23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
06.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Genudbud af Beskyttelseskitler, væskeafvisende og væsketætte


Region Hovedstaden

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [Region Hovedstaden] ---
Køberens retlige status Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Sundhed
1.1  Køber
Officielt navn :   [Region Sjælland] ---
Køberens retlige status Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Sundhed
1.1  Køber
Officielt navn :   [Region Nordjylland] ---
Køberens retlige status Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Sundhed
1.1  Køber
Officielt navn :   [Region Midtjylland] ---
Køberens retlige status Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Sundhed
1.1  Køber
Officielt navn :   [Region Syddanmark] ---
Køberens retlige status Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Genudbud af Beskyttelseskitler, væskeafvisende og væsketætte
Beskrivelse Udbuddet vedrører indkøb af beskyttelseskitler for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark til beredskabslagre. Der udbydes beskyttelseskitler, fordelt på 4 delaftaler. For delaftale 1 og 2 indgår en initiallevering. For Region Hovedstaden gælder i tillæg indkøb på delaftale 1 og 2 til EU-nødlager. Det samlede maksimum køb på alle rammeaftaler over 4 år er, 35.076.490 stk. Det samlede anslåede køb på alle rammeaftaler over 4 år er, 23.517.990 stk.
Identifikator for proceduren 388bcb3d-1464-4898-ba05-0ae492e31b1d
Intern identifikator 23027759
Type af procedure Åben
Proceduren er en hasteprocedure No
2.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  35113450   Beskyttelsestøj (kitler og slag)
2.1.2  Udførelsessted
Land :   Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Alle værdier i udbudsbekendtgørelsen er antal stk.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Beskrivelse [ En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 ] ---
Beskrivelse [ Konkurs, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Bestikkelse, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Tvangsakkord, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 ] ---
Beskrivelse [ Deltagelse i kriminel organisation, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1. ] ---
Beskrivelse [ Aftaler med andre aktører med henblik på at fordreje konkurrencen, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3. Konkurrencefordrejning som omhandlet i § 39, jf. udbudslovens § 136, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Tilsidesættelse af pligter på miljølovgivningsområdet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1. ] ---
Beskrivelse [ Hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5. ] ---
Beskrivelse [ Svig, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3. ] ---
Beskrivelse [ Børnearbejde og andre former for menneskehandel, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6. ] ---
Beskrivelse [ Insolvens, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Tilsidesættelse af pligter på det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1. ] ---
Beskrivelse [ Aktiver, der administreres af kurator, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Mistanke om urigtighed, tilbageholdte oplysninger, som ikke er i stand til at fremskaffe de krævede dokumenter og indhente fortrolige oplysninger under denne procedure, jf. udbudslovens § 136, nr. 3. ] ---
Beskrivelse [ Interessekonflikter som følge af deltagelse i udbudsproceduren, jf. udbudslovens § 136, nr. 1. ] ---
Beskrivelse [ Direkte eller indirekte involvering i forberedelse af denne udbudsprocedure, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5. ] ---
Beskrivelse [ Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udførelse af hvervet, jf. udbudslovens § 136, nr. 4. ] ---
Beskrivelse [ Ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4. ] ---
Beskrivelse [ Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1. ] ---
Beskrivelse [ Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger over DDK 100.000, jf. udbudslovens § 135, stk. 3. Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger under DDK 100.000, jf. udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 6. ] ---
Beskrivelse [ Erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Betaling af skatter og afgifter over DDK 100.000, jf. udbudslovens § 135 stk. 3. Betaling af skatter og afgifter under DDK 100.000, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6. ] ---
Beskrivelse [ Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4. ] ---
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0001
Titel Delaftale 1: Beskyttelseskittel, væskeafvisende, usteril, med manchet, L & XL
Beskrivelse Udbuddet vedrører indkøb af Beskyttelseskitler, væskeafvisende (L & XL) for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Maksimum køb på delaftale 1 er 19.678.450 stk.
Intern identifikator 23027759
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  35113450   Beskyttelsestøj (kitler og slag)
Mængde 13,485,970  
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 48   MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 0
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: om 3-4 år
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Oplysninger om EU-midler
EU-fondsprogrammet EU-civilbeskyttelsesmekanismen (rescEU)
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger Anslået værdi i stk. 13.485.970 / Maksimale værdi i stk. 19.678.450 Delaftalen inkluderer Initiallevering, som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 4.1
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Kvalitet og funktionalitet
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 2023-11-10+01:00   23:55:00+01:00
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=383622&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-11-24+01:00   23:59:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-11-25+01:00   00:00:00+01:00
Yderligere oplysninger Det vil ikke være muligt at deltage i åbningen.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse Der gøres opmærksom på følgende punkter i Udbudsbilag 5, Udkast til kontrakt: Pkt. 3. Kontraktens omfang Pkt. 4.2 Produktspecifikationer, gældende standarder, normer og mærkningsregler Pkt. 4.4 Ændringer i sortiment/substituerende produkter Pkt. 6 Levering Pkt. 14.5 Bod I tillæg til ovenstående punkter gøres opmærksom på Kontraktbilag 1, Kravspecifikationen: Krav nr. 1-2 for delaftale 1 og 3 og Krav nr. 1-4 for delaftale 2 og 4, skal kravene opfyldes inden kontraktindgåelse.
