23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 185-579880
Offentliggjort
26.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Mariagerfjord kommune

EU-udbud på indkøb og levering af Chromebooks til Mariagerfjord Kommune


Mariagerfjord kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Mariagerfjord kommune
CVR-nummer: 29189455
Postadresse: Nordre Kajgade 1
By: Hobro
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9500
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Bro Glerup
E-mail: susgl@mariagerfjord.dk
Telefon: +45 97113000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.mariagerfjord.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/mariagerfjord-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=153701
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud på indkøb og levering af Chromebooks til Mariagerfjord Kommune

Sagsnr.: 153701
II.1.2) Hoved-CPV-kode
30213000 Pc'er
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering Chromebooks til uddannelsesbrug i Mariagerfjord Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30213200 Tabletcomputere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb og levering Chromebooks til uddannelsesbrug i Mariagerfjord Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den forventede omsætning er ikke bindende for ordregiver. Den samlede maksimale værdi er beregnet ud fra ordregivers anslåede værdi + 50 %. Dvs. den maksimale omsætning på aftalen er 9 mio. kr. I beregningen af den maksimale værdi er der særligt taget højde for usikkerhed om behov efter investeringsstop pga. manglende udtalelse fra Datatilsynet.<br>Såfremt Datatilsynets udtalelse om Google Workspace For Education bevirker, at der træffes beslutning om at der ikke må anvendes Chormebooks hos ordregiver kan denne bringe kontrakten til ophør med øjebliklig virkning.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Soliditetsgrad i sidste disponible regnskab

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditetsgrad på min. 15% i sidste disponible regnskab

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver kan fremvise mindst to (2) referencer på udførelse af en sammenlignelig opgave udført indenfor de seneste tre (3) år regnet fra tilbudsfristen. Ved sammenlignelig opgave forstår Ordregiver følgende: Levering af en samlet ordre på minimum 500 Chromebooks eller bærbare PC’er til en ordregiver i Danmark. Referenceliste bør indeholde referencen, kontaktperson med navn og telefonnummer, periode for udførelse af opgaven og antal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver kan fremvise mindst to (2) referencer på udførelse af en sammenlignelig opgave udført indenfor de seneste tre (3) år regnet fra tilbudsfristen. Ved sammenlignelig opgave forstår Ordregiver følgende: Levering af en samlet ordre på minimum 500 Chromebooks eller bærbare PC’er til en ordregiver i Danmark. Referenceliste bør indeholde referencen, kontaktperson med navn og telefonnummer, periode for udførelse af opgaven og antal.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal forud for underskrift af rammeaftale underskrive Tro- og loveerkæring om russiske forhold (jf. forordning 2022/576), som er vedlagt udbuddet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/10/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/10/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver, der er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens §§ 134 a-136, er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre den pågældende tilbudsgiver fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138. Som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, skal tilbudsgiver indlevere udfyldt ESPD-dokument via Comdia i forbindelse med tilbudsafgivelsen. Hvis tilbuddet afgives af et konsortium, skal der for hver deltager i konsortiet indleveres udfyldt ESPD-dokument. Forinden ordregiver kan meddele tildelingsbeslutning, skal ordregiver indhente dokumentation for rigtigheden af den vindende tilbudsgivers oplysninger i ESPD'et. Denne dokumentation vil for danske tilbudsgivere bestå af en Serviceattest (udstedt ikke tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen). For udenlandske tilbudsgivere skal tilsvarende dokumentation fremsendes, jf. E-Certis. Ordregiver forbeholder sig retten til at foretage berigtigelse af manglende oplysninger i ESPD’et og tilbuddet generelt i henhold til udbudslovens § 159, stk. 5.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2023

Send til en kollega

0.032