23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 193-601750
Offentliggjort
06.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Ballerup Kommune

EU-udbud vedrørende levering og drift af Pladsanvisningssystem til Ballerup Kommune


Ballerup Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
CVR-nummer: 58271713
Postadresse: Hold-An Vej 7
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: kimf@balk.dk
Telefon: +45 41750038
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/213503167.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.ballerup.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/213503167.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/213503167.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud vedrørende levering og drift af Pladsanvisningssystem til Ballerup Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ballerup Kommunes nuværende aftale for pladsanvisningssystem udløber ved udgangen af 2024 og Ballerup Kommune udbyder derfor opgaven med levering og drift af et nyt pladsanvisningssystem.Ballerup Kommunes nuværende aftale for pladsanvisningssystem udløber ved udgangen af 2024 og Ballerup Kommune udbyder derfor opgaven med levering og drift af et nyt pladsanvisningssystem.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72240000 Systemanalyse og programmering
72250000 System- og supporttjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering og drift af et Pladsanvisningssystem (som en service) til Ballerup Kommune.

Kontraktens indhold omfatter følgende hovedelementer:

- Implementering af pladsanvisningssystem

- Initialuddannelse

- Drift og vedligehold

- Helpdesk og supportEndvidere indgår optioner på:

- Arkivering

- Udtræk, validering og aflevering af data til Danmarks Statistik

- Levering af ledelsesinformation

- Exit (overdragelse af data ved aftalens ophør)

Den anslåede kontraktværdi for den samlede kontraktperiode (inkl. optioner) anslås at være 8 mio. kr. ekskl. moms.

Indbyggertallet i Ballerup Kommune er, jf. Danmarks Statistik pr. 1. januar 2023, 50.039 indbyggere.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 80
Pris - Vægtning: 20
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 1 år, så den maksimale længde kan blive 8 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

-Arkivering,

-Udtræk, validering og aflevering af data til Danmarks Statistik,

-Levering af ledelsesinformation,

-Exit.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

A) Samlet årsomsætning

Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD.

B) Finansielle nøgletal

For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ad A) Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse

Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det senest afsluttede regnskabsår skal som minimum være DKK 15.000.000.

Ad B) Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse

Tilbudsgivers soliditetsgrad. Soliditetsgraden beregnes efter følgende formel: Egenkapital × 100 / Aktiver. Tilbudsgivers soliditetsgrad i det senest afsluttede regnskabsår skal som minimum være 10%.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

C) For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type

Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ad C) Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse

Referenceliste over Tilbudsgivers leveringer af pladsanvisningssystemer til offentlige kunder (kommuner), hvor hver reference bør indeholde oplysninger om: Start- og evt. slutdato for leverancen, Modtager af leverancen (Ordregiver), Kontraktværdi i danske kr. ekskl. moms for leverancen, Kort beskrivelse af leverancen. Tilbudsgiver skal have minimum 3 relevante referencer inden for det udbudte område inden for de seneste 5 år. Ved relevant reference forstås levering af idriftsatte pladsanvisningssystemer til kommuner. Årsagen til, at ordregiver ønsker referencer 5 år tilbage er for at sikre, så bredt et konkurrencefelt som muligt.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ballerup Kommunes arbejdsklausul og erklæring om samfundsansvar er gældende for aftalen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/11/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/11/2023
Tidspunkt: 10:30
Sted:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. Det accepteres dog at licensvilkår m.v. kan være på engelsk, hvis dette er almindelig anvendt i branchen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/10/2023

Send til en kollega

0.093