23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 203-635189
Offentliggjort
20.10.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Digitaliseringsstyrelsen

Udbud af Kontrakt om udvikling, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af nyt NemKonto-system


Digitaliseringsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Digitaliseringsstyrelsen
CVR-nummer: 34 05 11 78
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Per Gade
E-mail: pegad@digst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/db7634d2-8ac5-4373-9731-af97e0aa5063/homepage
Internetadresse for køberprofilen: https://www.digst.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/db7634d2-8ac5-4373-9731-af97e0aa5063/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/db7634d2-8ac5-4373-9731-af97e0aa5063/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/db7634d2-8ac5-4373-9731-af97e0aa5063/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Kontrakt om udvikling, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af nyt NemKonto-system

Sagsnr.: 2022-4715
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder kontrakt om udvikling, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af et nyt Nem-Konto-system (herefter Systemet).

Udbuddet af Systemet omfatter bl.a. følgende:

A. Udvikling

A.1. Udvikling og implementering af Systemet

A.2 Transition af selvbetjeningsløsninger for borgere og virksomheder

A.3 Uddannelse af brugere, supportere og projektdeltagere

B. Datakonvertering af NemKonto-registret, tidligere betalingsordrer mv.

C. Tilslutning af anvendere, dvs. offentlige udbetalere samt private betalingsformidlere

D. Løbende ydelser

D.1. Drift samt print og forsendelse af meddelelser

D.2. Support, herunder hypercare

D.3. Vedligeholdelse

E. Bestillingsydelser, herunder videreudvikling af Systemet, konsulentydelser, tilslutning af nye anvendere samt uddannelse

F. Tværgående ydelser, bl.a. dokumentation, kvalitetssikring og rapportering

G. Ophørsydelser

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 384 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72212442 Udvikling af programmel til finanssystemer
72212517 Udvikling af it-programmel
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
72250000 System- og supporttjenester
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72300000 Datatjenester
72311100 Konvertering af data
72310000 Databehandling
72400000 Internettjenester
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72910000 Backup-service
79999000 Scanning og fakturering
79570000 Oprettelse af forsendelseslister og postforsendelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I. Baggrund og formål:

Ordregiver udbyder en kontrakt om udvikling, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af et nyt NemKonto-system, som skal erstatte det eksisterende system.

Ordregiver er systemejer for Systemet med henblik på at stille det til rådighed for anvendere, herunder offentlige udbetalere, der er omfattet af lbkg nr 494 af 4. maj 2023 og Inatsisartutlov nr 10 af 19. november 2020 om offentlige betalinger m.v., samt regler udstedt i medfør af disse love og al kommende lovgivning, der erstatter eller supplerer disse. Systemet muliggør, at offentlige og private udbetalere kan udbetale penge til borgere og virksomheder ved at kende deres CPR-/CVR-/P-/SE-nummer. Det eksisterende system indehol-der over 6 mio. anviste pengeinstitutkonti, håndterer omkring 130 mio. offentlige og private udbetalinger årligt og sender ca. 85.000 digitale og 176.000 fysiske meddelelser årligt. Der forventes ca. 2.500 årlige henvendelser til supporten fremover.

Det nye System skal understøtte høj grad af sikkerhed; stabil og sikker drift; hurtig time-to-market; fokus på anvenderne; forretningsunderstøttelse, fx straksbetalinger; datadeling og -udtræk; flytbarhed.

Ved overgangen fra det eksisterende til det nye System, skal der være parallel drift, hvor NemKonto-registret mv. migreres og løbende replikeres, og der gennemføres en trinvis idriftsættelse af det nye System mhp. at understøtte sikre og stabile udbetalinger under hele overgangen. Mere end 100 udbetalende systemer og 700 anvendere skal tilsluttes Systemet ifm. overgangen.

Systemet skal have snitflader til bl.a. datafordeleren, bankcentralerne, Skatteforvaltningen og anvenderne.

