23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 189-592283
Offentliggjort
02.10.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Region Sjælland

Udbud server og storage


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Per Thomsen
E-mail: perht@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93576602
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=377339&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=377339&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud server og storage

Sagsnr.: S&S 2024
II.1.2) Hoved-CPV-kode
48800000 Informationssystemer og servere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af rammeaftale på levering af servere og storage til Region Sjælland i perioden 2024 til 2028

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 140 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30211500 CPU'er eller processorer
30233100 Lagerenheder til datamater
30234000 Lagermedier
30236110 Ram-hukommelser (Random access memory)
48780000 Programpakke til systemadministration, datalagerstyring og indholdsforvaltning
48820000 Servere
72130000 Konsulentvirksomhed vedrørende planlægning af databehandlingsanlæg
72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
72591000 Udarbejdelse af serviceaftaler
72610000 Datamatsupporttjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af rammeaftale på levering af servere og storage til Region Sjælland i perioden 2024 til 2028

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 170 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges af Ordregiver 1 gang, med op til 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af Ansøgernes tekniske/faglige formåen. Dette vil blive vurderet på baggrund af ansøgers beskrivelse af referencerne, herunder hvorledes nedenstående i videst mulige omfang er opfyldt:

1. I hvor høj grad ansøgeren har varetaget leveringer af de relevante type ydelser, som ligger inden for rammeaftalens beskrivelse, herunder mængden og omfang af ydelserne. Mere indhold vægtes positivt.

2. I hvor høj grad de udførte opgaver afspejler indgående kendskab til leverancer til sammenlignelige kunder. Set i forhold til opgavevaretagelse og størrelse. Regionale myndighedsreferencer vægtes som det mest positive, dernæst vægtes myndighedsreferencer fra resten af den offentlige sektor og mindst positivt, vægtes referencer fra private virksomheder.

3. I hvor høj grad referencerne angår leverancer af både server og storages udstyr/løsninger. Leverancer til eksisterende systemer og etablering af nye server- og storage-løsninger. Det vægtes positivt i, hvor højre grad, at referencen klart og tydeligt beskriver, leverancer af serverløsninger og storage-løsninger, som afspejler ordregivers producentportefølje.

4. I hvor høj grad referencerne angår et længerevarende samarbejde med referencen. Med længerevarende menes samarbejde i mere end 12 måneder. Det vægter positivt jo længere samarbejdet har varet.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til Udbudslovens § 49, fordi der er en sådan sammenhæng mellem levering og service af produkter/ydelser, at disse ikke kan opdeles uden uforholdsmæssige risici for tab af garantier og tekniske vanskeligheder ved drift og vedligehold. se nærmere i udbudsbetingelserne punkt 12.3

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at blive erklæret egnet, skal Ansøger opfylde nedenstående vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Tilbudsgiver skal have en gennemsnitlig årsomsætning på minimum DKK 100 mio. (ekskl. moms) for de tre seneste disponible regnskabsår indenfor området servere og storage.

• Tilbudsgiver skal have en gennemsnitslig soliditetsgrad for de tre seneste disponible regnskabsår på 20% eller derover.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at blive erklæret egnet, skal Ansøger opfylde nedenstående vedrørende teknisk og faglig formåen:

• Leverandøren skal anføre minimum tre (3) leverancer som er (eller har været igangværende) inden for de seneste tre (3) år før ansøgningsfristen – der skal have været realitet på levering i henhold til leverancen.

Referencerne bedes indeholde:

• Angivelse af Kunden

• Beskrivelse af indholdet af opgaven, herunder varekøb, service- og supportaftale, vedligeholdelse og tjenesteydelser.

• Tilbudsgiver skal i så eksplicit form som muligt beskrive, hvorledes tidligere lignende opgaver er blevet løst. I det omfang virksomheden har anvendt underleverandører, skal anvendelsen af disse underleverandører ligeledes beskrives eksplicit, herunder underleverandørernes rolle og samarbejde.

• Beskrivelse af kompleksiteten i mængden af produkter som er blevet leveret, driftsstatus (igangværende/ophørt).

• Kontraktens varighed (dato for ikrafttræden og slutdato)

• Årlig kontraktværdi

• For rammeaftaler angives det estimerede årlige kontraktværdi.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Tilbudsgiver skal have minimum tre (3) sammenlignelige leverancer.

• En reference anses for sammenlignelig når den har lighed med den udbudte kontrakt og kunde.

• Med lighed med kontrakten forstås opgaver, som i størrelse, indhold af kontrakten og kompleksitet i mængden af produkter eller løsning bedst svarer til den udbudte kontrakt.

• Med lighed med kunden forstås en offentlig/privat større virksomhed med et betydeligt antal ansatte og en geografisk fordeling på flere lokationer over et større område.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

- 6.6 Embargo.

Ifm. udbuddet gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23). Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.

- 7.3 Miljø.

Leverandøren skal aktivt medvirke til fortsatte forbedringer af miljø, teknologi og økonomi i forbindelse med kontrakten.

- 19 Socialt ansvar.

Ordregiver stiller krav til socialt ansvar.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 035-103972
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/10/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 01/11/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2027

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

For deltagelse i udbuddet, skal ESPD-formularen udfyldes via CTM. De obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. Udbudslovens § 134a, 135 og 136 finder anvendelse i nærværende udbud. Dertil finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse:

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.

• Væsentlig misligholdelse af tidligere offentlig kontrakt, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

• Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 5.

Rammeaftalens ANSLÅET VÆRDI: 140.000.000 DKK og MAKSIMAL VÆRDI 170.000.000 DKK.

Regionen udbyder en rammeaftale som tildeles til 3 leverandører. Tildeling af ordrer på rammeaftalen sker jf. Kontraktbilag 4:

- Direkte tildeling ved ordre under 1.000.000 DKK til den leverandør som afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud (1. valg)

- Miniudbud når ordren er på 1.000.000 DKK eller derover mellem alle leverandører på Kontrakten.

- Miniudbud af udarbejdelsen af miljørapport mellem alle leverandører på Kontrakten

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/09/2023

Send til en kollega

0.047