23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 215-676649
Offentliggjort
08.11.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Kalundborg Havn

Udbud af to nye landstrømsanlæg til Kalundborg Havn


Kalundborg Havn

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Havn
CVR-nummer: 64232215
Postadresse: Baltic Plads 2
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4400
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Bjørslev Paulsen
E-mail: camilla.bjoerslev@dk.dlapiper.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://portofkalundborg.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://my.ibinder.com/etendering/c7e8e776-1e81-4b16-a015-ca2637fde21e/tenders/1UCMVYDH9/public
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af to nye landstrømsanlæg til Kalundborg Havn

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kalundborg Havn ønsker at indkøbe to nye landstrømsanlæg med tilhørende udstyr til Kalundborg Havns Østhavn til tilslutning af skibe, som ofte ligger i havn i længere tid ad gangen. Aftalen vedrører kun levering og installering af selve landstrømsanlæggene, idet anlægsarbejder og elentreprise er udskilt til særskilte aftaler, og dermed ikke omfattet af dette udbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31682000 Strømforsyninger
34931000 Havneudstyr
45315300 Strømforsyningsinstallationer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kalundborg Havn ønsker at indkøbe to nye landstrømsanlæg med tilhørende udstyr til Kalundborg Havns Østhavn til tilslutning af skibe, som ofte ligger i havn i længere tid ad gangen. Konkret planlægges det at opstille to containere/teknikmoduler, som hver især kan tilsluttes et til to skibe ad gangen, således at i alt 3 skibe kan kobles på landstrøm samtidigt. Dette udbud vedrører en aftale om levering og installering af to teknikmoduler(containere), der hver især har to tilkoblingsplinte ved henholdsvis kaj 4,5,7 og 9. Hvert tilkoblingsplint skal forsynes med udtag, hvor det er muligt at tilgå 400V/690V, 50Hz/60Hz ved op til 400A. Aftalen indebærer således, at tilbudsgiver skal levere, montere, tilslutte og idriftsætte to teknikmoduler til landstrøm samt fire tilslutningsplinte med 400A udtag på kajen på Kalundborg Havn samt levere alt øvrigt materiel, udstyr og komponenter, som foreskrevet i kravspecifikationen, jf. bilag 1, og alt øvrigt materiel, udstyr og komponenter til at sætte disse anlæg i fuldstændig drift efter formålet i fuldstændig og færdiggjort stand.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, vedligehold og brugervenlighed / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav: Soliditetsgrad på minimum 20 % i det seneste disponible regnskabsår. For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiveren har mindst én sammenlignelig reference omfattende:Levering af landstrømsanlæg. Referencerne skal være udført inden for de seneste tre år fra tidspunktet for tilbudsfristen. Tidspunktet for udførelsen regnes fra leverings-/installationstidspunktet. Referencekravet kan opfyldes via referencer, hvor tilbudsgiver har været leverandør eller underleverandør. Det afgørende er, at tilbudsgiver har udført det af referencen omfattede arbejde. For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For tilbudsgivere der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Sælgeren (tilbudsgiver) skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for Køber senest 8 arbejdsdage efter, at Aftalen er indgået. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller på anden tilsvarende betryggende måde, jf. Aftale om levering af landstrømsanlæg, afsnit 4..

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Krav til tilbudsgivers ydelse fremgår af udbudmaterialets kravspecifikation, jf. aftalebilag 1. Krav til kontraktvilkår fremgår af udbuddets vedlagte aftale om levering af landstrømsanlæg. Der stilles i aftalen krav om, at alle nødvendige ydelser og arbejder for Projektets færdiggørelse skal udføres i god håndværksmæssig kvalitet samt håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt korrekt. Der stilles også krav om, at Sælgeren er ansvarlig for, at Projektet skal projekteres, indrettes, leveres, monteres, tilsluttes og idriftsættes, så det opfylder alle gældende krav til installationer af den relevante type og karakter og for levering af el til skibe.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/12/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/12/2023
Tidspunkt: 00:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ad delaftaler II.1.6): Årsagen til at denne aftale om levering af landstrømsanlæg ikke er udskilt i yderligere delaftaler er, at det ikke vurderet kommercielt og økonomisk hensigtsmæssigt, da der er tale om en enhed, der sædvanligvis leveres samlet, og da Ordregiver ønsker, at leverandøren tager risici for den samlede leverance og eventuelle grænseflader i den forbindelse. Udelukkelsesgrunde: For nærværende udbud gælder udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 134a-136 og § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Udfyldelse af ESPD: Udfyldelse sker via den digitale udbudsportal. Hvis tilbudsgiver i relation til egnethed baserer sig på andre økonomiske aktørers formåen (underleverandører, koncernforbundne selskaber mv.), skal der for hver af de pågældende økonomiske aktører sammen med tilbuddet som dokumentation for egnethed afleveres et korrekt udfyldt ESPD. Foreløbig dokumentation: Som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke er udelukket efter udbudslovens §§ 134a-136 og § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7, og for at tilbudsgiver opfylder de i udbudsbekendtgørelsen og ovenfor fastsatte minimumskrav til egnethed, skal tilbudsgiveren med tilbuddet kun fremsende et korrekt udfyldt ESPD. Hvis tilbudsgiver er et konsortium, skal der for hver deltager i konsortiet som dokumentation for egnethed (og for, at konsortiedeltagerne ikke er omfattet af de nævnte udelukkelsesgrunde) fremlægges dokumentation i form af et korrekt udfyldt ESPD. Den i udbudsbetingelsernes afsnit 12.1 nævnte yderligere dokumentation skal kun fremsendes til Ordregiver, såfremt Ordregiver anmoder en eller flere tilbudsgivere om dette, hvilket tilbudsgiver må påregne vil ske forud for Ordregivers meddelelse om tildelingsbeslutningen. Tilbudsevaluering: Ordregiver vil tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der har indleveret korrekt udfyldt ESPD, og som har indleveret det mest fordelagtige tilbud ved anvendelse af tildelingskriteret; bedste forhold mellem pris og kvalitet. Ordregiver vil anvende underkriterierne, som er anført overfor i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.5.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldbodgade 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage kan indgives via e-boks eller mail til Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at Ordregiver har offentliggjort, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Samtidig med, at du sender din klage, skal du sende en kopi af klagen med bilag (evt. pr. mail) til ordregiveren, og samtidig hermed oplyse, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Ordregiver må tidligst indgå en kontrakt med den valgte tilbudsgiver efter udløbet af standstill-perioden på 10 dage, som regnes fra og med dagen efter den dag, hvor underretningen er afsendt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/11/2023

Send til en kollega

0.031