Ordregiver ønsker et tæt og agilt samarbejde mellem leverandøren og ordregiver samt øvrige leverandører. Andre offentlige myndigheder kan også indgå i samarbejdet, særligt ved brugerinddragelse under udvikling og afprøvning af Systemets brugervenlighed og ved pilotdrift.

II. Hovedydelser:

A) Udvikling:

A.1) Udvikling, afprøvning og implementering af Systemet, inkl. PoC, snitflader m.v., som idriftsættes trinvist over flere delleverancer. Udviklingen sker ved anvendelse af principperne i den agile metode, automatiseret test og DevOps.

A.2) Transition af selvbetjeningsløsningerne for borgere og virksomheder.

A.3) Uddannelse af brugere og supportere i brug af Systemet og af projektdeltagere i den agile metode.

B) Datakonvertering i form af migrering og løbende replikering af bl.a. NemKonto-registret og betalingsordrer fra det eksisterende til det nye System.

C) Tilslutning af anvendere, herunder alle offentlige udbetalere og private betalingsformidlere, hvis udbetalende systemer er tilsluttet det eksisterende system.

D) Løbende ydelser, inkl. operationelle processer (OP):

D.1) Drift i form af applikationsdrift (bl.a. databaseadministration, backup, restore, configuration-, patch-, og release- og deployment-management, jf. OP, og driftsrapportering) og infrastrukturdrift (bl.a. drift og vedligeholdelse af infrastruktur og programmel, bl.a. operativsystemer, samt capacity-, configuration-, patch-, release- og deployment management, jf. OP). Leverandøren skal sikre effektiv og stabil drift, høje oppe- og svartider og skalering af Systemet. Drift omfatter også print, kuvertering og forsendelse af fysiske meddelelser samt forsendelse af digitale meddelelser.

D.2) Support, bl.a. hypercare og håndtering af incidents, problems, service requests.

D.3) Vedligeholdelse, bl.a. løbende og forebyggende vedligeholdelse af applikationen, mindre ændringer, nye versioner, fejlrettelser, release management, 2. og 3. line support.

E) Bestillingsydelser, bl.a. videreudvikling, konsulentydelser, tilslutning af nye anvendere samt uddannelse.

F) Tværgående ydelser, bl.a. dokumentation, kvalitetssikring og rapportering.

G) Ophørsydelser, bl.a. bistand til genudbud, hjemtagelse eller overdragelse til en ny leverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 384 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse på 2 gange 24 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), i forhold til de udbudte hovedydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4), underpunkt II, litra A) - D).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der er sammenlignelige med hovedydelserne i punkt II.2.4), underpunkt II, litra A) - D) sammenholdt med underpunkt I.

I vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vil ordregiver tildele ansøgerne point på en skala fra 1-7 for hver hovedydelse i punkt II.2.4), underpunkt II, litra A) - D) sammenholdt med underpunkt I, baseret på, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere hovedydelserne. På den baggrund tildeles ansøgeren en samlet karakter, der beregnes som gennemsnittet af point tildelt for hovedydelserne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1: FBRS1 NemLog-in, Option 2: FBRS2 NemLog-in, Option 3: Business Intelligence-værktøj, Option 4: Kurators registerindsigt, Option 5: Aktivering af NemKonto med MitID

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Til pkt. II.1.5) og pkt. II.2.6): Beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inkl. prisen for optioner. Skønnet er baseret på historisk forbrug og forventet økonomisk scenarie.

