23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 194-606956
Offentliggjort
09.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Furesø kommune

Levering og drift af Pladsanvisningssystem til Furesø Kommune


Furesø kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Furesø kommune
CVR-nummer: 29188327
Postadresse: Stiager 2
By: Værløse
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3500
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Gutzon Børglum
E-mail: mbo4@furesoe.dk
Telefon: +45 72354000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.furesoe.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/furesoe-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=149809
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering og drift af Pladsanvisningssystem til Furesø Kommune

Sagsnr.: 149809
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Furesø Kommunes nuværende aftale for pladsanvisningssystem udløber i 2024 og Furesø Kommune udbyder derfor en kontrakt om levering og drift af et nyt pladsanvisningssystem.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72250000 System- og supporttjenester
72240000 Systemanalyse og programmering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering og drift af et Pladsanvisningssystem (som en service) til Furesø Kommune.Kontraktens omfatter følgende hovedelementer:• Implementering af pladsanvisningssystem • Initialuddannelse• Drift og vedligehold• Helpdesk og supportEndvidere indgår optioner på:• Arkivering• Udtræk, validering og aflevering af data til Danmarks Statistik• Levering af ledelsesinformation• Exit (overdragelse af data ved aftalens ophør).Den anslåede kontraktværdi for den samlede kontraktperiode (inkl. optioner) anslås at være 7.500.000 kr. ekskl. moms.Indbyggertallet i Furesø Kommune er, jf. Danmarks Statistik pr. 1. januar 2023, 42.079 indbyggere.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

• Arkivering

• Udtræk, validering og aflevering af data til Danmarks Statistik

• Levering af ledelsesinformation

• Exit (overdragelse af data ved aftalens ophør)

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Tilbudsgivers samlede årsomsætning det seneste afsluttede regnskabsår

2) Tilbudsgivers soliditetsgrad for det seneste afsluttede regnskabsår

3) Soliditetsgraden beregnes efter følgende formel:Egenkapital × 100 / Aktiver

3) Tilbudsgiver skal oplyse, hvis der i det seneste årsaflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsattedrift.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ad 1) Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste afsluttede regnskabsår skal som minimum væreDKK 14.000.000

Ad 2) Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår skal som minimum være 10%

Ad 3) Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbeholdfor virksomhedens fortsatte drift.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste over tilbudsgivers leveringer af pladsanvisningssystemer til offentlige kunder (kommuner), hvor hver reference bør indeholde oplysninger om:

o Start- og evt. slutdato for leverancen

o Modtager af leverancen (kunden)

o Kontraktværdi i danske kr. ekskl. moms for leverancen

o Kort beskrivelse af leverancen

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Tilbudsgiver skal have minimum 3 relevante referencer inden for det udbudte område inden for de seneste 3 år. Ved relevant reference forstås levering af idriftsatte pladsanvisningssystemer tilkommuner.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/11/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/11/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Som led i tilbudsevalueringen gennemføres en "live" brugertest se kravene hertil i udbudsbetingelsernes afsnit 5.2.Tilbudsgiver skal i forbindelse med afgivelse af tilbud udfylde de oplysninger, der er krævet i udbudsbekendtgørelsen. Oplysningerne skal gives ved at udfylde ESPD’et i Ordregivers anvendte udbudssystem, Comdia.Tilbudsgivers skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§134a – 136.Herudover skal tilbudsgiver bekræfte, at denne heller ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §137.Ingen deltagere i evt. sammenslutninger (herunder konsortier)må være omfattet af udelukkelsesgrundene. Det samme gør sig gældende ved forpligtende deltagelse fra andre økonomiske aktører herunder underleverandører, som ej heller må være omfattet af udelukkelsesgrundene.Bilag 15 – Tro- og loveerklæring vedr. Ruslandsforordning om, at tilbudsgiver samt eventuelle støttende enheder og underleverandører ikke er a) russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, b) juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, ellerc) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) eller b).Tro- og loveerklæringen i bilag 15 skal underskrives af en person, der er tegningsberettiget på tilbudsgivers vegne. I tilfælde af kontraktindgåelse, så indgår bilaget som et bilag til kontrakten.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2023

Send til en kollega

0.047