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten er tidsubegrænset. Ordregiver kan opsige Kontrakten tidligst med virkning fra 1. januar 2026. Leverandøren kan tidligst opsige Kontrakten med virkning fra 1. januar 2027, hvorfor varigheden er angivet til 36 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I forbindelse med udbuddet, vil der maksimalt blive prækvalificeret og opfordret 3 ansøgere til at afgive tilbud. Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til økonomisk egnethed, jf. del III, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaven.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt.II.2.4).

I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge vægt på referencer i nedenstående prioriterede rækkefølge, hvorfor referencer vedrørende punkt i) tillægges størst vægt, mens referencer vedrørende iii) tillægges mindst vægt i den videregående selektion.

i) erfaring med drift af det udbudte som en samlet løsning

ii) erfaring med både teknisk og organisatorisk implementering af det udbudte.

iii) erfaring med levering af udstyr af det udbudte

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

SIEM som en Service.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den oplyste anslået værdi under pkt. II.2.6. er under forudsætning af en kontraktlængde på 4 år

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive følgende nøgletal for det seneste afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

Specifik årsomsætning:

Angives for det seneste afsluttede regnskabsår i ESPD DEL IV: Udvælgelseskriterier, B:

Specifik årsomsætning.

Egenkapital:

Angives for det seneste afsluttede regnskabsår i ESPD DEL IV: Udvælgelseskriterier, B:

Øvrige økonomiske og finansielle krav.

Er ansøger en del af et konsortium skal de krævede oplysninger afgives for deltager i konsortiet. Det vil dog i forbindelse med vurderingen være det samlede konsortiets oplysninger, der vurderes.

Baserer ansøger sig på andres økonomisk og finansielle formåen, skal der udfyldes en støtteerklæring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For det seneste afsluttede regnskabsår skal gælde:

- Årsomsætning på minimum 19 000 000 DKK ekskl. moms

- Egenkapital på minimum 5 000 000 DKK ekskl. moms.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), Del IV, afsnit C, Teknisk og faglig formåen, under punktet ”Tjenesteydelser":

Ansøger skal anføre de betydeligste leverancer som den udbudte type i de seneste 3 år, regnet fra udgivelsesdatoen for denne udbudsbekendtgørelse, som beskrevet i som i pkt. II.2.4).

Ansøger bedes så vidt muligt under beløb anføre den samlede kontraktværdi, under dato anføre den dato hvor løsningen blev i drift sat og under modtager anføre kunden.

Under beskrivelse bedes anført motiverede referencer, hvilket indebærer, at ansøger for hver enkelt reference beskriver, hvorfor den pågældende reference er relevant for den udbudte opgave.

Konkret efterspørges referencer, der påviser:

i) erfaring med drift af det udbudte som en samlet løsning

ii) erfaring med både teknisk og organisatorisk implementering af det udbudte.

iii) erfaring med levering af udstyr af det udbudte

Det vil blive tillagt vægt at referencerne indeholder beskrivelse af ovenstående punkter.

Der kan maksimalt angives 3 referencer. Referencer derudover vil ikke blive taget i betragtning. Begrænsningen på maksimalt 3 referencer gælder også for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer lægges der i vurderingen alene vægt på de 3 første angivne referencer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (eksempelvis underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber) skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse.

Der efterspørges referencer for de seneste 3 år. Er ansøger en del af et konsortium skal de krævede oplysninger afgives for deltagere i konsortiet. Det vil dog i forbindelse med prækvalifikationen være det samlede konsortiets oplysninger, der vurderes.

Baserer ansøger sig på andres tekniske og faglige formåen skal der udfyldes en støtteerklæring.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/10/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/10/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde ESPD, som er uploaded sammen med udbudsmaterialet.

— Udfyld ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A,

II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B, IV.C og V.

Ansøger skal i ESPD'en oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II, afsnit A).

Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure med navn, stilling, postadresse, telefon, email samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II, afsnit B).

Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § §135, stk. 1 — 3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ordregiver accepterer ikke ansøgninger fra ansøgere, som har gæld til det offentlige på 100 000 DKK eller derover, medmindre, der er indgået en afviklingsordning vedrørende gælden.

Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 — 6 (ESPD del III, afsnit C).

Den angivne dokumentation danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at deltage i udbuddet.

Konsortium:

Bemærk, at hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD.

Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Desuden skal de enkelte deltagere i konsortiets ydelser/roller angives. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II, afsnit A).

Hvis ansøger deltager som et konsortium skal konsortiedeltagerne hæfte solidarisk og direkte i forhold til Ordregiver.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (finansielle og økonomiske og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet) skal der vedlægges en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C).

Ansøgning skal afgives på dansk.

Tilbud inklusive bilag skal affattes på dansk, ligesom eventuelle forhandlingsrunder skal foregå på dansk.

Teknisk dokumentation, der ikke foreligger på dansk, kan dog være på engelsk.

Såfremt Ordregiver anmoder om det, skal Tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale på engelsk til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for Tilbudsgivers regning.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/09/2023

Send til en kollega

0.078