23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 189-591255
Offentliggjort
02.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Syddansk Universitet

Udbud af øvrige plastartikler til danske universiteter (AU, AAU, DTU, SDU) samt Fødevarestyrelsen


Syddansk Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Syddansk Universitet
CVR-nummer: 29283958
Postadresse: Indkøb og Udbud
By: Odense M
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5230
Land: Danmark
Kontaktperson: Indkøb og Udbud
E-mail: indkob@sdu.dk
Telefon: +45 65509297
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/213213378.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.sdu.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet
By: Kgs Lyngby
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: hethj@dtu.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dtu.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Universitet
By: Aarhus
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: lole@au.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.au.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ålborg Universitet
By: Ålborg
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: anneka@adm.aau.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aau.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
By: Glostrup
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: jetra@fvst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fvst.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/213213378.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/213213378.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af øvrige plastartikler til danske universiteter (AU, AAU, DTU, SDU) samt Fødevarestyrelsen

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører en Rammeaftale på indkøb og levering af øvrige plastartikler til laboratoriebrug.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 020 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med udbuddet er at konkurrenceudsætte universiteternes køb af øvrige plastartikler til laboratorierne. På denne baggrund, vil Rammeaftalen skulle hjælpe Ordregiver med at opnå kvalitetsprodukter til gode priser. Det er derfor afgørende for Ordregiver, at Tilbudsgiverne i deres tilbud fokuserer på at tilbyde gode priser, der modsvarer Ordregivers størrelse i markedet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 020 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for op til yderligere 2x12 måneders forlængelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens samlede maksimalværdi er DKK 1.005.000 pr. år. + 15%

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv de seneste tre afsluttede regnskabsår. Tilbudsgiver skal angive egenkapitalen pr. år. de seneste 3 år direkte i ESPD'et. En henvisning til årsregnskaberne er ikke tilstrækkelig.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 3 sammenlignelige referencer fra de seneste 3 år indenfor det udbudte område. Med sammenlignelige referencer menes udførte leverancer til virksomheder, regioner, universiteter mv. som ligner de i udbuddet omfattede produkter, hvad angår type og omfang. Referencerne kan derved både være fra opgaver til det offentlige og til det private marked. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de nævnte referencer, hvis dette skønnes nødvendigt.

Tilbudsgiver skal angive referencerne direkte i ESPD'et med følgende oplysninger: Beskrivelse af leverancen, navn på kunden, beløb, dato for levering.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/11/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/11/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/09/2023

Send til en kollega

0.047