Til pkt. III.2.2): Indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse efter investeringsscreeningsloven. Se nærmere i udbudsbetingelserne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

- Ansøgers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Som minimumskrav kræves en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

- Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

- Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

- Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 400 mio. i det seneste disponible regnskabsår

- Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår

- Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de fem betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.2.4), underpunkt II, litra A) - D) sammenholdt med underpunkt I, som ansøger har udført i løbet af de sidste fem år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.2.4), underpunkt II, litra A) - D) sammenholdt med underpunkt I, anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, fx fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives fem referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium). Ansøgers referencer må maksimalt fylde 10 sider pr. reference. Ordregiver ser bort for sider, der overskrider denne grænse. Såfremt der angives mere end fem referencer, vil der alene blive lagt vægt på de fem nyeste referencer. Referencer herudover vil blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste fem referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Baserer ansøger sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), underpunkt II, litra A) - D) sammenholdt med underpunkt I, skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Databeskyttelsesretlige krav. Alle data, herunder personoplysninger, behandles og opbevares indenfor EU/EØS og må ikke uden ordregivers instruks direkte eller indirekte helt eller delvist tilgås fra lande udenfor EU/EØS, jf. dog om overførsel til Grønland i udbudsmaterialet. Kontrakten stiller krav om overholdelse af databeskyttelseslovgivningen.

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FNs Global Compact, og som formuleret i OECDs retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014. Der er også stillet krav til overholdelse af miljøkrav.

Hvis kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Se pkt. II.2.14) og VI.3).

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/11/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/12/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Varighed i pkt. II.2.7) er fra overtagelsesdagen for delleverance 1. Der vil ifm. kontraktophør være behov for en tidsmæssig fleksibel udløbsfase mhp. at sikre en uforstyrret funktion af NemKonto-systemet ifm. evt. genudbud.

Digitaliseringsstyrelsen har pga. fortrolighedshensyn, jf. UBL § 132, stk. 2, jf. § 5, stk. 2, undladt at give direkte og fuld elektronisk adgang til en del af dokumentationen. Adgang gives via fysisk datarum, jf. udbudsbetingelserne.

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers elektroniske udbudssystem jf. adressen i pkt. I.3).

Orienteringsmøde om prækvalifikation afholdes d. 6. november 2023, kl. 09.00, på følgende adresse: Landgreven 4, 1301 København K.

Tilmelding senest tre dage inden mødet med angivelse af firmatilknytning, oplysning om mailadresse og navn på deltagere via udbudssystemet. Ordregiver udarbejder kort referat, som offentliggøres via udbudssystemet.

Al kommunikation ifm. udbuddet sker i udbudssystemet. Spørgsmål stilles senest 8. november 2023, kl. 14.00 . Spørgsmål herefter besvares kun, hvis ordregiver kan fremskaffe nødvendige oplysninger og meddele svar senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål modtaget senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes.

Hvis ansøgningen indeholder flere udgaver af samme dokument, vil senest uploadede udgave være gældende.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, indgives ESPD for hver af de enheder, denne baserer sig på, og ESPD underskrives af den støttende enhed.

Ansøgeren kan basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde egnethedskravene, jf. pkt. III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. pkt. II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed, skal underskrive en støtteerklæring og erklære at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne tildeles kontrakten, jf. udbudsbetingelserne.

Til pkt. II.2.9): Hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ansøgeren udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig iht. udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for oplysninger i ESPD iht. udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan ansøger og tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver accepterer kun certifikat for optagelse på en officiel liste fra ansøgere og tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Digitaliseringsstyrelsen kan i udbudsprocessen anmode ansøger om dokumentation, hvis nødvendigt for at sikre, at proceduren foregår korrekt.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger/tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbuddet er et udbud med forhandling med forventeligt én forhandlingsrunde samt et opsamlingsmøde. Se udbudsbetingelserne.

Der ydes ikke deltagelsesvederlag.

Til pkt. IV.2.4): Licensbetingelser kan være på engelsk.

Se endvidere dokumentet ”Yderligere oplysninger vedrørende udbudsbekendtgørelsen”, der indeholder supplerende oplysninger til dette punkt. Dokumentet findes via udbudssystemet på det i pkt. I.3) anførte link.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/10/2023

Send til en kollega

0.032