23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 193-602950
Offentliggjort
06.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Næstved Kommune

Udbud af Digital tilsyn


Næstved Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Næstved Kommune
CVR-nummer: 29189625
Postadresse: Rådmandshaven 20
By: Næstved
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Nanna Kaas Lerager
E-mail: nkaler@naestved.dk
Telefon: +45 55885495
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.naestved.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=380118&B=EVENEX
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=380118&B=EVENEX
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Digital tilsyn

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrør en Kontrakt med en Leverandør vedr. Digital Tilsyn (herefter Systemet). Systemet skal hjælpe/understøtte Næstved Kommune med at allokere Kommunens ressourcer bedst muligt, her vil Systemet understøtte Kommunens medarbejdere og frigive ressourcer til gavn for velfærden. Systemet skal være en totalløsning til monitorering af plejekrævende borgere, dvs. både hardware og software, der muliggør intelligent udnyttelse af data, som skal hjælpe plejepersonalet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48000000 Programpakker og informationssystemer
72250000 System- og supporttjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72263000 Implementering af programmel
72265000 Konfigurering af programmel
72416000 Applikationsudbydere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Næstved Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Næstved Kommune vil sikre at den enkelte borger har en god søvn, som betyder en bedre døgnrytme, som i sidste ende vil gøre at færre borgere vil have behov for faste vagter. Hvis Kommunen kan nedsætte risikoen for borgere bliver delirøse og angste vil det frigive flere ressourcer, og betyde mere velvære og livskvalitet hos den ældre borger. En del af ønsket til Systemet er også, at Systemet skal kunne registre om borgeren er faldet eller der er sket andre hændelser.

Systemet forventes implementeret ved 197 borgere hos Kommunen med option på køb af yderligere 130 borgere. Borgerne vil både være hos Kommunens egne virksomheder men også Borgere i eget hjem, derfor er det vigtigt for Kommunens at Systemet er egnet til begge set up.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges på uændrede vilkår med 12 måneder. Ved udgangen af første forlængelse på 12 måneder kan kontrakten forlænges på uændrede vilkår med yderligere 12 måneder, således at den samlede maksimale forlængelse udgør 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges på uændrede vilkår med 12 måneder. Ved udgangen af første forlængelse på 12 måneder kan kontrakten forlænges på uændrede vilkår med yderligere 12 måneder, således at den samlede maksimale forlængelse udgør 24 måneder.

Option på tilkøb af 130 ekstra borgere ved behov.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten tager udgangspunkt i en K04 fra Digitaliseringsstyrelsen med tilpasninger. Kontrakten løber i 5 år. Kontrakten kan forlænges på uændrede vilkår med 12 måneder. Ved udgangen af første forlængelse på 12 måneder kan kontrakten forlænges på uændrede vilkår med yderligere 12 måneder, således at den samlede maksimale forlængelse udgør 24 måneder. Kontrakten kan efter 36 måneder opsiges med til varsel på 3 måneder af Kunden.

Kontrakten indeholder vilkår vedrørende samfundsansvar, arbejdsklausuler og elevpladser i punkt 49.

Kontrakten indeholder betingelser vedrørende bevillingsmæssig hjemmel i Bilag 2.

Kontrakten indeholder krav om gradvis indførsel af nulemissionskøretøjer i Bilag 12b Support

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 135-430758
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/11/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 07/05/2024
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/11/2023
Tidspunkt: 23:59
Sted:

Næstved Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang for Tilbudsgiverne til at overvære åbningen af de indkomne tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2029-2030

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/10/2023

Send til en kollega

0.047