23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 200-628201
Offentliggjort
17.10.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

TREFOR Infrastruktur A/S

Ny målerpark (vand og varme)


TREFOR Infrastruktur A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: TREFOR Infrastruktur A/S
CVR-nummer: 39174219
Postadresse: Kokbjerg 30
By: Kolding
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Nyrop
E-mail: tiny@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.trefor.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: TREFOR VAND A/S
CVR-nummer: 20806400
Postadresse: Kokbjerg 30
By: Kolding
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Nyrop
E-mail: tiny@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.trefor.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: TREFOR VARME A/S
CVR-nummer: 17010131
Postadresse: Kokbjerg 30
By: Kolding
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Nyrop
E-mail: tiny@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.trefor.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/servia/tenderinformationshow.aspx?Id=155053
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Vand og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ny målerpark (vand og varme)

Sagsnr.: 155053
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38550000 Målere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Leverancen omfatter anskaffelse og fysisk udskiftning af målere samt etablering og brugsrettigheder til de nødvendige Head End System(er) og Kommunikationsplatform(e) samt efterfølgende drift, vedligeholdelse og support heraf.Udskiftningen af målerparken er et komplekst projekt, som omfatter udskiftning af i alt ca. 93.200 vand- og varmemålere. Projektet har til formål at udvikle og optimere Ordregivers forretninger gennem implementering af intelligent måleraflæsning, optimerede serviceydelser og fremadsynet dataanalyse.Efter afslutning af Udrulningsprojekt forventer Ordregiver en årlig vækst i Kontraktperioden på 2 % på vandmålere og 2-4 % på varmemålere, som ligeledes er omfattet af nærværende udbud.Den udbudte opgave er en turnkey leverance, der omfatter samtlige komponenter og ydelser der er nødvendige for udskiftning af de eksisterende målere og etablering af en ny målerpark for Ordregiver.<br>

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 215 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38421100 Vandmålere
38551000 Energimålere
51110000 Installation af elektrisk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Ordregivers forsyningsområde

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverancen omfatter anskaffelse og fysisk udskiftning af målere samt etablering og brugsrettigheder til de nødvendige Head End System(er) og Kommunikationsplatform(e) samt efterfølgende drift, vedligeholdelse og support heraf.Udskiftningen af målerparken er et komplekst projekt, som omfatter udskiftning af i alt ca. 93.200 vand- og varmemålere. Projektet har til formål at udvikle og optimere Ordregivers forretninger gennem implementering af intelligent måleraflæsning, optimerede serviceydelser og fremadsynet dataanalyse.Efter afslutning af Udrulningsprojekt forventer Ordregiver en årlig vækst i Kontraktperioden på 2 % på vandmålere og 2-4 % på varmemålere, som ligeledes er omfattet af nærværende udbud.Den udbudte opgave er en turnkey leverance, der omfatter samtlige komponenter og ydelser der er nødvendige for udskiftning af de eksisterende målere og etablering af en ny målerpark for Ordregiver.<br>

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 215 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 180
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

3 x 2 år

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end fire (4) egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de fire (4) virksomheder, der efter Ordregivers skøn har de mest relevante referencer.Ved vurderingen af, hvilke referencer der udgør de mest relevante, vil Ordregiver lægge vægt på følgende:1. Referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave, herunder i hvor høj grad referencen omfatter et turnkey projekt bestående af levering og montering af målere til flere forsyningsarter, etablering af integrationer til kundens systemer og kommunikationsplatforme samt efterfølgende drift og support heraf.2. Referencens færdiggørelse (“afsluttede” referencer, vægter højere end referencer, som er “påbegyndt”).Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen, men derimod de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave.Ordregiver vil ved udvælgelsen lægge vægt på de oplysninger, som ansøgerne har afgivet i ESPD