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling [ Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark ] ---
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der behandler tilbud [ Region Hovedstaden ] ---
5.1  Delkontrakt LOT-0002
Titel Delaftale 2: Beskyttelseskittel, væsketæt, usteril, med manchet, L & XL
Beskrivelse Udbuddet vedrører indkøb af Beskyttelseskitler, væsketætte (L & XL) for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Maksimum køb på delaftale 2 er 13.846.580 stk.
Intern identifikator 23027759
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  35113450   Beskyttelsestøj (kitler og slag)
Mængde 9,170,100  
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 48   MONTH
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: om 3-4 år
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Oplysninger om EU-midler
EU-fondsprogrammet EU-civilbeskyttelsesmekanismen (rescEU)
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger Anslået værdi i stk. 9.170.100 / Maksimale værdi i stk. 13.846.580 Delaftalen inkluderer Initiallevering, som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 4.1
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Kvalitet og funktionalitet
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 2023-11-10+01:00   23:55:00+01:00
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=383622&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-11-24+01:00   23:59:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-11-25+01:00   00:00:00+01:00
Yderligere oplysninger Det vil ikke være muligt at deltage i åbningen.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse Der gøres opmærksom på følgende punkter i Udbudsbilag 5, Udkast til kontrakt: Pkt. 3. Kontraktens omfang Pkt. 4.2 Produktspecifikationer, gældende standarder, normer og mærkningsregler Pkt. 4.4 Ændringer i sortiment/substituerende produkter Pkt. 6 Levering Pkt. 14.5 Bod I tillæg til ovenstående punkter gøres opmærksom på Kontraktbilag 1, Kravspecifikationen: Krav nr. 1-2 for delaftale 1 og 3 og Krav nr. 1-4 for delaftale 2 og 4, skal kravene opfyldes inden kontraktindgåelse.
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling [ Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark ] ---
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der behandler tilbud [ Region Hovedstaden ] ---
5.1  Delkontrakt LOT-0003
Titel Delaftale 3, Beskyttelseskittel, væskeafvisende, usteril, med manchet, XXL
Beskrivelse Udbuddet vedrører indkøb af Beskyttelseskitler, væskeafvisende (XXL) for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Maksimum køb på delaftale 3 er 896.330 stk.
Intern identifikator 23027759
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  35113450   Beskyttelsestøj (kitler og slag)
Mængde 497,960  
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 48   MONTH
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: om 3-4 år
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Oplysninger om EU-midler
EU-fondsprogrammet EU-civilbeskyttelsesmekanismen (rescEU)
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger Anslået værdi i stk. 497.960 / Maksimale værdi i stk. 896.330
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Kvalitet og funktionalitet
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 2023-11-10+01:00   23:55:00+01:00
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=383622&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-11-24+01:00   23:59:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-11-25+01:00   00:00:00+01:00
Yderligere oplysninger Det vil ikke være muligt at deltage i åbneningen
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse Der gøres opmærksom på følgende punkter i Udbudsbilag 5, Udkast til kontrakt: Pkt. 3. Kontraktens omfang Pkt. 4.2 Produktspecifikationer, gældende standarder, normer og mærkningsregler Pkt. 4.4 Ændringer i sortiment/substituerende produkter Pkt. 6 Levering Pkt. 14.5 Bod I tillæg til ovenstående punkter gøres opmærksom på Kontraktbilag 1, Kravspecifikationen: Krav nr. 1-2 for delaftale 1 og 3 og Krav nr. 1-4 for delaftale 2 og 4, skal kravene opfyldes inden kontraktindgåelse.
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling [ Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark ] ---
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der behandler tilbud [ Region Hovedstaden ] ---
5.1  Delkontrakt LOT-0004
Titel Delaftale 4, Beskyttelseskittel, væsketæt, usteril, med manchet, XXL
Beskrivelse Udbuddet vedrører indkøb af Beskyttelseskitler, væsketætte (XXL) for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Maksimum køb på delaftale 4 er 655.130 stk.
