23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 179-560600
Offentliggjort
18.09.2023
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Syddanmark

Udbud af kontrakt om vedligeholdelse, support og videreudvikling af RHS (Regionernes Høringsportal System)


Region Syddanmark

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Christian Ries
E-mail: Hans.Christian.Ries@rsyd.dk
Telefon: +45 29201561
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jan Sjørup Nielsen
E-mail: jan.sjoerup.nielsen@regionh.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alléen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Nils Morten Sevelsted Berthelsen
E-mail: nimb@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://regionsjaelland.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: John Ryan Pedersen
E-mail: John.Ryan@RU.RM.DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://RU.RM.DK
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Eskild Nilas Laursen
E-mail: eskild.laursen@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://rn.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
CVR-nummer: 18848082
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Sener Can
E-mail: seca@vd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.vejdirektoratet.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt om vedligeholdelse, support og videreudvikling af RHS (Regionernes Høringsportal System)

Sagsnr.: 22/15112
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på vedligeholdelse, support og videreudvikling af regionernes høringsportal system (RHS).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48329000 Billedbehandlings- og arkiveringssystem
48610000 Databasesystemer
48614000 Dataregistreringssystem
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
72240000 Systemanalyse og programmering
72253200 Systemsupport
72262000 Programmeludvikling
72263000 Implementering af programmel
72265000 Konfigurering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

RHS (Regionernes Høringssystem) er udviklet og idriftsat som et færdigt webbaseret system til brug for publicering og høring af parternes planer og tilladelser mm. Ordregiver ønsker ved nærværende udbud at indgå aftale med en ekstern IT-leverandør om vedligehold, support og videreudvikling af RHS.

Ydelsen består overordnet set af følgende tre dele:

(a) Vedligeholdelsesdelen

Vedligeholdelsesdelen omfatter drift og opdatering af diverse fælles miljøer vedrørende Systemet, vedligehold af Backlog med Ændringer og Fejl (Issue Tracking System) samt egen projektledelse, administration, mv.

(b) Supportdelen

Supportdelen omfatter løbende support til regionernes projektgruppe. Supportydelserne falder i to kategorier:

Generel support – dvs. support på de elementer af Systemet, der er fælles for alle regionerne og finansieres af RHS Samarbejdet.

Lokal Support – dvs. support på regionale installationer af Systemet. Lokal Support er omfattet af Kontrakten, men finansieres af de enkelte regioner.

(c) Videreudvikling

Videreudvikling af Systemet skal ske løbende i takt med, at tilpasninger, fejlrettelser og nye funktioner efterspørges af regionerne, der sker udvikling af browserne, m.m., hvis projektgruppen stiller krav herom, eller hvis regionerne i øvrigt ønsker at opgradere Systemet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejdsorganisation / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leverancesikkerhed / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 040-116655
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af kontrakt om vedligeholdelse, support og videreudvikling af RHS (Regionernes Høringsportal System)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
08/09/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Commentor A/S
CVR-nummer: 31873932
Postadresse: Visionsvej 51, 3.
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 769 050.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Det angivne beløb i del V.2.4 er den evalueringstekniske pris.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2023

Send til en kollega

0.031