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Leverancen er en blandet kontrakt, som både består af elementer, der kan karakteriseres som en offentlig kontrakt, og elementer, der kan karakteriseres som en rammeaftale. Leverancen udgør for hovedpartens vedkommende en offentlig kontrakt, der omfatter tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udrulningsprojektet og efterfølgende drift.Leverancen kan for en mindre dels vedkommende karakteriseres som en rammeaftale, idet Ordregiver gennem hele kontraktperioden er berettiget til at indkøbe yderligere målere hos leverandøren som følge af den årlige målertilvækst. Derudover er Ordregiver berettiget til at indkøbe serviceydelser hos leverandøren efter behov.Den maksimale ramme vil udgøre: 66 mio. dkr.&nbsp;

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1. Årsomsætning i hvert af de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår. 2. Resultat før skat for de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår.3. Egenkapital i de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår. 4. Soliditetsgrad i hvert af de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår.<br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1. Årsomsætning på minimum på DKK 100 mio. p.a. i hvert af de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår. 2. Resultat før skat må ikke være negativt to år i træk inden for de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår.3. Egenkapital må ikke have været negativ i de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår. 4. Soliditetsgrad på minimum 30 procent i hvert af de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår.Ad (4) Soliditetsgrad: Hvis ansøger er et konsortium eller anden sammenslutning af ansøgere, skal deltagerne i konsortiet/sammenslutningen tilsammen opfylde kravet til soliditetsgrad. For konsortier udregnes der således en samlet (fælles) soliditetsgrad, som skal opfylde Ordregivers mindstekrav. Den samlede soliditetsgrad baseres på (i) totalen af konsortiedeltagernes egenkapital og (ii) totalen af konsortiedeltagernes aktiver i det senest af-sluttede regnskabsår. Tilsvarende beregningsmetode gør sig gældende, hvis ansøger baserer sig på andre enhe-ders økonomiske og finansielle kapacitet for at opfylde Ordregivers mindstekrav.For de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår skal ansøger i ESPD give oplysninger om følgende:1. Ansøgers årsomsætning i DKK2. Ansøgers resultat før skat i DKK3. Ansøgers egenkapital i DKK 4. Ansøgers soliditetsgrad i %Med "de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår" forstås de seneste tre (3) regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.Hvis ansøger ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for det seneste år, skal ansøger anføre dette i ESPD.<br><br>

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer med beskrivelse om ansøgers betydeligste erfaring med levering eller montering af afregningsmålere af de i udbuddet omfattede forsyningsarter (vand og varme).Referencerne bør indeholde:1. Modtager af leverancen (kunden)2. Tidspunktet for leverancens udførelse (årstal eller periode)3. Beskrivelse af leverancens art og omfang, herunder om opgaven vedrørte levering og/eller montering af afregningsmålere samt typen heraf (vand og/eller varme).Ansøger er berettiget til at vedlægge beskrivelsen af referencer m.m. som et særskilt bilag til ESPD, men det er ikke et krav. Vedlægger ansøger et særskilt bilag til ESPD, bør der kun være en tydelig reference til referencebila-get i ESPD, så oplysningerne og beskrivelsen kun fremgår ét sted, Ved uoverensstemmelser mellem ESPD og re-ferencebilag, lægges der alene vægt på oplysninger, der fremgår af ESPD.Der kan maksimalt vedlægges 10 referencer. Ved mere end 10 referencer lægges der alene vægt på de 10 senest afsluttede referencer. <br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal enten have påbegyndt eller afsluttet mindst tre (3) referencer inden for de seneste tre (3) år, der omfatter levering eller montering af afregningsmålere af de i udbuddet omfattede forsyningsarter (vand og varme).Med ”påbegyndt” menes tidspunktet for leveringen eller monteringen af den første måler for den pågældende reference. Med ”afsluttet” menes tidspunktet for leveringen eller monteringen af den sidste Måler for den pågældende reference. Særligt for så vidt angår igangværende opgaver af længerevarende karakter, herunder rammeaftaler, gælder, at rammeaftalen anses for “afsluttet” på tidspunktet for den seneste levering eller montering af målere i henhold til rammeaftalen.<br>

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/11/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/11/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbuddet og alle tilhørende bilag skal affattes på dansk, dog accepteres dokumenter af teknisk, beskrivende karakter på engelsk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2023

Send til en kollega

0.049