Intern identifikator 23027759
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  35113450   Beskyttelsestøj (kitler og slag)
Mængde 363,960  
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 48   MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 0
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: om 3-4 år
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Oplysninger om EU-midler
EU-fondsprogrammet EU-civilbeskyttelsesmekanismen (rescEU)
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger Anslået værdi i stk. 363.960 / Maksimale værdi i stk. 655.130
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Kvalitet og funktionalitet
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 2023-11-10+01:00   23:55:00+01:00
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=383622&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-11-24+01:00   23:59:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-11-25+01:00   00:00:00+01:00
Yderligere oplysninger Det vil ikke være muligt at deltage i åbningen.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse Der gøres opmærksom på følgende punkter i Udbudsbilag 5, Udkast til kontrakt: Pkt. 3. Kontraktens omfang Pkt. 4.2 Produktspecifikationer, gældende standarder, normer og mærkningsregler Pkt. 4.4 Ændringer i sortiment/substituerende produkter Pkt. 6 Levering Pkt. 14.5 Bod I tillæg til ovenstående punkter gøres opmærksom på Kontraktbilag 1, Kravspecifikationen: Krav nr. 1-2 for delaftale 1 og 3 og Krav nr. 1-4 for delaftale 2 og 4, skal kravene opfyldes inden kontraktindgåelse.
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling [ Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark ] ---
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der behandler tilbud [ Region Hovedstaden ] ---
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Region Hovedstaden
Registreringsnummer 29190623
Postadresse Kongens Vænge 2    
By Hillerød
Postnummer 3400
Land Danmark
Kontaktpunkt Helle Andersen
Telefon +45 23108069
Internetadresse https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Gruppeleder
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer :  8800
Land Danmark
Telefon +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer 10 29 48 19
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn Region Sjælland
Registreringsnummer 29190658
Postadresse Alleen 15    
By Sorø
Postnummer 4180
Land Danmark
Telefon +45 70155000
Internetadresse http://www.regionsjaelland.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0005
Officielt navn Region Nordjylland
Registreringsnummer 29190941
Postadresse Niels Bohrs vej 30    
By Aalborg
Postnummer 9220
Land Danmark
E-mail region@rn.dk
Telefon +45 97648000
Internetadresse https://rn.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0006
Officielt navn Region Midtjylland
Registreringsnummer 29190925
Postadresse Skotteborg 26    
By viborg
Postnummer 8800
Land Danmark
Telefon +45 78410000
Internetadresse https://rm.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0007
Officielt navn Region Syddanmark
Registreringsnummer 29190909
Postadresse Damhaven 12    
By Vejle
Postnummer 7100
Land Danmark
E-mail kontakt@rsyd.dk
Telefon +45 76631000
Internetadresse https://regionsyddanmark.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0008
Officielt navn Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer 000000000
By X
Land Danmark
E-mail xx@xx.xx
Telefon 0000
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0009
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
10.  Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres 4129165a-5cdb-4348-9563-cebfcb0d9e11-01
Hovedårsagen til ændringen Berigtigelse – udgiver
Beskrivelse Alle ændringer er som følge af uforudselige uhensigtsmæssige forhold ved afsendelse af udbudsbekendtgørelse på lanceringsdagen for E-forms. Afsnit 2.1.6 Grunde til udelukkelse Beskrivelsen er opdateret i overensstemmelse med det i ESPD angivne. Afsnit 5.1.12 Udbudsvilkårg I alle delaftaler er afsnit opdateret med beskrivelse af klagefrister.
10.1  Ændring
Afsnitsidentifikator ORG-0008
Beskrivelse af ændringer Titlen er ændret.
10.1  Ændring
Afsnitsidentifikator PROCEDURE
Beskrivelse af ændringer Alle de valgte udelukkelsesgrunde har fået en opdateret beskrivelse.
10.1  Ændring
Afsnitsidentifikator LOT-0001
Beskrivelse af ændringer Der er tilføjet beskrivelse af klagefrist.
10.1  Ændring
Afsnitsidentifikator LOT-0002
Beskrivelse af ændringer Der er tilføjet beskrivelse af klagefrist.
10.1  Ændring
Afsnitsidentifikator LOT-0003
Beskrivelse af ændringer Der er tilføjet beskrivelse af klagefrist.
10.1  Ændring
Afsnitsidentifikator LOT-0004
Beskrivelse af ændringer Der er tilføjet beskrivelse af klagefrist.
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   00d70f06-1e33-4628-97dc-bead904544a0   01
Formulartype Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-03Z   10:27:35Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00673309-2023
EUT-S-nummer 213/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-06Z

Send til en kollega

0.094