23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 181-566287
Offentliggjort
20.09.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Uafhængig forsknings-, analysemateriale og rådgivningsydelser i forbindelse hermed


Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Osvald Helmuths Vej 4
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Claus Toftlund
E-mail: claus.toftlund@ufst.dk
Telefon: +45 72389137
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ufst.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Uafhængig forsknings-, analysemateriale og rådgivningsydelser i forbindelse hermed

Sagsnr.: 23-1331338
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen påtænker at indgå i en forhandling med Gartner Danmark ApS vedrørende køb af ydelser til IT-markedsovervågning. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har behov for adgang til en global organisation, der har specifik indsigt og kan levere konkret forskning, analyser og IT-strategisk rådgivning i forbindelse hermed inden for alle områder i Udviklings- og Forenklingsstyrelsens organisation. Leverandørens ydelser indenfor området skal være målrettet alle niveauer i Udviklings- og Forenklingsstyrelsens organisation. og leverandøren skal desuden have en udbredt ekspertise inden for benchmarkinganalyser- og værktøjer og have en bred artikeldatabase tilknyttet hertil.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 43 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72300000 Datatjenester
72320000 Databasevirksomhed
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har behov for en bred vifte af ydelser inden for it-markedsovervågning fra én leverandør, som kan understøtte Udviklings- og Forenklingsstyrelsens organisation ved at tilbyde ubegrænset adgang til IT-strategisk rådgivning, -forskning og -analyse fra en leverandøruafhængig samarbejdspartner. Kontrakten skal omfatte medlemsbaserede tjenester, herunder en artikeldatabase med uafhængige og objektive analyser af teknologi, modeller, metoder og best-practice inden for it-strategi, patenteret forskningsproces, lokale sprogrådgivere og kundekontakter, global og lokal tilstedeværelse samt et udvalg af danske og udenlandske konferencer. Leverandøren skal facilitere forskellige begivenheder, herunder konferencer og webinarer i Danmark såvel som globalt. Ydelserne skal tilbydes til en fast årlig pris for et større antal navngivne personer i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Prisen skal inkludere adgang til personlig rådgivning fra eksperter og analytikere i nær tilknytning til det materiale der stilles til rådighed via de medlemsbaserede tjenester, benchmarkingværktøj, artikeldatabase, konferencer, webinarer mv.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har i kontraktens løbetid mulighed for at tilkøbe medlemskaber.

Kontrakten har en varighed på 2 år med mulighed for forlængelse på 1 år op til 2 gange.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen gør opmærksom på, at kontraktværdien, som fremgår af afsnit II.1.7), er et estimat for kontraktværdien, såfremt begge forlængelsesoptioner udnyttes, og ikke et udtryk for endelig kontraktværdi.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen ønsker at indgå en kontrakt om levering af ydelser til it-markedsovervågning. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har i den forbindelse undersøgt markedet. På baggrund af de undersøgelser, vurderes det, at der ingen andre tjenesteudbydere er, der giver den samme kombination af adgang til uafhængig forskning, analysemateriale og rådgivningsydelser i forbindelse hermed end hvad Gartner tilbyder med omfattende kendskab til både internationale og nationale markeder. Da der kun er én tjenesteyder på markedet, anses det ikke for hensigtsmæssigt at afholde en fuldstændig konkurrence på markedet, når der i realiteten kun vil være én tilbudsgiver til stede. På den baggrund vurderer Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, at det kun er Gartner Danmark ApS, som kan levere ydelserne. Dette medfører, at kontrakten kun kan tildeles Gartner Danmark ApS, da de er eneleverandør, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 23-1331338
Betegnelse:

Uafhængig forsknings-, analysemateriale og rådgivningsydelser i forbindelse hermed

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
14/09/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Gartner Danmark ApS
CVR-nummer: 12516835
Postadresse: Philip Heymans alle 7
By: Hellerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2900
Land: Danmark
E-mail: gartner.danmark@gartner.com
Telefon: +45 45586400
Internetadresse: https://www.gartner.com/en
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 43 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 3529100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2023

Send til en kollega

0.032