23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 188-589334
Offentliggjort
29.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Danmarks Radio

Videokonferenceudstyr inkl. cloulicens, softwarevedligehold og support


Danmarks Radio

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Radio
CVR-nummer: 32232000
Postadresse: DR Byen
By: København S
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: rozenn derrien
E-mail: rode@dr.dk
Telefon: +45 28540415
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cc55575f-96ab-4ee5-b00d-1b5990ccd573/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cc55575f-96ab-4ee5-b00d-1b5990ccd573/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cc55575f-96ab-4ee5-b00d-1b5990ccd573/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cc55575f-96ab-4ee5-b00d-1b5990ccd573/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Medievirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Medievirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Videokonferenceudstyr inkl. cloulicens, softwarevedligehold og support

II.1.2) Hoved-CPV-kode
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

DR har behov for Videokonferenceudstyr inkl. cloudlicens og softwarevedligehold til brug i DR’s mødelokaler. DR har en stor portefølje af Life Size anlæg (Omkring 65 enheder) som løbende forventes udskiftet til anlæg som kan understøtte Microsoft Teams løsning.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Hovedstadsområdet

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DR har behov for Videokonferenceudstyr inkl. cloudlicens og softwarevedligehold til brug i DR’s mødelokaler. DR har en stor portefølje af Life Size anlæg (Omkring 65 enheder) som løbende forventes udskiftet til anlæg som kan understøtte Microsoft Teams løsning.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalititet / Vægtning: 50%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

DR har vurderet, at der er en sammenhæng imellem de udbudte ydelser, og dermed er ydelserne ikke egnet til opdeling, hvorfor udbuddet ikke er opdelt i delkontrakter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

NA

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

NA

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

DR har stillet minimumskrav til tilbudsgivernes tekniske og faglige formåen, jfr. Udbudslovens § 143:

Tilbudsgiver skal demonstrere erfaring med minimum 2 og maksimalt 5 leverancer af lignende karakter inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.

Referencerne skal være for lignende projekter. Med ”lignende ”projekt” menes at tilbudsgiver skal kunne vise erfaring fra projekter af samme kompleksitet og/eller størrelse ift. rumstørrelse fra små møderum til 4 personer og op til auditoriestørrelse til100 personer.

Tilbudsgiver skal dokumentere at de tidligere har leveret lignende leverancer og at det har været i overensstemmelse med tidsplanen, for en tilsvarende ordregiver

Tilbudsgiver skal dokumentere at denne har givet support på lignende leverancer, både i relation til projektstørrelse og tekniske karakteristika.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/10/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/10/2023
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Rammeaftalens værdi:

Rammeaftalen har en estimeret værdi på 3.4 mio. kr. ekskl. moms i aftaleperioden på 48 måneder.

Rammeaftalen har en estimeret maksimale værdi på 4 mio kr. ekskl. moms i aftaleperioden på 48 måneder.

Aftalens maksimale værdi (inkl. optioner på forlængelser og en udvidelse af aftalens værdi på 20 %) er 4 mio ekskl. moms.

Differencen mellem den forventede maksimale værdi af rammeaftalen og rammeaftalens estimerede værdi skyldes således, at optionen på forlængelse har en samlet estimeret værdi på 12 mio. kr. ekskl. moms og dermed medfører, at værdien af rammeaftalen forøges til 24 mio. kr. ekskl. moms. Hertil kommer optionen på udvidelse på 20 %, hvilket medfører, at rammeaftalen har en maksimal værdi på 28.800.000 kr. ekskl. moms.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20

kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget

af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende

om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er

blevet offentliggjort.

20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk.

2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/09/2023

Send til en kollega

0.078