23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 190-594113
Offentliggjort
03.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

AlmenIndkøb

Udbud af rammeaftale vedr. el- og vvs-artikler


AlmenIndkøb

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AlmenIndkøb
CVR-nummer: 35429298
Postadresse: Gammel Køge Landevej 26
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Jakobsen
E-mail: ajn@horten.dk
Telefon: +45 33344309
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/90c5020d-6b8e-43c8-b52b-15ab6dc7ca63/homepage
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/90c5020d-6b8e-43c8-b52b-15ab6dc7ca63/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/90c5020d-6b8e-43c8-b52b-15ab6dc7ca63/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/90c5020d-6b8e-43c8-b52b-15ab6dc7ca63/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedr. el- og vvs-artikler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører indgåelse af én landsdækkende fireårige rammeaftale om levering af el- og vvs-artikler til almene boligorganisationer tilknyttet AlmenIndkøb til en forventet værdi på 28,5 mio. kr. ekskl. moms og har en maksimal værdi på 30 mio. kr. ekskl. moms.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 28 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44410000 Artikler til badeværelser og køkkener
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud vedrører indgåelse af én landsdækkende fireårige rammeaftale om levering af el- og vvs-artikler til almene boligorganisationer tilknyttet AlmenIndkøb.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 28 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan ensidigt forlænge rammeaftalen i op til 12 måneder. Ordregiver skal senest 3 måneder før Indkøbsperiodens udløb meddele Leverandøren, hvorvidt Ordregiver ønsker at forlænge Indkøbsperioden og hvor længe (op til 12 måneder).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD Del IV B, udfylde følgende:

- Tilbudsgivers likviditetsgrad.

- Tilbudsgivers egenkapital i DKK.

Med "det seneste afsluttede regnskabsår" forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.

Hvis Tilbudsgiver ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi Tilbudsgiver er etableret inden for det seneste år, skal Tilbudsgiver anføre dette i ESPD'et.

Dokumentation: De tilbudsgivere, der står til at få tildelt rammeaftalen, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende Tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for Ordregiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav (begge delkontrakter):

- Likviditetsgrad på minimum 120 % i det seneste afsluttede regnskabsår.

- Positiv egenkapital i DKK i det seneste afsluttede regnskabsår.

Likviditetsgrad defineres som: (omsætningsaktiver/kortfristet gæld) x 100

Baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders formåen skal både Tilbudsgivers og den støttende enheds omsætningsaktiver og kortfristet gæld anvendes ved udregningen af likviditetsgraden. Er Tilbudsgiver et konsortium skal samtlige deltagere i konsortiets omsætningsaktiver og kortfristet gæld anvendes ved udregningen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD Del IV C, for hver reference udfylde følgende:

-Beskrivelse: En beskrivelse af, hvilken kategori af artikler, der er leveret samt om leveringen skete i henhold til en rammeaftale eller udgjorde flere leveringer. I sidstnævnte tilfælde skal Tilbudsgiver oplyse antallet af leveringer.

- Beløb: Værdi værdien for rammeaftalen henholdsvis leveringerne. Er rammeaftalen ikke udløbet på tilbudstidspunktet, angives værdien af de leveringer, der er foretaget i henhold til rammeaftalen.

- Startdato: Starttidspunkt for rammeaftalen henholdsvis tidspunktet for første levering.

- Slutdato: Sluttidspunkt for rammeaftalen henholdsvis tidspunktet for sidste levering.

- Modtagere: Kundens navn og kontaktoplysninger.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for Tilbudsgivers tekniske og faglige kapacitet. Dog forbeholder Ordregiver sig ret til at kontakte Tilbudsgiver eller den i referencen angivne modtager med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

- Tilbudsgiver skal have mindst 2 tilsvarende referencer inden for de sene-ste 3 år.

Med "tilsvarende " forstås:

- levering af el- og/eller vvs-artikler i henhold til en rammeaftale med en varighed på mindst tre år med en samlet værdi på minimum 500.000 kr. ekskl. moms., eller

- Mere end 50 leveringer af el- og vvs-artikler til den samme kunde inden for en periode på mindst tre år med en samlet værdi på minimum 500.000 kr. ekskl. moms.

Det er ikke et krav, at referencen vedrørende en rammeaftale eller levering af både el- og vvs-artikler. Tilbudsgiver kan således opfylde mindstekravet ved brug af flere referencer, der tilsammen indeholder de pågældende ydelser, idet den samlede værdi dog i alle tilfælde skal overstige 500.000 kr. ekskl. moms.

Eksempel: Tilbudsgiver har en reference, en rammeaftale, vedrørende el-artikler alene, der har værdi på 1 mio. kr. ekskl. moms. Tilbudsgiver har desuden en reference vedrørende levering af vvs-artikler til en samlet værdi af 600.000 kr. ekskl. moms. I dette tilfælde er mindstekravet opfyldt.

Eksempel: Tilbudsgiver har en reference, en rammeaftale, vedrørende el-artikler alene, der har værdi på 1 mio. kr. ekskl. moms. Tilbudsgiver har desuden en reference vedrørende levering af vvs-artikler til en samlet værdi af 400.000 kr. ekskl. moms. I dette tilfælde er mindstekravet IKKE opfyldt.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder bestemmelser om1) CSR og arbejdsklausul samt 2) betaling af salgsprovision til AlmenIndkøb

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/10/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/10/2023
Tidspunkt: 23:59
Sted:

Det er ikke muligt at være tilstede ved åbningen af tilbud.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det er ikke muligt at være tilstede ved åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

- Grunde vedrørende straffedomme

- Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikrings-ordninger

- Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. ud-budslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte rammeaftale, medmindre Tilbudsgiver fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at Tilbudsgiver er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1), (2), (3) og (4), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte rammeaftale, medmindre Tilbudsgiver fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at Tilbudsgiver er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt rammeaftalen, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at Tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1.maj 2023.

For god ordens skyld bemærkes i denne sammenhæng: I medfør af udbudslovens § 134 a skal Ordregiver udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Ordregiver vil påse udelukkelsesgrundens fravær forud for tildelingsbeslutningen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/09/2023

Send til en kollega

0.031